Kategórie
Zošity humanistov

Hitler nebol ateista

Mnohí kazatelia a politici prekrúcajú dejiny. Často čítame a po­čú­va­me na vlnách éteru odsudzovanie ateizmu a bežne sa pridáva, že aj Hitler bol ateista. Ale Hitler bol rímsky katolík, pokrstený ako dieťa v tejto ná­bo­žen­sko-po­li­tic­kej inšti­túcii v Ra­kúsku, bol na prvom prijímaní, neskôr miništrantom a „vojakom Krista“ tejto cirkvi, ktorej naj­hor­ších doktrín sa nikdy nezbavil.

Z jej liturgie prevzal výrazy ako „prefíkaný žid“ alebo „zradný žid“. Tieto hanlivé výrazy boli z li­tur­gie vyňaté až v roku 1961. Za Hitle­ro­vých čias bola nenávisť k Židom veľmi rozšírená. Pod­po­ro­vali ju obidve veľké cirkvi, katolícka aj evan­je­lická. Luther odsu­dzo­val Rím pre jeho namyslenosť a ko­rup­ciu, ale schva­ľo­val pápežské pogromy.

Povedal: „Židov treba vešať na šibenice, ktoré sú sedem­krát vyššie ako pre oby­čaj­ných zlodejov.“ A ešte: „Na Židoch sa treba pomstiť a pobiť ich.“

V tomto duchu napísal Hitler do Mein Kampf: „…a som istý, že konám ako služobník nášho Stvoriteľa, keď bojujem proti Židom. Pracujem na jeho diele.“

Ešte po rokoch viackrát opakoval to isté v Ríšskom sneme a v roku 1941 napísal v osobnom liste gene­rá­lovi Engelovi:

„Dnes som katolík tak, ako som bol vždy a to aj ostanem.“

Nikdy nevystúpil z cirkvi a cirkev ho nikdy nevylúčila. Veľké diela sve­to­vej lite­ra­túry boli na cir­kev­nom indexe zakázaných kníh, ale mizerný Mein Kampf nie. Nebol ex­ko­mu­ni­ko­vaný, ani cirkvou verejne odsúdený. Naopak, pápeži uzavreli zmluvy s Hitlerom a jeho priateľmi Mussolinim a Francom, dali im právo menovať biskupov – za to Hitler vyberal od ka­to­líkov dane a po­sie­lal ich pra­vi­delne do Ríma.

Tí, čo robia z Hitlera ateistu, by mali lepšie čítať dejepisné knihy. Jeho uzná­vaný bio­graf John Toland píše:

„Hoci nenávidel rímsku hierarchiu, vychádzal s cirkvou dobre, lebo prevzal jej učenie, že Židia sú vrahmi Krista. Pri vy­vraž­ďo­vaní Židov nemusel mať výčitky svedomia, lebo sa po­va­žo­val za tresta­júcu božiu ruku…“

V Hitlerovom Nemecku bol štát zrastený s cirkvou. Vojaci wehr­machtu mali na prackách opaskov nápis Gott mit uns (Boh je s nami) a vo­jen­skí kňazi ich pred akciami kropili svätenou vodou. Boli indok­tri­no­vaní politicky aj nábožensky.

Ako mnohí kazatelia a politici, aj Hitler spolitizoval „rodinné hodnoty“. Mal rád telesné tresty doma i v škole a pred­pi­so­val mod­lenie vo všet­kých školách.

Ako humanisti máme právo protestovať, ak niekto ráta medzi nás Hitlera.


Autor: John Patrick Michael Murphy.

Prameň: J. P. M. Murphy vo Free Inquiry, jaro 1999 (Volume 19, Issue 2).

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 8 v pondelok 7. júna 1999.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *