Kategórie
Tlačové správy

Hlasy voličov zo zahraničia sú dôležité

Čakajú nás kľúčové voľby.

Od septembrových parlamentných volieb bude zá­vi­sieť, či bude Slo­ven­sko sú­čas­ťou ci­vi­li­zo­vanej časti sveta, rešpek­tujúc ľudské práva a slo­body, právny štát; a teda aj naše zahra­nič­no­po­li­tické ukot­ve­nie. Preto treba vyu­žiť maxi­málny vo­lič­ský po­ten­ciál, a to aj v prí­pade ľudí, ktorí síce na Slo­ven­sku ne­žijú, no nie je im jedno, ako to v ich do­mov­skej kra­jine vy­ze­rá. Strana Slo­bo­da a So­li­da­rita (SASKA) preto ape­luje na Slo­vá­kov, ktorí žijú mimo našej vlasti, aby vyu­žili svoje vo­lebné právo a ne­za­budli sa za­re­gis­tro­vať na voľ­bu zo za­hra­ni­čia.

„Každý hlas sa počíta. V nad­chá­dza­jú­cich par­la­men­tných voľ­bách o to viac, že nálada v spo­loč­nosti je na bode mrazu a reálne hrozí, že sa k moci opäť dostanú ne­de­mokra­tické strany, ktoré Slo­ven­sku ne­pri­nesú nič dobré. Aj keď by bez­pro­stredne po voľ­bách emi­nen­tne ne­hro­zilo vystú­pe­nie Slo­ven­ska z EÚ a NATO, dá sa jedno­značne oča­ká­vať ústup od hod­nôt, slo­bôd a právneho štátu, ako aj postupná medzi­ná­rodná izo­lácia,“ povedal tím­líder SASKY pre bez­peč­nosť Juraj Krúpa s tým, že toto ne­mô­žeme do­pustiť.

„Postupná strata slobody, obhajoba tyranov a dik­ta­túr vo svete; a preska­ko­vanie ‚vatier zvrcho­va­nosti‘, toto je len zlomok z toho, čo nás po­ten­ciálne po voľ­bách čaká, keď ne­cháme zví­ťa­ziť zlo. Preto vy­zý­vame všetkých ľudí, ktorí síce na Slo­ven­sku ne­žijú, no uve­do­mujú si, čo sa môže stať, aby sa za­re­gis­tro­vali a po­žia­dali o voľ­bu z ich kra­ji­ny. Teraz je to dô­le­ži­tejšie, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým,“ dodal Juraj Krúpa s tým, že de­mokra­cia musí vyhrať, inak nás čakajú veľmi zlé časy.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *