Kategórie
Tlačové správy

Zákaznícke programy alebo Žiadna zľava zadarmo

Zákaznícke karty a aplikácie vydávané rôznymi obchodnými reťazcami pou­žíva väčšina spo­tre­bi­teľov.

Vedie ich k tomu snaha ušetriť. Nie vždy si spo­tre­bi­telia uve­do­mujú, že cenou, ktorú za zľavy platia, je poskyt­nutie údajov o svojom spo­tre­bi­teľ­skom sprá­vaní.

V prípade odsúhlasenia marketingového súhlasu môžu byť potom ich osobné údaje poskyt­nuté i nie­kto­rým veľkým vyhľa­dá­vačom a so­ciál­nym sieťam. Spo­tre­bi­telia by si mali byť vedomí ceny svojich údajov a ude­ľo­vať súhlas s ich ďalším spra­co­vaním len vý­ni­močne. Zá­ro­veň by obchodné reťazce ne­mali spo­tre­bi­teľov nútiť k členstvu ne­ka­lými obchod­nými prak­ti­kami.

So zákazníckymi kartami sa stretol už zrejme každý spo­tre­biteľ. Naj­prv mali formu pa­pie­ro­vých, potom plastových kariet a v sú­čas­nosti sú nám po­nú­kané ako apli­kácie do našich chytrých mo­bil­ných te­le­fónov. Pokiaľ sú zá­kaz­níkom zo strany obchodu po­nú­kané za­darmo, mali by sme vždy vedieť, čo ich vydaním obchodník sle­duje a čím mu za to zapla­tíme.

„Žiadna služba nie je zadarmo,“ varuje Eduarda Hekšová, ria­di­teľka spo­tre­bi­teľ­skej or­ga­ni­zácie dTest.

A pokračuje: „Takto svet obchodu nefunguje. Spo­tre­bi­telia by mali vedieť, že za vy­da­ním karty stojí čisto eko­no­mická roz­vaha vy­da­va­teľa. Obchodné reťazce sa snažia prostred­níctvom zá­kaz­níc­kych prog­ramov zaistiť lojalitu svojich zá­kaz­níkov a zá­ro­veň majú záujem poznať údaje, ktoré boli vy­ge­ne­ro­vané spotre­bi­teľským sprá­vaním drži­teľov zá­kaz­níckych kariet.“

Spôsob, akými obchodné reťazce motivujú zá­kaz­níkov k účasti vo svojich zá­kaz­níckych progra­moch, je podobný. Sú to najmä cie­lené zľavy pre čle­nov zá­kaz­níckych prog­ramov, zbie­ranie bodov a hranie rôznych hier, ktoré súvisia s ná­kupmi v ich obchodoch. Za­každým, keď spo­tre­biteľ vojde do obchodu nie­kto­rého z obchodných reťazcov, väčšinou na prvý pohľad zistí, že drži­teľom zá­kaz­níckych kariet a uží­va­teľom zá­kaz­níckych apli­kácií sú po­nú­kané lepšie ceny, prí­padne ďalšie výhody. Nie­kedy sú ceny pre členov zá­kaz­níc­keho prog­ramu tak výrazne nižšie, že v pod­state zá­kaz­níkov „donútia“ stať sa členmi zá­kaz­níckeho prog­ramu.

„Taká prax sa približuje k ne­ka­lej obchodnej prak­tike,“ hovorí k tomu Eduarda Hekšová z dTestu a dopl­ňuje: „Pokiaľ je členstvo v zá­kaz­níckych prog­ramoch dobro­voľné, je všetko v po­riadku. Ale pokiaľ je v pod­state vy­nú­tené pra­vi­delným vý­razným roz­dielom cien tovaru bežnej spotreby, najmä keby spo­tre­biteľ za iných okol­ností o členstvo v zá­kaz­níc­kom prog­rame neu­va­žoval, je potom možné, že sa obchodný reťa­zec po­hy­buje na hrane alebo i za hra­nou zákona.“

Pokiaľ sa už spotrebiteľ stane členom zá­kaz­níckeho prog­ramu, nemal by bez­myš­lien­ko­vite súhlasiť so všet­kými jeho pod­mien­kami.

„Viacero podmienok zákazníckeho programu je vo­li­teľ­ných a zá­vi­sia na výslovnom súhlase zá­kaz­níka ude­le­ním napríklad zaškrtnutím príslušného políčka,“ upo­zor­ňuje Eduarda Hekšová a vysvet­ľuje: „So súhlasom spo­tre­bi­teľa sa tak môžu jeho údaje dostať i k nie­kto­rým veľ­kým inter­ne­tovým vyhľa­dá­vačom a so­ciál­nym sieťam, ktoré na neho potom podľa jeho ná­kup­ného sprá­vania môžu cieliť svoju reklamu. Na za­cie­lenej reklame lepšie za­rá­bajú, pričom už spo­tre­biteľ z toho nemá nič.“

Osobné údaje sú hodnotou, ktorú je možné podľa platného občianskeho zá­kon­níka zaplatiť za poskyt­nutie di­gi­tál­neho obsahu.

„Spotrebitelia by si hodnoty svojich obchodných údajov mali byť vedomí a nemali by ich posky­tovať iným k obchodnému výťažku, pokiaľ im za to žiadna pro­ti­hod­nota nie je posky­to­vaná,“ radí Eduarda Hekšová a uzatvára: „Pri re­gis­trácii do zá­kaz­níc­keho prog­ramu by si mal spo­tre­biteľ pod­mienky tohto prog­ramu pre­čítať. Pokiaľ im ne­bude ro­zu­mieť alebo pokiaľ bude mať pochyb­nosti o pod­mien­kach spra­co­vania svojich osobných údajov, mal by si účasť v takom programe radšej dobre pre­myslieť.“

Pokiaľ majú spotrebitelia otázky k tejto téme, môžu sa obrátiť na bez­platnú spo­tre­bi­teľskú po­radňu dTestu, a to elek­tro­nicky alebo te­le­fo­nicky na číslo 299 149 009 (Česko).


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Jedna odpoveď na “Zákaznícke programy alebo Žiadna zľava zadarmo”

Uvedomujem si veľmi dobre, že obchod má tak prehľad o tom, čo kupujem. Vôbec mi to nemôže vadiť. Prečo aj? Nech vedia, čo kupujem. Následne mi ten tovar ponúkajú s výraznou zľavou. Aspoň môže obchodník včas objednať ďalší tovar.

Obchodník lojalitu za kartu nezíska, pretože mám karty pre všetky obchody. Jediným meradlom je cena. A dobre viem, že toto je lacné tu, a toto je lacné tam.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *