Kategórie
Zošity humanistov

Difamácia sekulárnej spoločnosti je absurdná polemika

Prezident Nemeckého humanistického zväzu pozdravil uznanie pápeža Benedikta XVI., že náboženské idey majú konfliktný potenciál, ale odsúdil jeho sfalšovanie holo­kaustu za dôsledok ateistického sve­to­ná­zoru ako „perfídny akt“.

V októbri t. r. sa konal v Assisi Medzi­ná­rodný deň modlitby za mier. Pápež na ňom pred zástupcami všetkých sve­to­vých ná­bo­žen­stiev pripustil, že aj ná­bo­ženské idey majú v sebe konfliktný potenciál, poskytujúc motívy a ospra­vedlnenie pre násilie. Povedal, že to musí veriacich veľmi zne­po­ko­jo­vať a vyzval ich, aby sa stali „pútnikmi pravdy a mieru“.

Jeho prejav komentoval Frieder Otto Wolf slovami:

„Benedikt XVI. urobil potrebný prvý krok, ale mal ísť ďalej. Ak sa má vážne uvažovať o prí­či­nách konfliktov a ná­silia vo svete, je bez­pod­mie­nečne potrebné uznať konfliktný potenciál slepej viery v nad­pri­ro­dzeno a posvätné spisy. Konečne aj pápež odsudzuje časté pokusy veriacich paušálne zbaviť náboženské ideály a presved­čenia zodpo­ved­nosti za vznik násilia. Jeho apel na ve­ria­cich zasadzovať sa za mier je chválitebný.“

Pápež sa však vo svojej reči vrátil k dávno bežnej polemike proti sve­to­ná­zoru ne­ná­bo­žen­ských a se­ku­lár­nych spo­loč­ností tvrdením, že odmie­tanie viery v nad­pri­ro­dzeno ľudské bytosti znevažuje. Povedal, že existencia nemeckých kon­cen­trač­ných táborov bola dôsledkom takého nepoznania Boha. A pokra­čo­val, že odmietanie Boha korumpuje človeka, zbavuje ho mravných hodnôt a vedie k ospra­vedlneniu bez­bre­hého násilia.

K tomu Wolf:

„Takáto sekulárnej spoločnosti a ľudí bez ná­bo­žen­stva je absurdná polemika: uráža milióny občanov bez kon­fe­sio­nál­nej príslušnosti, ktorí sa riadia pozitívnymi etickými zásadami a anga­žujú sa za existujúce spo­lo­čenské uspo­ria­danie bez toho, žeby k tomu priberali náboženstvo, a to nielen v Nemecku. Vydávať holokaust za ateistický fe­no­mén je ‚perfídny akt cirkevného kniežaťa, ktorý zne­hod­no­cuje jeho predošlé vety‘. Vzhľadom na anti­se­mi­tizmus, udo­mác­nený v Európe počas sto­ročí práve postojom kresťanstva k Židom, nemá také pre­kru­co­vanie histórie nijaký vedecký podklad.“

„Opakovaný pokus pápeža démonizovať ateistov a ne­ná­bo­ženské spo­loč­nosti sa dá chápať aj ako výraz strachu pred po celom svete postupujúcou seku­la­ri­záciou, ktorá je výsledkom výdobytkov vedy a ší­renia poznatkov. Strach však nezbavuje pána Ratzingera osobnej povinnosti byť inte­lek­tuálne aj prakticky čestným.“

Wolf mu pripomína, že najmierumilovnejšie a najpo­koj­nejšie demo­kratické štáty boli súčasne aj naj­se­ku­lár­nejšie. Nemá zabúdať, že od začiatku nacistickej diktatúry boli medzi prvými zakázané a pre­nasledo­vané orga­ni­zácie ateistov a iných voľno­myšlien­karov. Benediktove tézy teda neobstoja.

Benedikt XVI. vyzval veriacich, aby rozlišovali medzi sympatickými „Boha hľadajúcimi“ agnostikmi a „mi­li­tantnými ateistami s ich falošnou istotou, že nieto Boha“. Tento pokus vraziť klin medzi príbuzné skupiny sekularistov, len aby sa posilnilo slabnúce postavenie katolíckej teológie a cirkvi, nazval Wolf z hľadiska humanistickej perspektívy nelegitímnym podujatím.

Wolfov komentár vyznieva ako výzva ateistov, agnostikov a veriacich, aby nedbali na pápežove znevažujúce a nemiestne tézy, ale ešte viac hľadali priamy dialóg medzi sebou. Len tak spoznajú pri osobnom stretnutí svoje skutočne existujúce názory, skúsenosti a perspektívy a budú môcť preklenúť nepodložené predsudky.

„Kto sa naozaj snaží stať sa pútnikom pravdy a mieru, môže z bezprostrednej výmeny názorov len získať, aj keď sú to vážne sa pýtajúci ateisti a sekulárne zameraní ľudia,“ zakončuje Wolf.


Autor: Frieder Otto Wolf.

Prameň: F. O. Wolf, Diffamierung säkularer Gesellschaften ist absurde Polemik, Pressemitteilungen des HVD.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 90 v nedeľu 27. novembra 2011.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *