Kategórie
Tlačové správy

Bude zo Slovenska krajina bez lesov?

Zrkadlom nám môže byť príklad Islandu.

Banská Bystrica – Môže nás dran­co­va­nie slo­ven­ských lesov pri­blí­žiť k Islandu, ktorý vplyvom človeka prišiel v mi­nu­losti o všetky pô­vod­né lesy a dnes má obrovský problém s opä­tov­ným za­les­ne­ním? Ako spá­jajú práve lesy tieto dva odlišné svety, skúma pro­jekt „Za­les­nenie mi­nu­losti“ z dielne audio­vi­zu­ál­neho umelca Matúša Astraba.

Projekt Zalesnenie minulosti sa priamo dotýka proble­ma­tiky od­les­ňo­vania, ktorá je jednou z naj­väč­ších citeľných ka­tastrof, ktorú ako ľudstvo spô­so­bu­jeme.

„Základom projektu bola moja cesta na Island a Faerské ostrovy, kde som počas 50 dní usku­toč­ňo­val výjazdy naprieč kra­ji­nou, kde dnes už tak­mer ne­náj­dete žiadne stromy. Sú­čas­ťou expe­dície bolo pre­mie­tanie našich krásnych a cen­ných slo­ven­ských lesov na ta­moj­šie holé kopce. Práve túto časť, ktorá by mala slúžiť pre našu spo­loč­nosť ako zrkadlo a va­rov­ný prst, chcem pre­ta­viť do do­ku­men­tár­neho filmu,“ pri­bli­žuje svoj zámer Matúš Astrab.

Jeho snahu môžete podporiť aj vy prostred­níc­tvom verejnej zbierky.

Prečo práve Island?

Aj keď je to krásna a výnimočná krajina, v mi­nu­losti prišla o tak­mer všetky lesy ľudským pri­či­ne­ním. Z pô­vod­ných 40 % za­les­ne­nia sa počas troch sto­ročí osídľo­vania stala z Islandu kra­jina tak­mer bez lesov. Trpí eróziou, jej pôda je chu­dob­ná na dusík. Snahy o opä­tov­né za­les­ne­nie sú v ex­trém­nych pod­mien­kach na území pod po­lár­nym kruhom extrémne ná­roč­né a zdĺhavé.

„Aj počas svojich ciest po Slovensku sa často stre­tá­vam s vý­ru­bom aj v chrá­ne­ných územiach a iných cen­ných lo­ka­li­tách. Takéto lesy už nič nevráti späť, jed­no­ducho ich navždy stra­tíme. Nie je mi ľa­ho­stajné, ako ľahko sa vzdá­vame pra­sta­rých lesov, ktoré sú často na­hrá­dzané mono­kul­tú­rou,“ dopĺňa Astrab.

Pri svojej práci na dokumen­tár­nom filme sa chce spojiť s od­bor­níkmi, ako aj vrátiť sa na Island a zdo­ku­men­to­vať snahy miestnych vy­sá­dzať nové stromy.

„Aj takto si chcem uctiť to, čo máme doma a uká­zať to svetu ori­gi­nál­nym a za­u­jí­ma­vým spô­so­bom. Umenie je jedným zo skve­lých mož­ností, ako ľuďom pri­bli­žo­vať témy, ktoré sú pre nás ak­tu­ál­ne a nad kto­rý­mi sa treba za­mys­lieť,“ uzatvára Matúš Astrab.

Foto:

Mgr. art. Matúš Astrab
Mgr. art. Matúš Astrab.
Na Islande
Na Islande.
Na Islande
Na Islande.
Snaha miestnych vysádzať stromy na Islande
Snaha miestnych vysádzať stromy na Islande.

Video:


Autor: Mgr. art. Matúš Astrab.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *