Kategórie
Tlačové správy

Ako si zaistiť ochranu svojich práv ako spotrebiteľ?

Spotrebitelia sú denne vystavení prešľa­pom poc­ti­vých i me­nej poc­ti­vých pod­ni­ka­te­ľov.

Nástrahy, nech už vo forme rôznych pod­vod­ných ob­chod­ných prak­tík či oby­čaj­ných rekla­mácií, môžu spotre­bi­te­ľov neraz potrápiť. Napriek tomu, vďaka spotre­bi­teľ­skej právnej ochrane, majú v rukách veľa mož­ností, ako sa brániť. Len je potrebné vedieť, ako na to. Ako si teda strážiť svoje práva a sle­do­vať si férové sprá­vanie zo strany pod­ni­ka­te­ľov?

Poznajte svoje práva a držte sa ich

Než sa veselo pustíte do on-line nákupu, zoznámte sa s va­šimi prá­vami. Preto, aby ste svojim právam po­ro­zu­meli, ne­mu­síte byť práv­nikmi po­no­re­nými v zá­kon­ní­koch. Na in­ter­nete nájdete dnes už mnoho ove­re­ných článkov, ktoré vaše práva po­dá­vajú či­ta­teľ­ným spô­so­bom. To vám poskytne základný pohľad na to, čo mô­žete oča­ká­vať od pre­daj­cov a posky­to­va­te­ľov slu­žieb. Infor­mácie o vašich právach posky­tu­jeme ta­kisto na našej webovej stránke www.dTest.cz. Obšír­nej­šie proble­ma­tiku ro­zo­be­ráme v našich tla­če­ných ča­so­pi­soch.

„Uchovávajte si dôkazy. Či už ide o chyby tovaru, ko­mu­ni­káciu s pre­daj­com či ne­kva­litne vy­ko­nanú službu, všetko si zdo­ku­men­tujte. Dôkazy sa vám budú hodiť pri vy­má­haní svojich práv,“ uvádza Eduarda Hekšová, ria­di­teľka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

Mimosúdne riešenie sporov

Pokiaľ sa cítite pri riešení problému s pod­ni­ka­te­ľom stra­tení, ne­mu­síte hneď mieriť k súdu. Brániť sa môžete i mi­mo­súdne, a to bez­platne. Slo­ven­ská ob­chod­ná inšpekcia (SOI) umož­ňuje spotre­bi­te­ľom brániť sa vo vše­o­bec­ných spotre­bi­teľ­ských sporoch s pod­ni­ka­teľ­mi mimo­súdnou cestou. Cieľom takého riešenia je urov­nanie sporu zmierom.

Konanie môžete zahájiť na vlastný návrh ústne do pro­to­kolu, písomne alebo prostred­níc­tvom on-line formu­lára pre po­da­nie návrhu na za­ča­tie ARS. Z návrhu musí byť jasné, koho sa spor týka a čo je pod­statou sporu. Spor by mal byť vy­rie­šený do 90 dní. Vo zvlášť zlo­ži­tých sporoch môže SOI túto lehotu predĺžiť o ďal­ších 90 dní. Než sa však na Slo­ven­skú ob­chod­nú inšpekciu s návrhom na za­há­jenie obrá­tite, musíte sa po­kú­siť o vy­rie­še­nie si­tu­á­cie s pod­ni­ka­te­ľom sami. Až keď ste ne­ús­pešní, máte mož­nosť využiť pomoc SOI.

„S týmto riešením však neváhajte príliš dlho. Návrh na za­há­jenie mimo­súd­neho konania môže spotre­bi­teľ podať naj­neskôr do jed­ného roka odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u pre­dá­va­jú­ceho po prvý raz,“ upo­zor­ňuje Eduarda Hekšová z dTestu.

Slovenská obchodná inšpekcia nie je jediným správnym úradom, ktorý môže pomôcť. V prí­pade, že rie­šite spor v oblasti fi­nan­čných služieb, môžete sa obrátiť na fi­nan­čného arbitra. Pokiaľ ide o spor v elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách a poš­to­vých službách, bude ná­po­mocný te­le­ko­mu­ni­kačný úrad. A pre elek­tro­ener­ge­tiku, ply­ná­ren­stvo a teplá­ren­stvo je určený Úrad pre re­gu­láciu sie­ťo­vých odvetví.

Za dTest poskytujeme takisto službu mimo­súd­neho rie­še­nia sporu, kde sprostred­ko­vá­vame dosiahnutie dohody medzi spotre­bi­teľmi a pod­ni­ka­teľmi v spo­roch, ktoré by inak hrozili eska­lá­ciou, až dajme tomu do po­doby súdneho sporu. Na stránkach VašeStížnosti.cz vyplníte for­mu­lár s potreb­nými infor­má­ciami, vašu sťaž­nosť potom tiež uve­rej­níme. Celý proces je pre obe strany dobro­voľný.

Predžalobná výzva a súd

V krajných prípadoch nemusí ani mimo­súdne rie­še­nie sporov pri­niesť uspo­ko­jivý výsledok. Pred­ža­lob­ná výzva môže byť finálnou mož­nosťou upo­zor­niť na nut­nosť vy­rie­šenia povin­nosti pred po­da­ním žaloby. V rámci tejto výzvy má pod­ni­ka­teľ poslednú prí­le­ži­tosť plniť dobro­voľne, a vyhnúť sa tak súd­nemu konaniu.

Pokiaľ je predžalobná výzva zaslaná a neskôr dôjde k súdnemu sporu, v kto­rom spotre­bi­teľ uspeje, môže od pre­dajcu po­ža­do­vať náhradu nákladov spo­je­ných so súdnym konaním.

Ak riešite akýkoľvek spotrebiteľský problém, je vám k dispo­zícii tiež naša bez­platná právna po­rad­ňa, a to každý všedný deň od 9. do 17. hodiny na tel. čísle 299 149 009 (platí pre vo­lanie do Česka) alebo elek­tro­nicky cez tzv. e-poradňu.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *