Kategórie
Zošity humanistov

Athpedia

Mnohé heslá blízke ateistickému spektru či­ta­te­ľov sú v inter­ne­to­vej ency­klo­pédii Wiki­pédia pod ohromným tlakom.

Athpedia
Athpedia.

Na jednej strane sú obľúbeným objektom van­da­lizmu on­line, na druhej strane nutnosť za­cho­vá­vať príkaz neu­tra­lity neraz zne­mož­ňuje zaujať dosť zre­teľné sta­no­visko. Aj heslo diesseits (orgán ne­mec­kých hu­ma­nistov) bolo opa­ko­va­ne vy­bie­lené – vraj pre cie­lenú „vlastnú“ reklamu.

Preto vznikol v prostredí Medzi­ná­rod­ného zväzu bez­kon­fe­sij­ných a ateistov (IBKA) pro­jekt Athpedia – voľná ency­klo­pédia, ktorej heslá spra­cú­vajú bez­platne dobro­voľ­níci. Prihlásení pou­ží­va­telia môžu ľahko a bez oso­bit­ného softvéru spra­cú­vať heslá priamo v pre­hlia­dači. Primárne sa athpedia za­me­riava na za­in­te­re­so­va­ných pou­ží­va­te­ľov, ktorí hľadajú infor­mácie z oblasti okolo témy ateizmus. Keďže ateizmus nie je jed­notný sve­to­ná­zor, je cieľom ency­klo­pédie vysvetliť via­ceré, čiastočne si aj odpo­ru­júce sta­no­viská. Ďalšou veľkou oblasťou je kritický postoj voči obsahu a pô­so­be­niu ná­bo­žen­stiev a cirkví. Athpedia nechce kon­ku­ro­vať Wikipédii, ale doplniť ju špe­cia­li­zo­va­nou oblasťou bez vojen prispie­va­teľov a van­da­lizmu v prostredí on­line.

Záujmové ťažisko novej ency­klo­pédie budú tvoriť témy ate­izmus/agnosti­cizmus, filozofia, ná­bo­žen­stvá, veda, teo­ló­gia, ateizmus a po­li­tika, psy­cho­lógia viery, argu­menty pre vieru, ako aj aktuálne spra­vo­daj­stvo o se­ku­lár­nom spektre kritiky ná­bo­žen­stva. Hľa­dajú sa autori pre jed­not­livé heslá, ako aj odbor­níci pre ich inter­ne­tové spra­co­vanie.

Kto chce na tomto zaujímavom projekte aktívne spo­lu­pra­co­vať, nech pošle e-mail na adresu info@athpedia.de.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 58 vo štvrtok 9. novembra 2006.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *