Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensko dorazilo prvé obrnené vozidlo Patria AMV XP 8×8

Predstavené bude na výstave IDEB 3. – 5. októbra 2023.

Obrnené vozidlo Patria AMV XP 8x8
Patria AMV XP 8×8.

Prvé zo 76 objednaných obrnených mo­du­lárnych vo­zi­diel Patria AMV XP 8×8 do­ra­zilo na Slo­vensko v uto­rok 26. sep­tem­bra 2023. Vozidlo, ktoré bude slúžiť ako sanitka, prejde ešte finálnou montážou a zá­kaz­níckymi testmi, trva­jú­cimi nie­koľko mesiacov.

Ešte pred testmi sa vozidlo predstaví na me­dzi­ná­rodnej výstave obrannej techniky IDEB, ktorá sa usku­toční v Bra­tis­lave v dňoch 3. – 5. októbra 2023. Prvé vozidlo bolo vy­ro­bené vo Fínsku a Slováci sa po­die­ľali na jeho výrobe v rámci stážového programu. Pro­dukcia na Slo­vensku sa začne v októbri tohto roka.

Pre potreby Ozbrojených síl SR budú jed­not­livé kusy vozidiel postupne odovzdá­vané od prvého polroka 2024 vo verzii ambu­lantné vozidlo, do konca druhého polroka 2024 vo verzii bojové vozidlo pechoty a od prvého kvartálu 2025 vo verzii C2 – ve­li­teľské vozidlo. Posledné vozidlo by malo byť odovzdané v roku 2027.

„Príchod prvého vozidla Patria AMV XP 8×8 na Slo­ven­sko je jedným z dô­le­žitých míľnikov v programe vozidiel. Patria sa zaviazala dodržiavať dohodnuté har­mo­no­gramy dodávok, ako aj pokra­čo­vať vo vý­robe na Slo­vensku. Spo­ločne so spo­loč­nos­ťami Konštrukta – Defence, EVPÚ a CSM, ako aj s ďalšími slovenskými firmami, sme začali budovať lokálne kapacity prostred­níctvom tech­no­lo­gic­kého transferu a ško­lia­cich programov. Tento proces prispeje k rozvoju miestneho stro­járskeho a obran­ného priemyslu vďaka prenosu tech­nic­kých skú­se­ností a ino­vácií v oblasti špičkových obrnených mo­du­lár­nych vozi­diel a Slo­ven­sku to zároveň zaručí udrža­teľ­nosť a bez­peč­nosť dodávok,“ hovorí Hugo Vanbockryck, senior vice­pre­zi­dent pre eu­rópsky trh zo spo­loč­nosti Patria. 

Ministerstvo obrany SR sa rozhodlo pre spo­lu­prácu s Fínskom v marci 2022 a vybralo vozidlo Patria AMV XP 8×8 ako víťaza tendra v rámci programu 8×8. Patria AMV XP 8×8 sa po testoch systému a vy­hod­no­tení štúdie usku­toč­ni­teľ­nosti umiestnila na 1. mieste. Koncom marca 2022 dala vláda SR súhlas, aby Ministerstvo obrany SR začalo s Fínskom a so spo­loč­nosťou Patria ro­ko­vania o zmluve. Tá bola pod­pí­saná koncom augusta 2022. Dohodnutý nákup pozostáva zo 76 bojových obrnených vozidiel s tromi variantmi vozidiel.

Patria je medzinárodný posky­to­vateľ služieb v oblasti obrany, bez­peč­nosti a pod­pory životného cyklu leteckej techniky, tech­no­lo­gických rie­šení a výcviku pilotov. Spo­loč­nosť posky­tuje svojim zákazníkom z oblasti leteckej a vojenskej techniky dostupnosť vybavenia, ne­pre­tržitý rozvoj výkon­nosti, ako aj vybrané produkty a služby v oblasti spra­vo­daj­stva, sle­do­vania a systémov riadenia. Poslaním spoločnosti Patria je poskytovať svojim zákazníkom dôveru za kaž­dých pod­mie­nok a jej víziou je byť partnerom č. 1 pre kri­tické ope­rácie na zemi, na mori a vo vzduchu. Patria má nie­koľko pobočiek vrátane Fínska, Švédska, Nórska, Belgicka, Holandska, Estónska, Lotyšska a Špa­nielska. Zamestnáva pritom viac ako 3 000 odbor­níkov. Spo­loč­nosť je vo vlastníctve fínskeho štátu (50,1 %) a nórskej spoločnosti Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria vlastní 50 % spo­loč­nosti Nammo a tieto tri spo­loč­nosti spolu tvoria popredné severské obranné partnerstvo.


Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *