Kategórie
Tlačové správy

Prinášame 7 konkrétnych riešení na zastavenie rastu cien energií

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta k rie­še­niam pre hro­ziaci nárast cien energií.

Rada pre bezpečnú energiu strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SASKA) pred­sta­vila sedem opatrení, ktoré by zabránili dra­ma­tic­kému nárastu cien elektriny pre do­mác­nosti. Tieto opatrenia na­vyše ne­za­ťažia štátny roz­počet.

„Slovenská má dnes podľa indexu cien energií do­mác­ností šieste naj­nižšie ceny elektriny v Európe. Je to vďaka me­mo­randu, ktoré sme ešte na mi­nis­ter­stve hos­po­dár­stva uzavreli so Slo­ven­skými elektrár­ňami. Pre bu­dúci rok je však táto otázka otvo­rená, keďže stále nie je pod­pí­saná im­ple­men­tačná zmluva nad­vä­zu­júca na me­mo­ran­dum. V roku 2024 tak môže slo­ven­ským do­mác­nos­tiam hroziť výrazný nárast cien energií, pričom ÚRSO varuje, že to môže byť až o 80 % v prí­pade elektriny a až o 110 % v prí­pade plynu. Aj z toho dô­vodu pri­chá­dzame so sied­mimi kon­krét­nymi rie­še­niami, ktoré sú sú­časťou pred­sta­ve­ného do­ku­mentu Kostra ener­ge­tic­kej po­li­ti­ky SR,“ uviedol pred­seda SASKY Richard Sulík.

Podľa predsedu Rady pre bezpečnú energiu strany Slo­bo­da a So­li­da­rita Karola Galeka je potrebné využiť všetky opatrenia, ktoré má štát k dispo­zícii.

„Väčšinu týchto opatrení vie využiť vláda dnes. Ve­rí­me preto, že aj vďaka našim opatreniam k žiad­nemu dra­ma­tic­kému zvý­šeniu cien pre do­mác­nosti ne­príde,“ doplnil Karol Galek.

Sedem opatrení SASKY pre zasta­venie ná­rastu cien energií:

  1. Podpis implementačnej zmluvy so Slo­ven­skými elektrár­ňami
  2. Využitie elektriny od Vo­do­hos­po­dár­skej výstavby
  3. Zaviesť úspory energií tam, kde je to možné
  4. Adresnosť pomoci v roz­sahu podľa potreby
  5. Efektívne a jedno­duché čer­pa­nie fondov
  6. Využitie lacného plynu zo zásobníka v Dol­ných Bo­ja­no­vi­ciach
  7. Skladovacia povinnosť a re­gu­lo­vané ceny za usklad­ne­nie plynu

Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *