Kategórie
Zošity humanistov

Čo nás robí ľuďmi?

Montesquieu (1689 – 1755) povedal, že svojou podstatou je človekom a len náhodou Francúzom.

Filozofi a sociológovia tento názor všeobecne akceptovali a dnes platí nielen o národoch, ale aj o ná­bo­žen­stvách a po­dob­ných (aj po­li­tických) ideo­ló­giách. Ako inakšie vysvetliť ich zemepisné roz­ší­renie na celých kon­ti­nen­toch či veľkých zeme­pisných celkoch, keď hranice medzi nimi sú na brehoch riek alebo hrebeňoch hôr? V takýchto veciach platí spravidla náhoda. Vďaka osvie­tenstvu patria od približne 200 rokov do species Homo dodatočne aj bývalí otroci a pohania.

Ale vážne: Čo nás robí ľuďmi? Nečakám ani náznak odpovede od matematika, fyzika ani chemika, tak načo sa tým zaoberať? Biológ zaradí človeka do triedy živočíchov a špe­cia­listi zavŕšia svoje skúmanie kon­šta­to­vaním, že človek je zo ži­vo­číchov jediný tvor, ktorý myslí. Upresnia to, že napríklad myslí o sebe, že má vedomie a svedomie, že má predstavu o nad­pri­ro­dze­ných veciach, že si je vedomý hraníc svojho myslenia, že sa nudí, že vie, že umrie atď. Myslením v naj­širšom zmysle slova sa od prvo­po­čiatkov zaoberala filozofia a postupom času teológia. Dnes je myslenie predmetom, okrem mnohých iných vied, napríklad „tvrdej“ prírodnej vedy neuro­bio­lógie (a teo­ló­govia sa chcú opäť pridružiť akousi „neu­ro­teo­ló­giou“). Odpoveď biológa ma naplno uspokojuje: Som človek, sme ľudia, a to už stotisíce až milióny rokov. O tom, že by nás dnes niečo malo robiť človekom, prípadne ľuďmi, sa v podstate nedá hovoriť.

„Ľuďmi už sme, či to chceme, alebo nechceme.“ (Savater, narodený v roku 1947).

Výraz „človek” však môže mať v bežnej reči okrem označenia bio­lo­gic­kého druhu aj význam dobrého, morálneho jednotlivca (na rozdiel od hrubca, správajúceho sa „zversky”). Tak sa dostávame k špe­ciál­nemu odboru filo­zofie, k učeniu o mo­rálke či etike. V priebehu ľudských dejín vypracovali mnohí autori, väčšinou zakla­da­telia úspešných ná­bo­žen­stiev, celý rad viac-menej dôležitých (roz­ší­re­ných) učení o morálke a ich prívrženci ich dodnes ponúkajú ľuďom s väčším-menším úspechom neraz ako kuchárske knihy pre správanie.

Teda čo nás robí dobrými, morálnymi ľuďmi?

V prvom rade je predpokladom takýchto úvah spo­lo­čen­skosť človeka. A spo­lo­čen­ským robí človeka jeho – slabosť. Keby sme ne­po­tre­bo­vali druhých, nespol­čo­vali by sme sa. Takže z našej slabosti vyrastá naše krehké šťastie. Absolútne šťastie je výsada boha; ale kto z nás si ho vie pred­staviť? Keby si ne­do­ko­nalá bytosť mohla stačiť, z čoho by sa tešila? V sa­mote by bola nešťastná. Neviem si predstaviť, žeby samotár, ktorý nič ne­po­tre­buje, mohol niečo mi­lo­vať; a žeby ten, čo nič nemiluje, mohol byť šťastný (Rousseau, Emil alebo O výchove, 1762). Vzájomným stykom sa ľudia robia (dobrými) ľuďmi, stávajú ľuďmi; pravdaže, za pred­po­kladu, že sa k sebe správajú po ľudsky, t. j. berú ohľad na to, čo ten druhý chce alebo potrebuje a nechcú ho využívať.

Takže, v druhom rade, je potrebná sloboda rozhodnúť sa, či urobíme to alebo ono; povedať v určitej situácii na základe uváženia áno alebo nie. Zvieratá nemajú možnosť voľby konať inakšie, ako ich na­prog­ra­mo­vala príroda, konajú inštinktívne. To je niečo celkom iné, ako naše na­pro­gra­mo­vanie kultúrou na základe reči, dávajúcej nášmu mysleniu, prípadne jeho činnosti na úseku uvažovania (málo iné sú úseky umenia, hudby, lásky a i.), už od kolísky príslušnú formu roz­ho­do­vania.

Kedy povieme áno, kedy nie? To je rozlišovanie medzi dobrom a zlom. Pretože sme ľudia a tak ako humanisti zastávame názor, že len človek môže byť formálnym kritériom (rozhodcom), čo je aké, a nikdy nie nejaká autorita, ktorá ho presahuje (transcenduje). To je jeho sloboda. Jediná sloboda, ktorá si zaslúži toto meno, je právo ísť za svojím dobrom svojou cestou, kým druhým nezmenšíme alebo neprekrížime ich dobro. Každý je strážcom svojho šťastia, či sa ono týka tela, duše alebo ducha (John Stuart Mill, 1806 – 1873). Takže materiálne kritérium sa zakladá na princípe, že dobré je to, čo je dobré pre človeka a vedie k šťastiu ľudstva, zlé je to, čo mu škodí a vedie k biede ľudstva. Blaho človeka je jediné kritérium humanistického etického posudzovania (Erich Fromm, 1900-1980).

Jedným zo základných pravidiel každej etiky je veta: Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im. Tú pozná každý, no málokto sa podľa nej riadi. Preto nezaškodí voľný citát:

„Keď ráno vstávaš, uvedom si, že v priebehu dňa stretneš luhára, zlodeja, smilníka, možno aj vraha. Mysli na to, že sa k nim musíš správať ako k ľuďom, lebo sú ľudia ako ty, a potrebuješ ich tak nevyhnutne ako spodnú a hornú čeľusť.“

Takto Marcus Aurelius (121 – 180) zdôrazňuje, že pri ľuďoch nie je najdôležitejšie, akí sú, ale že aj pri zlom správaní ostávajú ľuďmi a môžu sa zmeniť k dobrému. Iný veľký Riman povedal:

„Som človek. Nič ľudského nie mi je cudzie.“

Z týchto myšlienok vyplýva spolu­patričnosť ľudí a na nej sa zakladajú ľudské práva – aj práva toho naj­hor­šieho človeka. Predo­všetkým jeho právo a naša povinnosť vedieť sa  vcítiť do jeho položenia.

Snaha dobre žiť predpokladá v každo­dennej praxi dodržiavanie určitých politických požia­da­viek, t. j. uznávanie mini­mál­nych pravidiel tolerancie a od­mie­tanie doktrín, ktoré stavajú ľudí proti sebe:

  1. rasizmu, ktorý na základe pseu­do­ve­deckých fantázií zaraďuje ľudí do prvej, druhej a tretej triedy;
  2. nacionalizmu, ktorý považuje jed­not­livca za nič a ko­lek­tívnu identitu za všetko;
  3. fanatické ideológie (náboženské či politické), ktoré nie sú schopné rešpektovať mierovú kon­ku­renciu osobných názorov a chceli by od celého sveta, aby uznal ich a len ich „pravdu“ (napísal Savater; dá sa to povedať krajšie a výstiž­nejšie?).

* * *

Pred napísaním tejto eseje som prečítal dve knihy: Etiku pre dospelých zajtrajška od Fernanda Savatera (Ethik für Erwachsene von morgen, Bundeszentrale für politische Bildung, © Campus Verlag, Frankfurt am Main 1996), z ktorej sú odpísané mnohé predošlé riadky a knihu Kardinál Ján Chryzostom Korec: Kresťanstvo nás robí ľuďmi od Sergeja Chelemendika (Slovanský dom, Bratislava, 2004). Prvá ma nadchla, druhú odmietam – je plná kňazských povedačiek a polo­právd; nájdu sa aj nepravdy. Po slovensky vyšlo: Fernando Savater, Etika pre môjho syna, preložila Miriam Kaňuščáková, Bratislava, GRAL, 2000. ISBN 80-967987-3-1.

Fernando Savater, narodený v roku 1947, je profesorom etiky na Uni­ver­zite Complutense v Madride. Pravidelne píše do chýrneho denníka El País, často hovorí v rozhlase a je vo svojej vlasti významnou osobnosťou. Preložil do španielčiny Voltaira, Diderota, a Battailla a na­pí­sal cez 30 vlastných kníh – o Nietzschem, anarchizme, maliarstve a detstve. Jeho posledné preklady do nemčiny sú: Tu, was du willst (Rob, čo chceš) a Sei kein Idiot (Nebuď hlupák).

Savater ovláda umenie s humorom a vcítením sa zaujať mladých ľudí pre otázky po dobrom živote. Orientáciu ponúka príkladmi z roz­lič­ných oblastí. Dve ukážky z jeho textu:

„V skutočnosti existujú početné sily, ktoré obmedzujú našu slobodu, a to od zemetrasení a chorôb až po tyranov. Ale aj naša sloboda je jedna zo síl vo svete, je to naša sila. Keď však hovoríš s ľuďmi, zisťuješ, že sú si oveľa viac vedomí toho, čo obmedzuje ich slobodu, ako svojej vlastnej slobody. Povedia ti: ‚Sloboda? O akej slobode to hovoríš? Ako môžeme byť slobodní, keď nám televízia denne premýva mozog, keď nás politici klamú a manipulujú, keď nás drogy zotročujú, a keď okrem toho nemám peniaze, aby som si mohol kúpiť motocykel, ktorý by som mal tak rád!‘ Ak sa na to pozrieš zblízka, zistíš, že tí, čo si zdanlivo sťažujú, v skutočnosti sú celkom spokojní s vedomím, že nie sú veľmi slobodní. V podstate si myslia: ‚Uf! To mi ale spadol kameň zo srdca! Keďže nie som slobodný, nie je moja vina, že…‘“

Keď sa raz jedna dáma spýtala Savatera, či verí, odpovedal jej protiotázkou: „Či verím na čo?“ Dáma pokrčila s úsmevom plecami a povedala: „Nuž, ako je to zvykom.“ Savater pokračoval:

„To mi pridalo pôdu pod nohy a spresnil som, že teda na to zvyčajné skutočne verím; na čo neverím, je nadprirodzeno. Mohol som dodať, že neverím, že by tí, čo veria, že veria, vedeli skôr, ako ja, na čo veria. Tým chcem povedať, že som neveriaci nielen v religióznom zmysle tohto slova, ale aj že neverím, že veriaci veria.“


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 48 v sobotu 5. marca 2005.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *