Kategórie
Tlačové správy

Maďarsko sa snaží ovplyvňovať voľby na Slovensku

Je potrebné predvolať si veľvyslanca.

Režim maďarského premiéra Viktora Orbána pre­kra­čuje všetky medze, pričom snaha ovplyvniť voľby na Slo­ven­sku je viac ako zjavná.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) po­va­žuje za ab­so­lútne ne­pri­ja­teľné, aby sa ma­ďar­ský mi­nis­ter zahra­nič­ných vecí otvo­rene zastával ob­vi­ne­ného Tibora Gašpara.

„Minister Péter Szijjártó sa vyjadril, že po celom svete prebieha hon na politikov, ktorí sú v opozícii voči medzi­ná­rod­nému li­be­rál­nemu main­streamu a sta­točne zastu­pujú národné záujmy. Je to za čiarou, odsu­dzu­jeme to a žia­dame ministra zahra­nič­ných vecí, aby si pred­volal maďarského veľ­vyslan­ca, ktorý musí vysvetliť a zdô­vod­niť toto konanie,“ uviedol tím­líder SASKY pre zahra­ničné veci Juraj Droba.

Doplnil, že sa nechceme vrátiť do éry potláčania ľudských práv a ve­rej­ného chválenia sa o tom, kto je priateľom s Vla­di­mí­rom Pu­ti­nom.

„Nechceme na Slovensku režim, ktorý je nastolený v Maďarsku,“ dodal.

Maďarská vláda prekračuje podľa tím­lídra SASKY pre bez­peč­nosť Juraja Krúpu čer­vené línie.

„Maďarský režim je najsko­rum­po­va­nejší režim v Eu­róp­skej únii. Niet teda divu, že si hľadá cestičky k tým, ktorí u nás pestovali a roz­ví­jali korupčný systém ako taký. Viktor Orbán je v Eu­róp­skej únii izo­lo­vaný, preto si chce nájsť ne­ja­kých partnerov,“ povedal Juraj Krúpa.

To, že záujmy Maďarska na Slovensku nie sú vôbec čestné, dokazuje aj roz­ši­ro­vanie port­fólia nehnu­teľ­ností firmy, ktorá má väzby na maďarskú vládu. Ide najmä o slo­ven­ské pa­miatky.

„Ide o firmu z Dunajskej Stredy s názvom Manevi SK, pričom In­ves­ti­ga­tívne centrum Jána Kuciaka ešte v roku 2021 upo­zor­ňo­valo, že táto firma má tesné väzby na vládu Viktora Orbána. Medzi konečných užívateľov výhod tejto slovenskej firmy patria nie­koľkí vy­so­ko­posta­vení pred­sta­vi­telia maďarského mi­nis­ter­stva zahra­nič­ných vecí a ob­chodu. Za necelé dva roky má v zbierke 14 slo­ven­ských nehnu­teľ­ností v hod­note približne 12 miliónov eur,“ vysvetlil Juraj Krúpa.

Zároveň vyzval Orbána a jeho režim, aby sa prestal miešať do slovenských záležitostí, najmä pred voľbami.

„Nie je tu na to priestor, tak nech sa stará o seba a o vlastné problémy,“ doplnil Juraj Krúpa.

Slovensko potrebuje mať dobré vzťahy s naším južným susedom, pričom je to podľa Ábela Ravasza v záujme nielen našej krajiny, ale aj maďarskej menšiny žijúcej na našom území.

„Viktor Orbán spolu s jeho vládou však robia všetko pre to, aby to tak nebolo. Opätovne zasahujú do volebnej kampane. Štan­dar­dne to robili ako pod­poru pre stranu SMK, súčasnú Alianciu, teraz pod­po­rili Smer, čo hovorí o tom, že vec naberá iný rozmer. Orbán sa cíti ako líder križiackej výpravy proti li­be­ra­lizmu v Európe alebo dokonca na svete,“ povedal Ábel Ravasz.

Dodal, že práve liberálne hodnoty za­bez­pe­čujú po­koj­ný život pre kaž­dého z nás v tejto krajine.

„Presne toto je dôvod, prečo je práve libe­rálna SASKA strana, ktorá vie ga­ran­to­vať nie­len istotu eko­no­mic­kého rastu, ale aj dodržanie a roz­ší­renie men­ši­no­vých práv,“ doplnil s tým, že inter­vencie Maďarska bur­cujú napätie počas už aj tak na­pä­tej pred­vo­leb­nej si­tu­á­cie.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *