Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP otvára druhý ročník súťaže Greenfluenceri a energia

Súťaž, zameraná na problematiku efektívneho vyu­ží­va­nia energie a ochrany životného prostredia, ktorá minulý školský rok zazna­me­nala u štu­den­tov veľký ohlas, vstu­puje do ďalšieho ročníka.

Greenfluenceri a energia

Okrem získania užitočných informácií a zrea­li­zo­vania pro­jek­tov s prak­tic­kými akti­vi­tami, majú mladí ľudia možnosť dokázať, že na sociálnych sieťach je možné podeliť sa o zmyslu­plný a envi­ron­men­tálne uve­do­melý obsah. Registrácia súťažných tímov pre­bieha od 16. do 31. ok­tóbra.

Ekológia a sociálne siete

Súťaž Greenfluenceri a energia je súčasťou vzdelávacieho programu s názvom Ekofond SPP pre budúcnosť, ktorý je určený žiakom základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je vzbudiť či prehĺbiť záujem mládeže o eko­lo­gické témy, ako sepa­ro­vanie odpadu alebo udrža­teľná doprava a následne ich viesť k zro­zu­mi­teľ­nému komu­ni­ko­vaniu týchto proble­matík na sociálnych sieťach.

„Sociálne siete sú dôležitou súčasťou života dnešných mladých ľudí, mnohí sa chcú stať influencermi. Zámerom Ekofondu SPP je motivovať ich, aby sa naučili využívať tieto nástroje pre dobro veci,“ vysvetľuje Adriana Tarajová, projektová mana­žérka Ekofondu SPP.

Nápadité a udržateľné riešenia

V prvom ročníku súťaže, ktorý sa uskutočnil minulý školský rok, o víťazstvo bojovalo celkovo 43 tímov v zložení traja žiaci a pedagóg. Ich úlohou bolo počas siedmych mesiacov vypracovať hodnotný projekt, ktorý o svojich kvalitách presvedčí aj odbornú porotu. Jej členmi boli okrem iných aj influenceri Denis Kováč, autor podcastu Mozgová atletika a Michaela Králiková, mentorka duševného zdravia. Víťazstvo a zaujímavé ceny vrátane finančnej odmeny a zážitkového predstavenia pre školu si odnieslo spolu 5 víťazných tímov z celého Slovenska.

„Veľmi príjemne nás prekvapila úroveň projektov prvého ročníka súťaže Greenfluenceri a energia. Mnoho tímov prišlo so skutočne ino­va­tív­nymi, na školskej pôde jedno­ducho apli­ko­va­teľ­nými rie­še­niami, ktoré môžu slúžiť ako skvelý príklad pre iné školy. Veríme, že ani druhý ročník nebude v kvalite a ori­gi­na­lite nápadov zaostávať. Jedným z cieľov tejto súťaže je ukázať všetkým, ktorým záleží na kvalite prostredia, že mnohé veci môžu ovplyvniť vlastným konaním,“ uzatvára Eva Guliková, riaditeľka Ekofondu SPP.

2. ročník súťaže Greenfluenceri a energia v skratke

Kto sa môže prihlásiť:

Žiaci základných a stredných škôl od 13 rokov v zlo­žení traja študenti a pe­da­góg, ktorý je zároveň aj koor­di­ná­to­rom pro­jektu.

Ako sa prihlásiť:

Registrácia do súťaže prebieha výlučne online, koor­di­ná­tor môže svoj tím prihlásiť prostred­níc­tvom for­mu­lá­ra na Greenfluenceri a energia (PreBuducnost.sk).

Dokedy sa prihlásiť:

Online registrácia súťažných tímov prebieha od 16. do 31. ok­tóbra 2023 do pol­noci.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *