Kategórie
Tlačové správy

Pre Slovensko sme z eurofondov zachránili 700 miliónov eur

Podarilo sa odvrátiť hrozbu prepadnutia stoviek miliónov eur.

Podarilo sa skoro nemožné. Vďaka systémovým opatreniam úradníckej vlády sa čerpanie euro­fondov výrazne zdy­na­mi­zo­valo a po­da­rilo sa tak odvrátiť hrozbu prepadnutia stoviek miliónov eur z dobie­ha­jú­ceho progra­mo­vého obdobia. Dnes o tom infor­mo­val minister investícií, regio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zácie SR Peter Balík.

Eurofondy (graf)

„Pri našom nástupe do vlády v máji sme si povedali, že v prípade dočerpania starých eurofondov musíme byť realisti a aj verejnosť budeme objektívne informovať, že Slovensku reálne hrozí prepad určitej časti prostriedkov z dobie­ha­jú­ceho obdobia. Túto sumu sme vyčíslili na 800 miliónov eur. Súčasne sme si však dali záväzok, že urobíme všetko pre to, aby sme čo najviac z tejto ohrozenej sumy zachránili,“ vyhlásil minister Peter Balík.

„Dnes už môžeme s istotou konštatovať, že máme pre Slovensko dobré správy. Hrozbu prepadu 800 miliónov eur sa nám podarilo zažehnať a vďaka úsiliu celej vlády a systému účinných opatrení je dnes v ohrození len zhruba 100 miliónov eur,“ dodal minister investícií.

Táto suma predstavuje menej ako 1 % z cel­ko­vej euro­fon­do­vej alokácie, ktoré Slovensko dostalo na obdobie 2014 – 2020.

Na porovnanie, na konci predchádzajúceho progra­mo­vého obdobia 2007 – 2013 bolo nedo­čer­pa­ných 2,4 % z celkovej alokácie. Toto percento nedo­čer­pania sa pri uzatváraní operačných programov a z titulu nezrov­na­lostí vyšplhalo ku koncu roka 2022 na 6 % alokácie.

Minister Balík ďalej zdôraznil, že tento optimistický scenár sa podarí naplniť len za predpokladu, že aj nová vláda bude pokračovať v nasta­ve­ných opatreniach, ktoré zaviedol úradnícky kabinet, vrátane špeciálnych euro­fon­do­vých vlád.

Kým v máji malo Slovensko vyčerpaných 10,16 miliardy eur a čerpanie na úrovni 70,02 %, k 15. septembru bolo vyčerpaných už 11,31 miliardy eur (78,02 %). Nárast čerpania od 15. mája 2023 do 15. septembra 2023 pred­sta­vuje 1,16 miliardy eur, čo je viac ako dvoj­ná­sobok v po­rov­naní s nárastom čerpania pred nástupom úradníckej vlády – na po­rov­nanie, za prvých necelých päť mesiacov tohto roka čerpanie narástlo o 550,14 milióna eur.

Dočerpanie starých eurofondov si dala úradnícka vláda Ľudovíta Ódora ako jednu z hlavných priorít do svojho programového vyhlásenia. Od júna sa každé dva týždne uskutočňujú špeciálne eurofondové vlády, kde sa vyhodnocuje stav čerpania. Zároveň ministri všetkých rezortov zodpovedných za čerpanie dostávajú konkrétne úlohy, ktoré sa plnia.

Minister Balík dnes zároveň informoval, že ministerstvo investícií navyšuje alokáciu, o ktorej roz­ho­dujú priamo regióny prostred­níctvom integro­va­ných územných investícií. K pô­vod­nej sume 2,16 miliardy eur MIRRI SR pridá ďalších takmer 214 miliónov.

„Úspech Slovenska stojí a padá na úspešnosti jed­not­li­vých regiónov, aby všade mali ľudia kvalitný život, dobrú prácu a mo­derné služby. Preto sme z nových eurofondov z Programu Slovensko vyčlenili extra 2,16 miliardy eur, o ktorých si rozhodnú priamo regióny a použijú ich na svoje stra­te­gické investície. Tento princíp dlhé roky úspešne funguje v Poľsku a Česku, a pri­náša skvelé výsledky. Preto sme sa rozhodli, že obálku pre regióny na­vý­šime z alokácie nášho ministerstva o viac ako 200 miliónov eur,“ zdôraznil minister investícií.

„Verím, že náš príklad si osvoja aj iné rezorty a tiež posilnia alokáciu pre regióny a spoločne sa nám ju podarí zaokrúhliť aspoň na 2,5 miliardy eur,“ dodal minister Balík.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *