Kategórie
Tlačové správy

Programové vyhlásenie vlády je schválené

Prioritami R. Rašiho je partnerstvo so samo­sprá­vami, menej byrokracie v euro­fondoch, fungujúce digitálne služby štátu či boj s digi­tál­nou chudobou.

13. novembra 2023 schválila vláda SR svoje programové vyhlásenie. Prioritami ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho na naj­bližšie štyri roky budú najmä silné samo­správy, zjedno­du­šenie čerpania euro­fondov či príprava a presadenie nového zákona o verejnom obstarávaní. V oblasti infor­ma­ti­zácie to bude pre­do­všetkým rozvoj digitalizácie životných situácií a zjed­no­du­šenie digitálnych služieb štátu, ale aj boj proti digitálnej chudobe.

„Do programového vyhlásenia vlády sa nám podarilo dostať také priority, vďaka ktorým môžeme budovať úspešné a sebavedomé Slovensko, ktoré má silné regióny a samo­správy, rozvinuté prihraničné regióny, digitálne gramotné obyvateľstvo a digitálne služby štátu na úrovni 21. storočia,“ vyhlásil minister Richard Raši.

Medzi priority vlády v oblasti euro­fondov patrí výrazné zjed­no­du­šenie ich čerpania a odbúranie byrokracie na minimum.

„Pripravíme nový zákon o verejnom obstarávaní, vďaka ktorému sa odstráni tzv. goldplating – to znamená, že slovenská legislatíva už nepôjde nad rámec toho, čo požaduje Európska únia. Zefektívni sa tým čerpanie euro­fon­dov a čo je podstatné, projekty žiadateľov už neostanú len na papieri, ako sa to často stávalo doteraz, ale naozaj sa dočkajú realizácie,“ dodal Raši.

Hlavnou vládnou prioritou v oblasti regionálneho rozvoja bude silný partnerský prístup k samosprávam.

„To znamená permanentný dialóg, žiadne rozhodnutia bez diskusie a žiadne povinnosti bez peňazí,“ zdôraznil minister.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infor­ma­ti­zá­cie (MIRRI SR) pripraví mapu verejných investícií, vďaka ktorej bude možné iden­ti­fi­ko­vať, do akých oblastí v jed­not­li­vých regiónoch je potrebné investovať.

Vláda si dala za úlohu riešiť tiež problémy slovenských regiónov so základnou infraštruktúrou. Vznikne preto Národný plán rozvoja verejných vodo­vo­dov a ka­na­li­zá­cií a do legislatívy sa dostane definícia vidieka a dostupnosť potravín na vidieku ako služby vo verejnom záujme, čo prispeje k lepšej kvalite života ľudí na vidieku.

Samosprávam by mal pomôcť aj vznik Agentúry pre správu štátneho pre­by­toč­ného majetku.

„Vďaka tejto agentúre a zmene legislatívy bude možné previesť nepotrebné štátne budovy samo­sprá­vam na ve­rej­no­prospešné účely,“ vysvetlil Raši.

V oblasti regionálneho rozvoja a modernizácie samospráv plánuje vláda presadiť zriadenie Centier zdieľaných služieb pre spoločný výkon agendy samospráv a zaviesť podporné mechanizmy na systematickú podporu spolu­práce medzi obcami, vrátane rozvoja Smart agendy.

Dôležitý bude aj rozvoj prihraničných oblastí Slovenska.

„Prihraničné regióny nie sú žiadnou perifériou, ale, naopak, vstupnou bránou na Slovensko. Preto sa vláda zaviazala venovať im oveľa väčšiu pozornosť a pod­po­ro­vať ich rozvojové zámery,“ povedal Raši.

Podstatnou súčasťou programového vyhlásenia vlády sú priority v oblasti informatizácie. Tými sú predovšetkým rozvoj digitalizácie životných situácií, zjed­no­du­šenie digitálnych služieb štátu, mobilné ID, ale tiež boj s digitálnou chudobou a odstraňovanie digitálnej priepasti.

„Čakajú nás veľmi náročné úlohy – dobehnúť, alebo sa aspoň čo najviac priblížiť k vyspelým krajinám, kde fungujú digitálne služby štátu na vysokej úrovni a občan sa na ne môže spoľahnúť, a na druhej strane riešiť digitálnu chudobu, ktorou je stále zasiahnutá podstatná časť obyvateľov Slovenska,“ zdôraznil minister informatizácie.

Dodal, že prioritou vlády bude aj rozšírenie pevného širokopásmového pripojenia do všetkých základných a stredných škôl na úroveň 1Gbit/s, podpora projektov rozšírenia pokrytia hlavných cestných a železničných koridorov mobilným ši­ro­ko­pás­mo­vým pripojením. V boji s digitálnou chudobou tiež pomôžu poukazy na preplatenie inter­ne­to­vých služieb. Vláda si dala za úlohu tiež pod­po­ro­vať vzde­lá­vanie IT špe­cialis­tov a ve­rej­nosti.


Autor: Mgr. Martin Dorčák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *