Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko k dodatku k elektronickému mýtu

A výzva na záchranu 500 pracovných miest v ná­rod­nom pro­jek­te Ob­no­vy hra­dov.

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níčky strany ZA ĽUDÍ k do­dat­ku k elek­tro­nic­kému mýtu

„Je absolútne nezodpovedné a v roz­pore so zá­uj­mami Slo­ven­skej re­pub­liky, že vláda s pod­po­rou SAS, KDH a PS schvá­lila do­da­tok k ne­vý­hod­nému elek­tro­nic­kému mýtu. Ná­rod­ná diaľ­ničná spo­loč­nosť týmto do­dat­kom, ktorý pod­pí­sala nezmy­selne rýchlo s pol­ročným pred­sti­hom, predĺžila ne­vý­hod­né platby za elek­tro­nické mýto o ďalší rok. Som presved­čená, že do konca roka bolo dosť času do­hod­núť nové pod­mienky, alebo nájsť iné, vý­hod­nejšie rie­šenie elek­tro­nic­kého mýta. Nebol totiž žiadny dôvod, aby vláda v de­misii robila takéto pre Slo­ven­sko ne­vý­hodné rozhod­nutie. Premiér sa teraz roz­ho­dol vy­ko­nať kon­trolu v Ná­rod­nej diaľ­nič­nej spo­loč­nosti, no ak je niečo chaos, tak je to práve toto – schvá­liť pod­pí­sanie mimo­riadne ne­vý­hod­ného do­datku a následne ísť na kon­trolu. Celá si­tu­á­cia je mini­málne na ute­rák pre mi­nis­tra dopravy.“

* * *

Výzva premiérovi od Viery Leščákovej, pod­pred­sed­níčky strany ZA ĽUDÍ na záchranu 500 pra­cov­ných miest v ná­rod­nom pro­jekte Ob­novy hra­dov

Viera Leščáková: „Hrozí, že 500 ľudí z naj­zra­ni­teľ­nej­ších ko­mu­nít príde o prácu a vláda nič ne­robí!“

Podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ Viera Leščáková upo­zor­nila, že hrozí, že 500 ľudí z naj­zra­ni­teľ­nej­ších ko­mu­nít príde o prácu. Vláda totiž nechce predĺžiť ná­rodný pro­jekt obnovy hradov pod názvom „Zvý­še­nie za­mestna­nosti a za­mestna­teľ­nosti ľudí ži­jú­cich v lo­ka­li­tách s prí­tom­nos­ťou MRK rea­li­zá­ciou obnovy kul­túr­neho de­dič­stva“.

„Projekt zamestnával dlhodobo ne­za­mestna­ných, ktorí ne­po­be­rali dávky, riadne pra­co­vali a získa­vali pra­covné ná­vyky, a zá­ro­veň po­má­hali zachrá­niť a ob­no­viť naše ná­rodné a kul­túrne de­dič­stvo. Národný projekt, keď mu hrozil zánik, sa nám po­da­rilo roz­beh­núť ešte počas našej vlády s po­mo­cou Mi­nis­ter­stva pre re­gio­nálny roz­voj pod ve­de­ním Veroniky Remišovej a v sú­čas­nosti ho Európska komisia hod­notí ako jeden z naj­lep­ších pro­jek­tov a s naj­lep­ším čer­pa­ním. Je absurdné, že úrad­nícka vláda v dobrých a prospeš­ných veciach nechce pokra­čo­vať,“ uviedla Viera Leščáková.

V projekte sa obnovuje 25 hradov a za­mestna­ných je tam 500 ľudí. Ich platy sú pla­tené z prostriedkov Európskej únie a vý­razná časť z týchto príj­mov sa vracia späť do štát­neho roz­počtu formou daní a od­vo­dov. Leščáková po­dot­kla, že vďaka práci na ob­nove hradov sa darí vý­razne pod­po­ro­vať ces­tovný ruch a pri­niesť tu­ris­tov aj do za­bud­nu­tých a chu­dob­ných re­gió­nov. Zá­ro­veň sa Viere Leščákovej po­da­rilo pre­trans­for­mo­vať pro­jekt na ce­lo­roč­ný pro­jekt a odstrániť se­zón­nosť práce, keďže počas zimy pre­bie­hali rôzne prí­prav­né práce a práce v diel­ňach.

„Najväčšou hodnotou je však so­ciál­na integrácia. Ľudia, ktorí boli dlho­dobo ne­za­mestnaní, vďaka tomuto pro­jek­tu získali pra­covné návyky a pro­jekt posky­tuje ro­di­nám samo­stat­nosť a zba­venie sa zá­vis­losti na so­ciál­nom systéme. Ak by z ve­če­ra do rána kon­čila svoju čin­nosť fabrika s tak­mer päť­sto za­mestnan­cami, ktorí by sa vra­cali na úrady práce, tak vám ga­ran­tu­jem, že vláda by to rie­šila na mi­mo­riad­nom za­sad­nutí a uro­bila by všetko pre záchranu týchto pra­cov­ných miest. Po­ve­rená vláda s pod­po­rou SAS, KDH a PS nič ne­ro­bí, prázdni­nuje a tvári sa, že vlastne na 500 pra­cov­ných miestach jej vôbec ne­zá­leží. Je to ne­zod­po­vedné o to viac, že Slo­ven­sko má v sú­čas­nosti naj­vyššiu in­flá­ciu v ce­lej eu­ro­zó­ne a je potrebné za­bo­jo­vať o každé jedno pra­cov­né miesto,“ vyhlá­sila Viera Leščáková a dô­razne vyzvala pre­miéra a mi­nis­terku kul­túry, aby uro­bili všetko pre udr­žanie tohto mi­mo­riadne prospešného pro­jektu.

„Obnovia sa národné kultúrne pamiatky – hrady, bude na nich pra­co­vať tak­mer 500 pra­cov­níkov, ktorí boli dlho­dobo ne­za­mestnaní a ne­vrátia sa na úrady práce a najmä dávame týmto ži­vi­te­ľom rodín prácu, a nie so­ciál­ne dávky,“ uzavrela Leščáková.


Autor: ZA ĽUDÍ press.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *