Kategórie
Tlačové správy

VšZP nemá vedenie ani štyri týždne po odvolaní riaditeľa

Je to zlyhanie ministerstva zdravotníctva.

Rada pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) po­va­žuje za zly­ha­nie mi­nis­ter­stva zdra­vot­níctva, že ani štyri týždne po od­vo­laní GR VšZP a následnom odstú­pení zvyšných dvoch členov predsta­venstva, nebolo schopné nájsť nové vedenie zdra­vot­nej pois­ťovne.

„Chápeme, že členovia pred­sta­ven­stva na krátku dobu sa hľa­dajú ťažko. Mi­nis­ter­stvu zdra­vot­níctva však od­po­rú­čame, aby hľa­dalo medzi zamest­nan­cami VšZP v ma­na­žér­skych po­zí­ciách, ktorí majú dlhšiu než päť­ročnú prax a navrhlo im také zmluvné pod­mien­ky, ktoré by im dali potrebnú mieru istoty. Po­dobne je potrebné postu­po­vať pri oslo­vení kan­di­dátov z exter­ného prostredia, pre­tože vysokú mieru neistoty je nutné kom­pen­zovať,“ priblížil kan­di­dát strany na mi­nistra zdra­vot­níctva Tomáš Szalay.

Podľa SASKY dnes VšZP potrebuje fi­nan­čnú sta­bi­li­záciu.

„To znamená, že musia prebiehať ro­ko­vania najmä o zmluvách s tými pracov­níkmi zdra­vot­nej služby, ktorí majú vďaka ne­zod­po­ved­nej po­li­tike odchá­dza­jú­ceho vedenia nad­pri­emerne lukratívne fi­nan­čné pod­mienky. Tiež je nutné obmedziť napríklad marke­tin­gové výdavky. To sú problémy, ktoré doslu­hu­júce vedenie poisťovne z podstaty veci ne­do­káže za­bez­pečiť. Pokra­ču­júca kríza VšZP však pou­ka­zuje na hlbší problém, ktorým je neschopnosť MZ SR správať sa ako zod­po­vedný a ra­cio­nálny vlastník pois­ťovne. Aj z toho dôvodu pod­po­ru­jeme myš­lienku ob­me­dzenia vplyvu štátu v tejto zdra­vot­nej pois­ťovni,“ uviedla tím­líderka SASKY pre zdra­vot­níctvo Jana Bittó Cigániková.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *