Kategórie
Tlačové správy

Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne

Singapurský zdravotný systém je podľa hod­no­te­nia Bloombergu z roku 2014 naj­efek­tív­nejším na svete a podľa ana­ly­tickej sku­piny Economist Intelligence Unit do­sa­huje Singapur v oblasti zdra­vot­níctva druhé naj­lepšie výsledky na svete. Singapur má zá­ro­veň 4. naj­vyššiu oča­ká­vanú dĺžku života pri na­ro­dení na svete.

Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne
Publikácia Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne.

Krajina má zavedený systémom zdravotníctva, ktorý sa výrazne od­li­šuje od systémov v Európe, ale aj USA a krajín Commonwealth-u. Slo­ven­ským či­ta­te­ľom tento systém pribli­žu­jeme v novej publi­kácii „Prečo je singa­purské zdra­vot­níctvo unikátne“. V nasle­du­júcich riadkoch si môžete pre­čítať skrátenú ochut­návku textu.

Veľkú zásluhu na kvalite a udržateľnosti singa­pur­ského zdra­vot­níctva má jeho uni­kátna štruk­túra fi­nan­co­vania. Stojí na troch pilieroch, ktoré kom­bi­nujú osobnú zod­po­ved­nosť jed­not­livcov so štátnou „záchrannou sieťou.“ Väčšina zdra­vot­ných služieb v Singa­pure je pritom pla­te­ná. Rozsah cien je po­merne široký a závisí od posky­to­va­teľa (verejný/súkromný), kva­lity do­dat­kových služieb, lo­ka­lity a od toho, či je pacient „do­to­vaný“ alebo „súkromný“.

Prvý z pilierov je systém zdravotného sporenia MediSave. Oby­va­telia Singa­puru každý mesiac odvádzajú časť platu na spo­riaci účet, ktorý je oslo­bo­dený od daní a vypláca sa naň aj úrok. Istým sku­pinám spo­ri­teľov štát na účet MediSave finančne prispieva. Je možné robiť aj dobro­voľné (daňovo uzna­teľné) vklady, ale v de­fi­no­vanej maxi­málnej miere. Maxi­málne ku­mu­la­tívne množstvo úspor na účte občana môže v roku 2023 dosiahnuť 68 500 SGD. Príspevky nad túto sumu sa presme­ro­vá­vajú do dô­chod­kových úspor.

Jednotlivci nasporené peniaze využívajú na hra­de­nie menej nákladnej zdra­vot­nej sta­rostli­vosti, čím sa v zdra­vot­níctve vytvára priamejšie spo­je­nie medzi spotre­bi­teľom a nákladmi. Zá­roveň spo­ri­telia môžu nasporené prostriedky využiť aj na úhradu sta­rostli­vosti o rodinných príslušníkov, čo vytvára ďalšiu mo­ti­váciu k rozumnej spotrebe zdra­vot­nej sta­rostli­vosti a pod­po­ruje osobnú zod­po­ved­nosť jed­not­livca. Zá­roveň však existujú limity na výber peňazí z tohto účtu, aby sa pre­dišlo jeho vy­čer­paniu pred sta­ro­bou. MediSave nie je možné použiť na úplne ľubo­voľnú zdra­votnú sta­rostli­vosť. Napríklad v prí­pade chro­nic­kých ocho­rení ide o 19 kon­krét­nych diagnóz a všetky majú povinnú 15 % ho­to­vostnú spolu­účasť.

Druhý pilier financovania sa volá MediShield Life a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť cenovú dostupnosť úkonov, akými je che­mo­te­ra­pia alebo dia­lýza – teda úkony nespa­da­júce pod rutinnú sta­rostli­vosť, prípadne úkony, ktorých náklady pre­sa­hujú úspory na MediSave účte. Fi­nan­cuje sa poistným, ktoré oby­va­telia Singa­puru povinne platia a ktorého výška rastie s vekom, a vládnou dotáciou poistného. Ani tá však nie je uni­ver­zálna, ale odvíja sa od príjmu a veku.

MediShield však nepokrýva celé náklady liečby. Platí sa „deductible“, teda fixný poplatok, opäť v zá­vis­losti od služby a veku. Okrem „deductible“ sa však platí aj per­cen­tu­álna spolu­účasť, ktorá klesá s ná­rastom cel­ko­vej vyúč­to­vanej čiastky. Zá­roveň platí maxi­málny ročný limit 150 000 singa­purských dolárov na čer­panie z MediShiled jedným pacientom. Poistenie MediShield Life je možné doplniť súkromným pri­po­is­tením. Na úhradu tohto súkromného pri­po­is­tenia je možné použiť prostriedky spo­rené na MediSave účtoch v prvom pilieri.

Tretím pilierom financovania zdra­vot­nej sta­rostli­vosti je MediFund. Ide o akúsi „záchrannú sieť,“ ktorá za­bez­pe­čuje, aby aj jed­not­livci v núdzi, ktorí ne­do­kážu pokryť výdavky na zdra­vot­níctvo z vlastných zdrojov, mali prístup k zdra­vot­nej sta­rostli­vosti. MediFund nastupuje až vtedy, keď majú jed­not­livci prob­lémy s úhradou sta­rostli­vosti aj po vy­čer­paní prostriedkov z MediSave, MediShield Life, a z vlastného vrecka. Každý posky­to­vateľ zdra­votnej sta­rostli­vosti spa­da­júci pod schému MediFund má ne­zá­vislú komisiu, ktorá po­su­dzuje a schva­ľuje žiadosti a roz­ho­duje o výške poskyt­nutej pomoci. Tá závisí od fi­nan­čnej, zdra­vot­nej a so­ciál­nej si­tu­ácie jed­not­livca a jeho rodinných prísluš­níkov, ako aj od výšky vy­sta­ve­ného účtu za zdra­votnú starostlivosť.

Singapurská vláda zvyšuje finančnú dostupnosť zdra­vot­níctva nie­len dotá­ciami poistného, ale aj via­cerými ďal­šími po­li­ti­kami. Napríklad pacientom, ktorí sa roz­hodnú ab­sol­vo­vať hospi­ta­li­záciu v izbe s 8 poste­ľami, vláda posky­tuje dotáciu až do výšky 80 % nákladov za danú hospi­ta­li­záciu. Naopak hospi­ta­li­zácie v izbách s jednou posteľou nie sú vládou do­to­vané vôbec.

Rovnaká dotačná schéma sa vzťahuje napríklad aj na jedno­dňovú chirurgiu, v prí­pade ktorej sa dotácie (v zá­vis­losti od príjmu) po­hy­bujú od 50 % do 80 %. Návšteva všeo­becného lekára vo ve­rej­nej kli­nike je do­to­vaná až do 75 %, rov­nako tak špe­cia­listu (zohľad­ňuje sa výška príjmu pacienta). Cel­kovo je v kra­jine v roku 2023 až 25 rôznych dotačných zdra­vot­ných schém.

Výhody singapurského zdravotného systému pre dlho­dobú udrža­teľ­nosť

Singapurský zdravotný systém a jeho dlho­dobé sme­ro­vanie obsa­huje dva ele­menty, ktoré budú kľú­čové pre udr­ža­teľné za­bez­pe­čenie dostupnej a kva­litnej zdra­vot­nej sta­rostli­vosti. V prvom rade mo­ti­vuje jed­not­livcov k osobnej zod­po­ved­nosti prostred­níctvom väčšieho pre­po­jenia s úhradou nákladov za zdra­votnú sta­rostli­vosť, ale aj starania sa o vlastné zdravie. V druhom rade sa snaží zdra­vot­nícke za­ria­denia a per­sonál vyu­ží­vať čo naj­efek­tív­nejšie za­me­raním sa na maxi­ma­li­záciu hod­noty a pre­ne­senie časti sta­rostli­vosti von z inšti­tu­cio­nál­neho prostredia do ko­mu­nít.

Unikátny je najmä systém financovania. Napriek tomu, že v pre­došlých rokoch sa vznikom nových schém a programov zvy­šuje jeho zlo­ži­tosť, jeho existencia stále vytvára užitočné mo­ti­vácie:

  • Núti pacientov uvažovať o hodnote čerpanej zdra­vot­nej sta­rostli­vosti a o rôznych alter­na­tívach pou­ži­tia ob­me­dze­ných fi­nan­čných zdrojov. Napríklad si môže zvoliť menej kom­fortnú ne­moc­ničnú izbu a z ušetrených prostriedkov si kúpiť do­da­točné poistenie, alebo pre­su­núť zdroje na svojich blízkych. Pacient sa správa spotre­bi­teľsky a vytvára sa klientsky vzťah medzi pacientom a posky­to­va­teľom.
  • Buduje reálne finančné úspory na nákladnú zdra­votnú sta­rostli­vosť vo vyššom veku na úrovni jed­not­livca.
  • Možnosť diferencovať produkt otvára nové možnosti pre posky­to­va­teľov. Pacienti pri­plá­ca­júci si za lu­xus­nejšie pod­mienky môžu krížovo do­to­vať ma­so­vej­šie služby. Možnosť rôznej ceno­tvorby vytvára pod­mienky pre udržanie špičkových (drahých) zdra­vot­níkov a zá­ro­veň necháva priestor pre tých za­čí­na­júcich (lacných).
  • Bohatá štruktúra produktov vytvára v prostredí kon­ku­ren­ciu, ktorá pomáha kon­tro­lo­vať rast nákladov.

Autor: Martin Vlachynský.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *