Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

7 faktov o ateistoch

Odhadovať počet ateistov v USA je kompli­ko­vaná zá­le­ži­tosť. Nie­ktorí dospelí sa oz­na­čujú za ateistov, ale sú­časne vra­via, že veria v Boha alebo ne­ja­kého uni­ver­zál­neho ducha. Iní sa prizná­vajú k členstvu v ne­ja­kej cirkvi (ka­to­líckej, pro­testantskej alebo ži­dovskej), ale vy­hla­sujú, že ne­veria v Boha.

Jedno je isté: Súčasne s nárastom počtu nábožensky ne­via­za­ných Ame­ri­čanov (mnohí z nich veria v Boha) sa zvý­šil aj počet ateistov. Tu je nie­koľko faktov o tejto sku­pine a o jej vierach:

  1. Za predošlých niekoľko rokov sa počet Ame­ri­čanov, ktorí sa iden­ti­fi­kujú ako ateisti, zhruba zdvoj­ná­sobil. V roku 2014 zistil Výskumný ústav Pew, že 3,1 % dospelých Ame­ri­čanov od­povie, že sú ateisti, ak sa im po­loží otázka o ich ná­bo­žen­skej iden­ti­fi­kácii; pri po­dobnom prieskume v roku 2007 dalo takú od­po­veď len 1,6 % Ame­ri­čanov. Sú­časne sa zvý­šil počet agnostikov z 2,4 % na 4,0 %.
  2. Vo všeobecnosti sú ateisti skôr muži a mladší, ako je priemer celej po­pu­lácie. 68 % ateistov sú muži a ich stredný vek je 34 rokov, kým toto číslo pre cel­kovú po­pu­láciu dospelých je 46 rokov. Ateisti zvyknú byť belosi – 78 % z nich je kaukazského pod­druhu (rasy) oproti 66 % z cel­kovej po­pu­lácie. Majú vyššie vzde­lanie: 4 z 10 (43 %) absol­vo­vali strednú školu – college – oproti 27 % z cel­kovej po­pu­lácie.
  3. Tí, čo sa identifikujú ako ateisti, majú blízko k De­mo­kra­tickej strane a po­li­tic­kému li­be­ra­lizmu. Cez dve tre­tiny (69 %) ateistov sa iden­ti­fi­kujú ako de­mo­krati (alebo sa nakláňajú týmto smerom) a väčšina z nich (56 %) sa priznáva k po­li­tic­kému li­be­ra­lizmu. (Po­rov­najte to s len 1 z 10, čo otvo­rene po­ve­dia, že sú kon­zer­va­tívci). Ateisti s veľ­kou pre­va­hou schva­ľujú rov­na­ko­po­hlavné man­žel­stvá (92 %) a tri štvrtiny (74 %) uzná­vajú, že vládna pomoc chudobným robí viac dobra ako zla.
  4. Hoci doslovná definícia výrazu „ateista“ iden­ti­fi­kuje „osobu, ktorá (podľa Me­riam-Web­ste­rovho slov­níka) verí, že Boh ne­exis­tuje“, tak 8 % z tých, ktorí sa iden­ti­fi­kujú ako ateisti, vraví aj to, že verí v Boha alebo ne­ja­kého uni­ver­zál­neho ducha; 2 % sú si v tomto ohľade do­konca „abso­lútne isté“. Alter­na­tívne existuje veľa ľudí, ktorí sú podľa slov­ní­kovej de­fi­nície „ateisti“, ale sami sa ateistami ne­cítia. Asi tri­krát toľko Ame­ri­čanov (9 %) pri­púšťa, že ne­veria v Boha alebo uni­ver­zál­neho ducha, ako pri­púšťa, že sú ateisti (3 %).
  5. Neprekvapuje, že 9 z 10 otvo­re­ných ateistov vy­hla­suje, že ná­bo­žen­stvo v ich živote nehrá veľkú rolu. Prí­padne nehrá žiadnu rolu. Tak­mer všetci (97 %) sa prizná­vajú, že sa zried­kavo modlia, prí­padne nikdy. Pri­tom mnohí ne­vidia pro­ti­re­čenie medzi ateizmom a zau­ja­tím svojho miesta vo svete. 3 z 10 (31 %) vravia, že po­ci­ťujú hlboký du­chovný mier a osobnú spo­koj­nosť aspoň raz do týždňa. Rov­naký počet (35 %) uva­žuje často o zmysle a cieli života. Zhruba po­lo­vica ateistov (54 %) má v sú­vis­losti s ves­mírom častý pocit obdivu a úžasu; v roku 2007 to bolo len 37 %.
  6. Pri prieskume nábožnosti v roku 2014 sme tým, čo sa sami cítili ateistami, po­lo­žili otázku, ako sa často po­de­lia o svoje názory na Boha a ná­bo­žen­stvo s inými ná­bož­nými ľuďmi. Len asi 1 z 10 ateistov (9 %) po­ve­dal, že to robí naj­menej raz do týždňa, kým dve tre­tiny priznali, že to robia zried­kavo, prí­padne nikdy. Na po­rov­nanie: 26 % veriacich (ná­bož­ných) disku­tuje o otázkach viery aspoň raz do týždňa s prísluš­níkmi iných ná­bo­žen­stiev; 43 % veriacich to robí zriedka alebo nikdy.
  7. Prakticky žiadni ateisti (1 %) sa neobrátili k ná­bo­žen­stvu kvôli orien­tácii v otázkach dobra a zla, ale stále via­cerí sa obra­cajú na vedu. Približne tre­tina ateistov (32 %) uvádza, že sa obra­cajú na vedu pre­do­všet­kým kvôli orien­tácii v otázkach dobra a zla, a to až 20 % v roku 2007. Veľké množstvo (44 %) sa stále od­vo­láva na „prak­tické skú­se­nosti a zdravý rozum“ ako ich pri­már­neho sprie­vodcu na ta­kéto otázky, čo je však pokles z 52 % v roku 2007.

Prameň: Michael Lipka, 7 facts about atheists, Fact Tank, 5. 11. 2015.

Pôvodný článok bol neskôr roz­ší­rený (6. 12. 2019) a zme­nený je aj názov článku: 10 facts about atheists.

Článok preložil Rastislav Škoda a bol uve­rej­nený 21. 5. 2016 v Zo­ši­toch hu­ma­nistov č. 108.

Jedna odpoveď na “7 faktov o ateistoch”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *