Kategórie
Tlačové správy

Dôkaz nezodpovedného hospodárenia OĽANO

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k správe mi­nis­ter­stva fi­nan­cií, v ktorej hod­notí roz­po­čet za rok 2023.

Správa ministerstva financií, v ktorej hod­notí, ako to vyzerá s našim roz­poč­tom ve­rej­nej správy za rok 2023, je podľa SASKY nasta­ve­ním zrkadla hnu­tiu OĽANO, kon­krét­ne Igorovi Matovičovi.

Je dôkazom ich nezodpovedného hospo­dá­re­nia s ve­rej­nými fi­nan­ciami.

„V parlamente boli v posledných mesiacoch schválené rozpočtom nekryté zákony v ne­u­ve­ri­teľ­nej sume 1,578 miliardy eur, čo o 720 miliónov pre­ko­nalo už aj tak histo­ricky vysokú rezervu na zmeny le­gis­la­tívy vo výške 858 miliónov. Dôsledkom také­hoto ne­zod­po­ved­ného sprá­vania však bude zhor­šenie ratingu Slo­ven­ska už na jeseň tohto roku, čo bude zna­me­nať zdra­že­nie fi­nan­co­vania nášho dlhu. Úrad­nícka vláda tak svojou správou dala jasne na­javo, kto je za tento stav zod­po­vedný. To, že si Slo­ven­sko bude musieť po­ži­čať tak­mer 8,2 miliardy eur, je presným opakom slov pred­sta­vi­te­ľov OĽANO a bý­va­lého pre­miéra Eduarda Hegera o tom, v akom dobrom stave nám Igor Matovič nechal verejné fi­nan­cie,“ uviedol pred­seda Výboru NR SR pre fi­nan­cie a roz­po­čet Marián Viskupič.

SASKA však nevidí riešenie pre kon­so­li­dáciu ve­rej­ných fi­nan­cií vo zvy­šo­vaní daní tak, ako to navrhuje úrad­nícka vláda.

„So zvyšovaním daňovo-od­vo­do­vého za­ťa­ženia však zásadne ne­sú­hla­síme. Je to naša čer­vená čiara. Vyššie da­ňo­vo-od­vo­dové za­ťa­ženie je totiž zá­sad­nou brzdou eko­no­mic­kého rastu. Naším cieľom je nebrať ľuďom a firmám peniaze, ale naopak ich pod­poriť v eko­no­mic­kej čin­nosti. Zlepšiť pod­ni­ka­teľ­ské prostredie, znížiť by­ro­kra­ciu, ne­sia­hať na dô­chod­ky, ne­zvy­šo­vať dane a ne­za­dl­žo­vať bu­dúce ge­ne­rácie. Tieto opatrenia zvýšia eko­no­mický rast, vytvoria pra­covné miesta a zvýšia mzdy. To bude mať za následok vyšší príjem do štátnej kasy cez dane bez toho, aby sa zvy­šo­vala aká­koľ­vek sadzba,“ doplnila kan­di­dátka SASKY Jana Kiššová.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *