Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame NDS, aby okamžite uverejnila utajované zmluvy so SkyToll

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k zmluve medzi NDS a Skytoll.

Je nemysliteľné, aby štát utajoval zmluvy so súkromnou firmou, z kto­rých vyplý­vajú povin­nosti pre obča­nov. V reakcii na uta­je­nie prílohy zmluvy medzi Ná­rod­nou diaľ­nič­nou spo­loč­nosťou (NDS) a súkromnou formou SkyToll to uviedla SASKA.

„Autodopravcovia sú aj bez toho na Slo­ven­sku zdie­raní a ich boj za spra­vod­livé pod­mienky pre ich prácu po­va­žu­jeme za opráv­nený. Aj preto už dlho­dobo upo­zor­ňu­jeme na ne­vý­hodnú zmluvu so SkyToll, ktorá napĺňa všetky znaky smeráckych kšeftov, a ktorej sa ani v mi­nu­lej vláde hnutie SME RODINA ne­do­ká­zalo vzdať,“ povedal tím­líder SaS pre dopravu Ladislav Matejka.

SASKA opätovne vyzýva premiéra Ódora, aby využil čas, ktorý ešte má, a napra­vil obrovskú krivdu na tejto dô­le­žitej časti slo­ven­skej eko­no­miky.

„Sme síce optimisti, ale nemôžeme si dovoliť čakať na ďalšiu vládu, pre­tože ak by jej súčasťou bol SMER – SD alebo SME RODINA, ošklbávanie auto­doprav­cov by určite po­kra­čo­valo a do­datky by sa neu­ve­rej­nili mini­málne ďalšie štyri roky,“ povedal pred­seda SASKY Richard Sulík.

„NDS nemá žiadny patent na rozum, ako si myslia. Jedno­ducho sa im konečne niekto musí pozrieť na prsty. Vy­zý­vame ich, aby okam­žite uve­rej­nila uta­jo­vané zmluvy so SkyToll a ne­od­klad­ne začala súťaž o nový mýtny tender,“ uzavrel Matejka.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *