Kategórie
Zošity humanistov

Budúcnosť svetových náboženstiev

Rastové projekcie na roky 2010 – 2050.

Prečo vo svete najrýchlejšie pribúda moslimov a ná­bo­žensky ne­via­za­ných ubúda?

Náboženský profil sveta sa rýchlo mení; ženú ho roz­ličné miery plod­nosti a veľ­kosť po­pu­lácií mladých ľudí, ako aj zmeny viery jed­not­livcov. O štyri desať­ročia ostanú kresťania naj­po­čet­nejším ná­bo­žen­stvom, ale islam bude rásť až do roku 2050 rých­lejšie ako všetky iné náboženstvá…

– Celkový počet moslimov sa skoro vyrovná počtu kresťanov.

– Ateistov, agnostikov a iných ľudí, ktorí sa neviažu na ni­jaké ná­bo­žen­stvo, síce pri­budne v takých štátoch, ako sú USA a Fran­cúzsko, ale budú tvoriť kle­sa­júcu časť sve­to­vej po­pu­lácie.

Globálne bude budhistov toľko ako v roku 2010, ale hindov a židov ubudne.

– V Európe budú moslimovia tvoriť 10 % populácie.

– V Indii budú mať väčšinu hindovia, ale bude tam aj naj­po­čet­nejšia moslimská časť oby­va­teľ­stva; v počte moslimov pred­behne India Indo­néziu.

– Počet kresťanov v Spojených štátoch amerických poklesne z viac ako tri štvrtiny v roku 2010 na dve tretiny v roku 2050. Judaizmus prestane byť naj­väčším ne­kres­ťan­ským ná­bo­žen­stvom, tým sa stane islam.

– Štyria z 10 kresťanov na svete budú žiť v pod­sa­har­skej Afrike.

Toto sú najhlavnejšie trendy posledných de­mo­gra­fických pro­jek­cií na základe prieskumov Výskumného centra Pew (pew je po anglicky kostolná lavica). Pritom sa brala do úvahy dnešná veľ­kosť a ze­me­pisné roz­ší­renie hlavných sve­to­vých ná­bo­žen­stiev, vekové roz­diely, miery pôrodnosti a úmrtnosti, medzi­ná­rodné migrácie a rozsah kon­verzií.

V roku 2010 bolo kresťanstvo ďaleko naj­roz­ší­re­nej­ším svetovým ná­bo­žen­stvom s 2,2 miliardy veriacich, čo bola takmer tretina oby­va­teľ­stva sveta (31 % zo vtedy 6,9 miliardy). Druhým bol islam s 1,6 miliardy (23 %) veriacich.

Islam rastie najrýchlejšie

Ak budú súčasné trendy pokračovať, v po­lo­vici 21. sto­ročia počet moslimov takmer dostihne počet kresťanov. Oča­káva sa, že medzi rokmi 2010 a 2050 narastie sve­tová po­pu­lácia na 9,3 miliardy, čo je prírastok 35 %. Počet moslimov, ktorí sú t. č. pomerne mladá po­pu­lácia s vy­so­kou mierou pôrod­nosti, sa zvýši o 73 %. Počíta sa aj so zvý­še­ním počtu kresťanov, ale bude pomalšie ako u moslimov.

Podľa projekcie Pewského ústavu by teda bola v roku 2050 takmer parita medzi mosli­mami (2,8 miliardy = 30 %) a kres­ťanmi (2,9 miliardy = 31 %), čo by bolo prvý raz v histórii ľudstva.

S výnimkou budhistov počítajú všetky veľké ná­bo­žen­ské skupiny s aspoň mini­mál­nym rastom abso­lút­nych počtov svojich príslušníkov. Počet budhistov je sta­bilný pre nízku mieru pô­rod­nosti a star­núce po­pu­lácie v štátoch ako Čína, Thajsko a Ja­pon­sko.

Predpokladá sa, že populácia hindov narastie o 34 %, z takmer 1 miliardy na 1,4 miliardy; to zod­po­vedá sve­to­vému prie­meru. O židoch, naj­menšej ná­bo­žen­skej skupine, pre ktorú sa robia pred­po­vede, sa pred­po­kladá, že sa ich počet zvýši o 16 %, to je zo 14 na 16 miliónov.

Veľkosť a predpokladaný rast stredných ná­bo­žen­ských skupín

O prívržencoch rozličných ľudových ná­bo­žen­stiev – vrá­tane tradičných afrických, čínskych, natívnych ame­ric­kých a austrál­skych abo­ri­gén­skych – sa pred­po­kladá, že sa ich počet zvýši o 11 %, teda z dneš­ných 405 miliónov na 450 miliónov.

O všetkých ostatných náboženstvách (bahaisti, džinisti, sikhovia, taoisti a početné ešte menšie ná­bo­žen­stvá) sa pred­po­kladá, že narastú o 6 %, prí­padne z dnešných 58 miliónov na asi 61 miliónov.

Hoci v absolútnych číslach budú rásť, tieto „ostatné“ malé ľudové ná­bo­žen­stvá a aj juda­izmus neudržia krok s glo­bál­nym rastom po­pu­lácie. Každé z nich bude robiť v roku 2050 menšie percento sve­to­vej po­pu­lácie ako v roku 2010.

Predpokladané zmeny v ná­bo­žensky ne­via­za­nej po­pu­lácii v rokoch 2010 – 2050

Podobne sa očakáva aj scvrknutie nábožensky ne­via­zanej po­pu­lácie ako per­cento sve­to­vej po­pu­lácie, hoci dôjde k zvý­šeniu abso­lút­nych čísel. V roku 2010 svedčili prieskumy verejnej mienky a cenzus (rôzne sčítania), že na svete bolo 1,1 miliardy ateistov, agnostikov a ľudí, ktorí sa ne­iden­ti­fi­ko­vali s ni­jakým ná­bo­žen­stvom. Pred­po­kladá sa, že táto po­pu­lácia vzrastie v roku 2050 na viac ako 1,2 miliardy, ale per­cen­tuálne to bude len 13 % na­miesto 16 %.

V tom čase však bude rásť počet nábožensky ne­via­za­ných ľudí v Eu­rópe a Se­vernej Amerike. V Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých vzrastie ich odha­do­vaný počet z roku 2010 (16 % cel­ko­vej po­pu­lá­cie; vrá­tane detí) na 26 % v roku 2050.

Ako ukazuje príklad nábožensky neviazaných ľudí, v naj­bliž­ších desať­ro­čiach sa zazna­me­najú výrazné zeme­pisné rozdiely v raste nábo­žen­ských skupín. Budúci rast bude závisieť od dnešnej zemepisnej kon­cen­trácie. Ná­bo­ženstvá s po­čet­nými veriacimi v roz­ví­ja­júcich sa kra­ji­nách, kde je vysoká pôrodnosť a detská úmrtnosť už dávnejšie poklesla, budú prav­de­po­dobne rýchlo rásť. Väčšina svetového rastu islamu a kres­ťan­stva sa oča­káva v pod­sa­har­skej Afrike. Nábožensky neviazaní ľudia sú v sú­čas­nosti kon­cen­tro­vaní v oblastiach s nízkou plod­nosťou a star­nú­cou po­pu­lá­ciou, ako je Európa, Se­verná Ame­rika, Čína a Ja­pon­sko.

Celková miera plodnosti jednotlivých ná­bo­žen­stiev v rokoch 2010 – 2050

Najvyššiu TFR – 3,1 na ženu – majú mosli­movia. Všetky ostatné náboženské skupiny majú úroveň plodnosti nestačiacu na udržanie po­pu­lácie: ľudové ná­bo­žen­stvá 1,8; ná­bo­žen­sky ne­via­zaní 1,7 a bud­histi 1,6.

V roku 2050 bude mať Nigéria tretí najvyšší počet kresťanov – po Spo­je­ných štátoch ame­ric­kých a Bra­zílii.

Vo Francúzsku, Holandsku a na No­vom Zélande budú z pohľadu ná­bo­žen­stiev naj­väčšou skupinou ná­bo­žensky ne­via­zaní ľudia.

V roku 2050 bude v 51 štátoch sveta viac ako 50 % oby­va­teľov moslimského ná­bo­žen­stva (pri­budne Mace­dónsko a Ni­géria).


Zdroj: Pew Research Center; preložil Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 114 v sobotu 4. apríla 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *