Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame ministerstvo pôdohospodárstva, aby nešikanovalo slovenských chovateľov

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k vyhláškam mi­nis­ter­stva pôdo­hospo­dár­stva, ktorými skrátilo lehotu na prihlá­senie hospo­dár­skych zvierat.

Ministerstvo pôdohospodárstva vydalo v júli tri vyhlášky, ktorými skrátilo lehotu na prihlá­se­nie ho­vä­dzieho do­bytka, oší­pa­ných, kôz a oviec do cen­trál­neho registra hospo­dár­skych zvierat zo siedmich na tri dni.

Platiť majú od júla 2024. V momente sa zo strany cho­va­teľov spustila vlna nevôle, pretože skrátenie lehoty im v praxi spôsobí viacero problémov a zároveň predstavuje zby­točnú byro­kraciu. S novými vyhláškami zásadne nesúhlasí ani SASKA. Mi­nis­ter­stvo pôdo­hospo­dár­stva skrá­tenie lehoty riadne ne­o­dô­vod­nilo, navyše je len jedným z navrho­va­ných riešení Európskej komisie, nejde o povinnosť.

„Zároveň upozorňujeme na to, že mi­nis­ter­stvo ne­ak­cep­to­valo ani zásadné pri­po­mienky, ktoré k vyhláškam vzniesli Slo­ven­ská poľ­no­hospo­dár­ska a potra­vi­nár­ska komora, Re­pub­li­ková únia za­mestná­va­teľov, mi­nis­ter­stvo hospo­dár­stva, zdru­ženia za­mestná­va­teľov a far­márov či ve­rej­nosť,“ uviedla tím­líderka SASKY pre pôdo­hospo­dár­stvo Jarmila Halgašová s tým, že roz­pory, ktoré sa objavili, tak rezort vôbec ne­vy­riešil.

Skrátenie lehoty na prihlásenie hospo­dár­skych zvierat do cen­trál­neho registra po­va­žuje Jarmila Halgašová za zby­točnú šikanu chovateľov.

„Považujeme to tiež za tzv. gold­plating, a teda le­gis­la­tívu nad rámec toho, čo od nás žiada Európska únia, čím rezort auto­ma­ticky zne­vý­hod­ňuje slo­ven­ských cho­va­te­ľov,“ vysvetlila.

Doplnila, že SASKA preto vyzýva ministra pô­do­hospo­dár­stva, aby pri­pra­vil návrh le­gis­la­tívy, ktorou lehotu vráti späť na tú pôvodnú.

„Európska legislatíva necháva členským štátom priestor na určenie lehoty, v ktorej sú cho­va­telia po­vin­ní nahlásiť hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy do registra hospo­dár­skych zvierat. Nesmie byť však dlhšia ako sedem dní. Nie je preto jasné, prečo sa rezort rozhodol sta­no­viť ju pre slo­ven­ských cho­va­te­ľov len na tri dni. Navyše, za nesplnenie po­vin­nosti hrozí cho­va­teľom po­kuta až do výšky 3 500 eur a aj strata nároku na vyplá­canie podpôr,“ uzavrela Jarmila Halgašová a dodala, že štát im takto zby­točne hádže polená pod nohy.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *