Kategórie
Zošity humanistov

Bruselská deklarácia

My, ľud Európy, týmto činom potvrdzu­jeme naše spo­ločné hod­noty. Nie sú za­lo­žené na ne­ja­kej oso­bit­nej kul­túre alebo tra­dícii, ale na všet­kých kul­tú­rach, ktoré vytvo­rili modernú Európu.

Potvrdzujeme hodnotu, dôstojnosť a svoj­práv­nosť každého jed­not­livca, ako aj právo každého jedného na naj­vyššiu možnú slobodu kom­pa­ti­bilnú s prá­vami druhých. Pod­po­ru­jeme demo­kraciu, ľudské práva a právny štát. Snažíme sa o naj­vyšší možný rozvoj každého človeka.

Uznávame svoju povinnosť starať sa o celé ľudstvo vrá­tane budú­cich ge­ne­rácií a svoju závislosť a zod­po­ved­nosť za prí­rodný svet.

Potvrdzujeme rovnosť mužov a žien. Všetky osoby bez ohľadu na rasu, pôvod, ná­bo­žen­stvo alebo sveto­názor, jazyk, pohlavie, sexuálnu orientáciu či telesnú schopnosť, musia mať zaistené rovnaké zaob­chá­dzanie pred zá­konom.

Potvrdzujeme právo každého prijať a za­cho­vávať ná­bo­žen­stvo alebo sveto­názor podľa svojej voľby. Ná­bo­žen­stvo žiadnej skupiny nesmie byť použité na obme­dzenie práv druhých.

Sme toho názoru, že štát musí ostať v otázkach ná­bo­žen­stiev a sve­to­ná­zorov neutrálny, ani jeden ne­upred­nostňu­júc ani ne­diskri­mi­nujúc.

Sme toho názoru, že osobná sloboda sa musí spájať so so­ciál­nou zod­po­ved­nosťou. Chceme vy­bu­dovať slušnú spo­loč­nosť, zalo­ženú na rozume a spo­lu­cí­tení, v ktorej má každý občan možnosť hrať svoju rolu.

Zdôrazňujeme aj toleranciu, aj právo prejavu.

Zdôrazňujeme právo každého na otvo­rené a obsiahle vzde­lanie.

Odmietame zastrašovanie, násilie a na­vá­dza­nie na ná­silie počas sporov a zdô­raz­ňu­jeme, že konflikty sa musia riešiť roko­vaním (dohodou, zmierom) a zákon­nými prostriedkami.

Trváme na slobode bádania v každej oblasti ľudského života a na vy­u­ží­vaní vedy v službe ľudského dobra. Sle­du­jeme pou­ží­vať vedu krea­tívne, nie deštruk­tívne.

Zdôrazňujeme slobodu umení, hodnotu krea­ti­vity a pred­sta­vi­vosti a uzná­vame pre­men­livú moc umení. Potvrdzu­jeme význam lite­ra­túry, hudby a vizu­ál­nych a výtvar­ných umení pre roz­voj osob­nosti a seba­rea­li­záciu.

Dané 25. marca 2007 na 50. výročie Rímskych dohôd a za­lo­ženia Európskej únie.

* * *

Bruselská deklarácia bola vypracovaná pod ve­de­ním Roya Browna pro­jek­čnou sku­pinou Vízia pre Európu, zdru­žu­júcou Medzi­ná­rodnú hu­ma­nis­tickú a etickú úniu, Európsku hu­ma­nis­tickú fe­de­ráciu a Ka­to­líkov za slo­bodnú voľbu.

27. 2. 2007 bude oficiálne pred­lo­žená Európskemu par­la­mentu.


Uverejnil: Roy Brown, “Brussels Declaration Launched”.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 60 vo štvrtok 1. marca 2007.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *