Kategórie
Tlačové správy

Len 37 % kupujúcich by si pri kúpe ojazdeného auta skontrolovalo jeho históriu

Rastúce životné náklady väčšinu z nás nútia šetriť, preto veľká časť zá­u­jem­cov o jaz­dený auto­mo­bil hľadá tie naj­vý­hod­nej­šie po­nu­ky na trhu.

Skupina AURES Holdings

Prieskum realizovaný britskou po­ra­den­skou sku­pi­nou VSTAG (Vehicle Safety Trading Advisory Group) zistil, že stále čas­tej­šie nespo­ľahliví, často fa­lošní pre­daj­covia, po­nú­kajú ojaz­dené vozidlá aj za po­lo­vicu ceny, než by mali stáť. Ľudia sa potom s vi­di­nou vý­hod­nej kúpy nechajú ľahšie oklamať. Podľa tohto prieskumu sa zá­ro­veň uka­zuje, že väč­šina ku­pu­jú­cich by si históriu pô­vo­du vozidla ne­o­ve­rila, a to aj napriek tomu, keď auto kupujú u súkrom­ných pre­dá­va­jú­cich, kde je riziko naj­vyš­šie. Od­bor­níci z AAA AUTO varujú pred pod­vod­níkmi a radia, ako kúpiť dobré ojaz­dené vo­zidlo.

Britská spoločnosť VSTAG realizovala prieskum medzi viac ako 2 000 ku­pu­jú­cimi ojaz­de­ných auto­mo­bilov v Spo­je­nom krá­ľov­stve a zis­tila, že tak­mer po­lo­vica z nich (47 %) by za vo­zidlo za­pla­tila vopred priamo zo svojho ban­ko­vého účtu bez toho, aby si overili sol­ven­tnosť pre­dá­va­jú­ceho. Viac ako 20 % opý­ta­ných potom uviedlo, že vzhľadom na ras­túcu fi­nan­čnú záťaž by si kúpili ojaz­dený auto­mo­bil, ak by ho vy­hod­no­tili ako „vý­hod­nú po­nu­ku“, čo je pre pod­vod­níkov na se­kun­dár­nom trhu ideálne.

„Hoci Slováci sú viac nedôverčiví ako Briti, stále čas­tej­šie po­čú­vame, že vidina nižšej ceny na­ko­niec ‚do­behla‘ ne­jed­ného ku­pu­jú­ceho, ktorý sa rozho­dol dô­ve­ro­vať ne­zná­memu pre­daj­covi na in­ter­nete, na­miesto toho, aby dô­ve­ro­val rokmi pre­ve­re­nému veľ­kému pre­daj­covi,“ upo­zor­nil Petr Vaněček, pre­vádz­kový ria­di­teľ sku­piny AURES Holdings.

Tá prevádzkuje medzinárodnú sieť auto­cen­tier AAA AUTO, kde si zá­kaz­níci ročne kúpia 90 000 auto­mo­bilov.

Iba 37 % respondentov z tohto britského prieskumu uviedlo, že by si pred kú­pou vo­zidla ove­rili jeho históriu. Približne 32 % opý­ta­ných potom vy­hlá­silo, že si ne­radi priplatia za kúpu vo­zidla od re­no­mo­va­ného pre­dajcu, pre­tože si radšej kúpia lac­nej­šie vozidlo, aj keby po­chá­dzalo od ne­zná­meho pre­dajcu.

„Po kúpe bytu alebo domu je auto prav­de­po­dob­ne naj­väč­ším ná­kup­ným vý­da­jom v našom živote, preto by takú kúpu nemal žiadny ku­pu­júci upo­náh­ľať a nedať sa na­lá­kať na prvú kvázi vý­hod­nú ponuku. Jedna rada je zá­sad­ná: než za vo­zidlo za­pla­títe, prezrite si ho na­živo. Pokiaľ chce pre­dá­va­júci za­pla­tiť za auto vopred bez toho, aby ste ho videli, malo by to byť vážnym va­ro­va­ním. V prí­pade ponuky re­no­mo­va­ného pre­dajcu, ktorý po­nú­kané vozidlo vlastní, nie iba spro­stred­ko­váva, máte istotu, že pre­berá aj plnú zod­po­ved­nosť za jeho kva­litu a za auto tak ručí. Ta­kýto auto­mo­bil je možné tiež v prie­behu nie­koľ­kých dní vy­me­niť za iný a mô­žete získať aj po­is­te­nie proti elek­tric­kým a me­cha­nic­kým vadám; a hlavne do­ži­vot­nú záruku le­gál­neho pô­vodu vo­zidla,“ doplnil Petr Vaněček.

Pri kúpe vozidla sa tak stačí riadiť nie­koľ­kými jed­no­du­chými radami, ktoré zosta­vili od­bor­níci z AAA AUTO, aby ste sa uistili, že vo­zidlo sku­točne exis­tuje, je v po­riadku a dá sa do­hľa­dať aj jeho his­tó­ria:

  • neposielajte peniaze za vozidlo, ktoré ste ne­vi­deli,
  • prehliadnite si auto pred za­pla­te­ním celej sumy,
  • pokiaľ musíte, zaplaťte len zálohu, o kto­rej si mys­líte, že by ste o ňu mohli prísť,
  • skontrolujte, či cena ojazdeného vo­zidla zod­po­ve­dá trhovej hod­note,
  • vyskúšajte si automobil počas do­sta­toč­ne dlhej skú­šob­nej jazdy,
  • vždy si overte históriu ojaz­de­ného vo­zidla.

Prieskum VSTAG tiež zistil, že podvody pri kúpe ojaz­de­ného vozidla sú naj­čas­tej­šie medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 24 rokov a oby­va­teľmi Lon­dýna. Obeťou pod­vodu sa stal každý desiaty oby­va­teľ spo­mí­na­ného mesta a 13 % mladých ľudí, ktorí sa zú­čas­tnili tohto prieskumu.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *