Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Chvála tolerancii

Potom čo sa spisovateľ Gottfried Keller pod vply­vom Ludwiga Feuer­bacha stal ateistom, napísal mu:

„Všetko sa mi stáva jasnejším a ostrejším, ale aj pál­či­vej­ším a zmy­sel­nej­ším. Ubezpe­ču­jem Ťa, že sa zviecham a nestá­vam sa horším člo­ve­kom.“

Kategórie
Zošity humanistov

Dvesto rokov od narodenia Ludwiga Feuerbacha

V Nemecku vyjde na pamiatku tohto filozofa 8. júla 2004 s krátkym predstihom pamätná známka s jeho portrétom. Hu­ma­nis­tické a voľ­no­myš­lien­karske zdru­že­nia to nemali ľahké s pre­sa­dením tohto námetu v štáte, kde majú biskupi veľké slovo a kaž­do­ročne sa vydáva veľa známok s ná­bo­žen­skou téma­tikou. Vyjde raz na Slovensku známka s obrazom kňaza Horárika?