Kategórie
Tlačové správy

Nový slovenský superpočítač vybuduje Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

Vláda schválila poskytnutie financií z Plánu ob­novy a odol­nosti SR na naj­vý­kon­nejší super­po­čítač v strednej Európe.

Budúcnosťou vedy a výskumu sú výkonné super­po­čí­tače. Vláda dnes schvá­lila návrh z dielne Mi­nis­ter­stva in­ves­tí­cií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie SR na poskyt­nutie financií pre Centrum spo­loč­ných činností Slo­ven­skej aka­dé­mie vied (SAV) na vy­bu­do­vanie nového super­po­čí­tača.

„Projekt superpočítača je jedným z míľnikov plánu obnovy v rámci budovania digitálneho Slovenska. Tento míľnik určuje úlohu uviesť do prevádzky super­po­čí­tač s ambíciou umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka energeticky účinných super­po­čí­tačov ‚Green 500‘. Ak na Slovensku hovoríme o potrebe vzniku odvetví a pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou, toto je ukážkový príklad, ako sa môžeme stať silnou a kon­ku­ren­cie­schop­nou kra­jinou,“ povedal minister in­for­ma­ti­zácie Peter Balík.

Nový superpočítač, ktorý zvládne za jedinú sekundu spraviť 50-miliónov miliárd operácií, čo predstavuje špičku v rámci strednej Európy, vybuduje Centrum spoločných činností SAV. Toto špičkové centrum už od roku 2012 prevádzkuje prvý slovenský super­po­čí­tač Aurel s vý­ko­nom 130-tisíc miliárd operácií za sekundu a zároveň je jedným zo zakladateľov Národného super­po­čí­ta­čo­vého centra. Realizácia tohto špičkového pro­jektu, ktorým sa Slovensko zapája do európskej iniciatívy na vy­bu­do­vanie európskej siete super­po­čí­tačov, bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Nový superpočítač umožní slovenským výskumníkom, vedcom a prie­my­selným odvetviam vykonávať špičkové simulácie, urýchliť analýzu údajov a riešiť zložité výzvy v rôznych sektoroch. Od pred­po­vedí počasia po objavovanie liekov, od technických objavov až po opti­ma­li­záciu dopravných systémov. Super­po­čítač nájde využitie napríklad aj pri pred­po­ve­diach fyzikálnych vlastností výrobkov a ma­te­riá­lov, správaní kva­palín či skúšaní aero­dy­na­miky. Je potrebný a užitočný všade, kde sa riešia zložité nu­me­rické ope­rácie s veľkým počtom údajov.

„Nový superpočítač bude veľkým prínosom pre slo­ven­skú vedu, eko­no­miku aj celú spo­loč­nosť. Jeho vy­bu­do­vanie je prí­le­ži­tosť, ako zvýšiť na Slo­ven­sku zna­losti a zručnosti v oblasti vy­so­ko­vý­kon­ných výpočtov a techno­lógií. Chceme, aby naše firmy používali viac digitálnych riešení založených na super­po­čí­ta­čoch, aby sme dokázali vychovať odborníkov a udržali na Slovensku talenty, aby naši vedci a výskumníci boli rovno­cennými partnermi svojim európskym kolegom pri riešení kom­plex­ných prob­lémov v rôznych odboroch,“ dodal minister Peter Balík.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *