Kategórie
Tlačové správy

Mestá a obce môžu do polovice augusta zadarmo získať ohrievače vody

Popradský Stiebel Eltron ich ponúka okolitým obciam.

Poprad – Celkovo až 117 ohrie­va­čov vody môžu dostať školy, škôlky, ale aj mestské či obecné zaria­denia primárne v Poprade a v okolí. Popradský výrobca STIEBEL ELTRON dáva zadarmo samo­sprá­vam plne funkčné a výkonné ohrie­vače s nízkou ener­ge­tickou spotrebou, ktoré kvôli zmene brandu nebude ponúkať v pre­daj­nej sieti. Do­po­siaľ sa rozdalo už 71 kusov, k dispo­zícii ostáva ešte 46. Samo­správy z okolia Popradu o ne môžu žiadať do 15. au­gusta 2023 alebo do mi­nutia zásob.

Popradský výrobca zariadení na ohrev vody sa rozhodol darovať 117 plne funkčných a výkonných ohrie­vačov vody v cel­kovej hod­note 30 000 eur. Ide o ohrie­vače s objemom 30 až 200 litrov, ktoré výrobca nebude kvôli rebrandingu distri­bu­o­vať prostredníctvom štan­dardnej pre­dajnej siete. STIEBEL ELTRON sa primárne rozhodol darovať tieto zaria­denia samo­správam v regióne, v ktorom pôsobí.

„Nakoľko sú v našom podniku zamestnaní pre­važne ľudia z Popradu a oko­li­tých okresov, ktorí sa nie­len po­die­ľajú na vý­ro­be, ale v ne­jed­nom prí­pade pri­ná­šajú aj pri­danú hod­notu, rozhodli sme sa to oplatiť primárne tomuto regiónu ma­te­riál­nou pomocou. Zaria­denia na ohrev vody sme sa rozhodli darovať samo­správam, ktoré ich ďalej môžu použiť podľa svojej potreby,“ hovorí Peter Štrbian, konateľ spo­loč­nosti STIEBEL ELTRON.

Nakoľko majú ohrievače nízku spotrebu elektriny, môžu pomôcť obciam pri šetrení nákladov v čase ich nap­nu­tých roz­poč­tov. O za­ria­denia na ohrev vody už pre­ja­vili záujem mestá Poprad, Kež­ma­rok a Spišská Nová ves. Ohrie­vače tu nájdu uplat­nenie primárne v školských za­ria­de­niach, kde budú ohrie­vať vodu v triedach, v je­dál­ňach, v šat­niach pri te­loc­vič­niach či v umy­vár­ňach na toa­le­tách. Spišská Nová Ves nimi vybaví ma­terské školy v meste.

„Ohrievače vody, ktoré sme mali v škôlkach do­po­siaľ, boli vekovo za ze­ni­tom a mali vysokú spotrebu elektrickej energie. Verím, že vďaka novým za­ria­de­niam, ktoré sú ener­ge­ticky podstatne menej náročné, sa samo­správe podarí najmä v týchto eko­no­micky náročných časoch ušetriť ročne značné fi­nan­čné prostriedky, ktoré pou­ži­jeme na ďalší rozvoj školských za­ria­dení,“ hovorí ria­di­teľka Správy školských za­ria­dení v Spišskej Novej Vsi, Radka Romaňáková.

Z celkového počtu 117 ohrievačov vody sa rozdalo zatiaľ 71 kusov. K dispo­zícii je ešte 46 za­ria­dení. Samo­správy, ktoré majú o ohrie­vače vody záujem, môžu o ne po­žia­dať e-mailom na adrese monika­.sa­sa­ra­kova@stie­bel-eltron.sk do 15. au­gusta 2023 alebo do mi­nu­tia zásob. Upred­nostnené pri­tom budú samo­správy z okresov Poprad, Kež­ma­rok, Le­vo­ča a Spišská Nová Ves.


Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *