Kategórie
Tlačové správy

Market Finesse, leto 2023

Prihlasovanie na Ekonomický base camp je otvorené.

Ekonomický  Base Camp
Ekonomický Base Camp.

Milí priatelia,

toto číslo Market Finesse vychádza po pár­me­sač­nej odmlke. Tá nebola spô­so­bená ne­dostat­kom obsahu, práve nao­pak. V INESS, ale aj vo fan­tá­ziách po­li­tikov sa toho udialo v pred­vo­leb­nom období toľko, že sme news­letter museli kvôli kvantu práce na čas od­klo­niť na ved­ľaj­šiu koľaj. Rest ale týmto číslom do­há­ňa­me a opäť sa mô­žete tešiť na zau­jí­mavé čítanie.

Začnem pohľadom do domácej kuchyne: rady INESS sa roz­ší­rili o ďal­ších 2 analytikov. Jeden z nich – Matej Bárta – s nami externe spo­lu­pra­co­val počas VŠ štúdia v Amsterdame na ad hoc pro­jek­toch už dlhšiu dobu, teraz sa stáva plno­hod­not­ným členom INESS a jeho hlavnou oblasťou je zdra­vot­níctvo. Ďalším je Richard Vilkus, ktorý na seba pre­berá naj­dlhšie fun­gu­júci projekt INESS – Cenu štátu.

Od predchádzajúceho čísla sme vydali 9 publikácií, zorga­ni­zo­vali via­cero domácich i medzi­ná­rod­ných podujatí.

Najväčším zážitkom je pre mňa každo­ročné celo­štátne finále Eko­no­mickej olym­piády. Kolegyňa Monika Budzák z tejto troj­ko­lo­vej súťaže vy­bu­do­vala po­du­jatie, do ktorého sa každo­ročne zapája viac ako 10-tisíc stredo­ško­lákov zo všetkých kútov Slo­ven­ska. Nebyť pred­via­noč­nej chríp­kovej vlny, ktorá prešla celou krajinou a zatvo­rila mnohé školy, účasť by určite pokorila mi­nu­lo­ročný rekord. Do finále sa cez školské a krajské kolá kva­li­fi­ko­valo 50 naj­lepších eko­nómov a eko­nó­mok spo­medzi 10 120 za­po­je­ných štu­den­tov. Chodím na toto finále rád. Pozorovať pokope mladých a múdrych študentov, ktorí nielen majú ve­do­mosti na úrovni vy­so­ko­ško­lákov v prvom stupni štúdia, ale ktorí ich vedia aj arti­ku­lovať a argu­men­tovať pred odbor­nou ko­mi­siou súťaže, to je skutočný zážitok. Sle­do­vať na­pä­tie v tvárach od­daných učiteľov, ktorí ich eko­nó­miu učia nie­len na ho­di­nách, ale aj v mimo­škol­ských krúžkoch, slzy šťastia ale aj skla­ma­nia, to pohne každým človekom. Je obdi­vu­hodné, ako sa študenti so záuj­mom vedia dostať k in­for­má­ciám a nau­čiť sa veci, ktoré sa na školách ne­vy­u­čujú. Apropo, prihlasovanie do 7. ročníka olympiády je už otvorené. Ak ste študent alebo rodič, zistite, či je už vaša škola prihlásená!

Tento rok sme premiérovo organizovali aj Eko­no­mickú olym­piádu pre základné školy. Asi nikto z nás nečakal, že sa za­pojí viac ako 200 škôl a 4 400 žiakov. Ako som sa neskôr dozvedel, bol medzi nimi aj môj syn. Na svojich ve­do­mos­tiach však musí ešte po­pra­co­vať. V texte na strane 31 si môžete aj vyskúšať zod­po­ve­dať zopár otázok z testu pre žiakov ZŠ. Dáte 100 %?

Veľa občanov Slovenska si zaiste vydýchlo, keď roz­há­danú ko­a­líciu nahra­dila 15. mája tohto roku úradnícka vláda na čele s pre­mié­rom Ľudovítom Ódorom – mi­mo­cho­dom tiež členom Odbornej rady našej Eko­no­mickej olym­piády. Táto vláda si dala za cieľ spraviť neod­kladné opatrenia vedúce k za­sta­veniu rastu rekordného deficitu verejných financií a pri­praviť niečo ako roadmap, manuál, od­po­rú­čania pre na­sle­du­júcu vládu. Držíme im v tom palce. Že aj úradnícka vláda vie pod­ľahnúť po­li­tic­kým tlakom sme zažili tento týždeň, kedy tri­par­tita schvá­lila výšku novej mi­ni­mál­nej mzdy nad zá­ko­nom sta­no­ve­ným auto­matom.

V tomto čísle nájdete nielen stručný sumár všetkých našich nových publikácií a po­du­jatí, ale aj zau­jí­mavé texty z oblasti školstva, zdravotníctva, či texty rea­gu­júce na aktuálne fan­tas­tické nápady ohľadom pod­pory dlžníkov na úkor ostat­ných (pozri hypo­téky, cez ktoré sa pre­va­lila celá lavína naj­rôz­nej­ších po­li­tic­kých návrhov).

Na september pripravujeme okrem žia­da­ného a po­treb­ného hod­no­tenia vo­leb­ných programov ďalšie nové pub­li­kácie a spustili sme už aj prihla­so­vanie na druhý ročník Economic Base Campu. 4-dňový vzde­lá­vací se­mi­nár pre štu­dentov, na kto­rom bude pred­nášať nielen celá úderka INESS, ale pri­ví­ta­me opäť vy­ni­ka­jú­ceho českého eko­nóma, tento­raz Pavla Potužáka z Vy­so­kej školy eko­no­mickej v Prahe.

Prajem vám všetkým na konci leta inšpi­ra­tív­ne čítanie.


Autor: Richard Ďurana.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *