Kategórie
Tlačové správy

Nástroje pre integrované územné investície sú schválené

Regióny po prvý raz priamo roz­hod­nú o vyše 2 miliardách z euro­fondov.

O eurofondoch po novom ne­roz­ho­duje iba štát, ale aj regióny. Mi­nis­ter­stvo in­ves­tícií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) uvoľ­nilo prostred­níctvom no­vinky – in­te­gro­va­ných územných in­ves­tícií pre samo­správy 2,13 miliardy eur z cel­ko­vého 13-miliardového Programu Slovensko.

Už v septembri vyhlásime prvé výzvy na rie­še­nie kon­krét­nych problémov regiónov. Všetky plá­no­vané výzvy vy­chá­dzajú z Programu Slovensko a budú otvo­rené do vy­čer­pania zdrojov. Pod­robný systém tejto pod­pory dnes schválil Mo­ni­to­ro­vací výbor Programu Slovensko.

„Okrem možnosti čerpať eurofondy z kla­sických výziev, ktoré tak ako do­te­raz vy­hla­sujú mi­nis­ter­stvá, roz­ho­dujú regióny histo­ricky po prvý raz prostred­níc­tvom inte­gro­vaných územných in­ves­tícií o vyše 2 miliardách eur. Zna­mená to, že návrhy na ciele euro­fondovej pod­pory idú zdola, z obcí, miest a krajov. Prvé výzvy vy­hlá­sime v sep­tem­bri a za­me­rajú sa na mo­der­ni­záciu ciest II. a III. triedy, základných škôl a pod­po­ria aj pro­jekty mesta Trenčín v rámci Eu­róp­skeho hlavného mesta kul­túry. Som rád, že nový a re­gió­nom bližší systém euro­fon­dovej pod­pory, ktorý naše mi­nis­ter­stvo pri­pra­vo­valo vo vzá­jom­nom dia­lógu s re­giónmi dva roky, sa v naj­bližších týždňoch stane rea­li­tou,“ uvie­dol mi­nis­ter in­ves­tícií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík.

„Do vedenia regionálneho rozvoja na MIRRI SR som prišla s jasnými cieľmi a jedným z nich bolo čo naj­rých­lejšie naštar­to­vanie in­te­gro­va­ných územných in­ves­tícií. Euro­fondy šité priamo na mieru potrebám re­gió­nov fun­gujú v mno­hých kra­ji­nách Európskej únie. My sme sa inšpi­ro­vali úspeš­nými príkladmi zo za­hra­ničia a vy­tvo­rili systém za­lo­žený na dô­vere a zod­po­ved­nosti, v kto­rom štát zve­ruje roz­ho­do­vanie o časti euro­fondov do rúk partnerov z re­gió­nov. Ich zástup­covia totiž naj­lepšie vedia, čo by chceli s pod­po­rou eu­róp­skych zdrojov zlep­šiť. No­vin­kou je tiež väčšia fle­xi­bi­lita vyu­ži­tia eu­róp­skych zdrojov – regióny si samé určia kedy a na aké pro­jekty in­ves­tujú pri­de­lené euro­fondy; a štát dohliadne iba na to, aby pro­jekty spĺňali pra­vidlá Európskej komisie,“ uviedla štátna tajom­níčka MIRRI SR pre re­gio­nálny roz­voj Barbora Lukáčová.

O integrovaných územných investíciách rozhodujú vo všetkých ôsmich krajoch Rady partnerstva

Za daný kraj združujú zástupcov samo­správy, štátnej správy a so­ciál­no – eko­no­mických partnerov, ako sú mimo­vládne or­ga­ni­zácie, pod­ni­ka­telia či cirkvi. Spo­mí­na­ných osem rád partnerstva má z Programu Slovensko vyčle­ne­ných približne 1,5 miliardy eur. Tieto zdroje sú ur­če­né na pri­o­rity de­fi­no­vané v Programe Slovensko, a tiež na pro­jekt Európske hlavné mesto kul­tú­ry – Tren­čín. Na re­gio­nál­nej úrovni každého kraja si partneri stra­te­gicky do­hod­li, koľko prostriedkov a na aké typy pro­jektov sa in­ves­tuje. To si po no­vom územie určuje samé, a to v in­te­gro­va­ných územných stra­té­giách. Tie ob­sa­hujú hlavné ciele bu­dú­ceho roz­voja územia, podľa ktorých vzniknú kon­krétne pro­jekty.

O zvyšných približne 650 miliónoch eur na in­te­gro­vané územné in­ves­tície roz­hod­nú Koo­pe­račné rady území udrža­teľ­ného mestského roz­voja (UMR)

Kooperačných rád UMR je 18 a zastre­šujú potreby obcí okolo naj­väčších miest Slo­ven­ska. Nie sú sú­čas­ťou a ani pod­ria­dené krajským radám partnerstva. O vyu­žití euro­fondov roz­hod­ne každá koo­pe­račná rada UMR vopred ob­dob­ným systé­mom ako krajské rady partnerstva. Zámery pod­pory taktiež vy­chá­dzajú z priorít de­fi­no­va­ných v Programe Slovensko, a tiež na projekt Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín. Objem euro­fondov, o ktorých roz­hod­nú koo­pe­račné rady, zá­leží od veľ­kosti po­pu­lácie úze­mia a po­hy­buje sa od 20 miliónov eur až po približne 120 miliónov eur pre UMR mesta Košice.

Na Slovensku je v súčasnosti 18 území udrža­teľ­ného mestského rozvoja: Bratislava; Košice; Prešov; Nitra; Žilina; Martin; Trenčín; Banská Bystrica – Zvolen; Trnava; Ružom­berok – Lip­tovský Mi­ku­láš; Mi­cha­lovce; Poprad – Svit – Kež­ma­rok; Humenné; Lu­če­nec; Ri­mavská So­bo­ta; Le­vi­ce; Nové Zámky a Prie­vidza – Nováky.

„Spoločným cieľom integrovaných územných in­ves­tícií je pod­po­riť spo­lu­prácu územných partnerov v prospech čo naj­efek­tív­nej­šieho vyu­ži­tia európskych zdrojov na roz­voj a vyššiu kva­li­tu ži­vo­ta oby­va­teľov regiónov. Všetky výzvy na in­te­gro­vané územné in­ves­tície plá­nu­jeme vy­hlá­siť do konca tohto roka, aby po­zi­tívny dopad euro­fondov na svoj život po­cí­til každý občan v bež­nom živote,“ dodal mi­nis­ter in­ves­tícií a re­gio­nál­neho roz­voja Peter Balík.

V novom programovom období je pre Slo­ven­sko z eu­róp­skych fondov v rámci nového Programu Slo­ven­sko vyčle­nená suma 12,59 miliardy eur. Naj­vyššia alo­kácia je ur­če­ná na ze­le­né a kli­ma­tické ciele, a zvý­še­nie ener­ge­tickej bez­peč­nosti (4,2 miliardy eur). Na za­mest­na­nosť, kva­litné vzde­lá­vanie a fun­gu­júce so­ciál­ne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na roz­voj in­te­li­gen­tnej a bez­peč­nej do­pravy sú ur­če­né 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, ino­vá­cií a di­gi­ta­li­zácie sa in­ves­tuje 1,9 miliardy eur. Roz­voj kul­túr­neho a prí­rod­ného de­dič­stva či tu­rizmu pod­porí 400 miliónov eur. Fond na spra­vod­livú trans­for­máciu vo výške 441 miliónov eur pod­porí pre­chod regiónov k ze­len­šej eko­no­mike a po­môže im pre­ko­nať do­pady uzatvo­re­nia uhoľ­ných baní a de­kar­bo­ni­zácie prie­myslu.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *