Kategórie
Tlačové správy

Tento týždeň je venovaný práci chovateľov v zoo

Každý deň, od pondelka do nedele, predstavujeme jedného z našich skvelých chovateľov.

ZOO Bratislava

„Od malička som mala blízko k zvie­ra­tám a som rada, že mi bolo umožnené pra­co­vať práve v tejto zoo, pre­tože je to tu také pestré. Ja to ne­be­riem ako za­mest­nanie, ale ako moje poslanie,“ vyjadrila sa chovateľka noso­rožcov v ZOO Bratislava, Janka.

V zoo si tento týždeň pripomíname prácu našich chovateľov. Tzv. Zoo keepers week, je síce typickejší pre ame­rické zoo­lo­gické záhrady, ale jeho myš­lien­ka – hovoriť o práci cho­va­teľov v zoo a po­ďa­kovať sa im aj verejne, je uplatniteľná aj u nás. Na so­ciál­nych sieťach tento týždeň ko­mu­ni­ku­jeme krátke videá „Na slo­víčko s cho­va­teľom“. Každý deň, od pon­delka do ne­de­le, pred­sta­vu­jeme jedného z našich skvelých cho­va­teľov. Sú medzi nimi dlho­roční zamestnanci, ale aj nováčikovia, rozprávajú o svojich zverencoch, vysnívaných zvieratách, aj motivácii, ktorá ich do ZOO Bratislava priviedla. Zau­jí­ma­vosťou je, že v našej je viac chovateliek ako chovateľov.

8 chovateľov za 7 dní

Grétka pracuje v zoo 34 rokov a môžete ju vidieť pri lamách, kengurách či hyenách, o ktoré sa stará, alebo ju zažiť počas komentovaných kŕmení lám a hyen, ktoré realizuje. Zabezpečuje aj zážitkové programy Pol dňa chovateľomRande s lamou. Je to veľmi pokojný človek, ktorý sa málo­kedy chmúri a vždy rada návštevníkom porozpráva o svojich zvieratách.

Chovateľka Janka sa hádam v zoo narodila a jej „srdcovkou“, o ktorú by sa raz chcela starať, je gepard. V zoo sa má na sta­rosti noso­rožce, pštrosy, psíky ušaté, kone Prze­wal­ského, mun­džaky a an­ti­lo­py kudu. Aj Janka je veľmi zho­vor­čivá a z roz­ho­voru s ňou cítite lásku a úctu, ktorú má voči zvieratám.

Kristína je nováčikom v bra­tis­lavskej zoo, no skú­se­nosti v sta­rostli­vosti o zvieratá má na roz­dá­vanie. Stará sa o veľké mačkovité šelmy a pandy červené. A i keď je v našej zoo len pár mesiacov, komentuje pre­hliadky pri levoch juho­af­ric­kých, ktoré počas leta môžu návštevníci zažiť každý pondelok a každý druhý víkend pri výbehu levov.

Mirka sa stará nielen o med­veďa hnedého, ale aj niektoré papagáje, ovce, dikobrazy, urzona, kozy, kozo­rožce a mačky malo­škvrnné. Svojou výškou možno pôsobí ne­ná­pad­ne, ale je veľmi milá a ko­mu­ni­ka­tívna, čo dokazuje aj počas ko­men­to­vaných kŕmení med­veďa a diko­brazov.

Chovateľky z terária a exotária – PeťaSilvia, majú svojich zverencov nie­koľ­ko desiatok, rôznych druhov, veľkostí a farieb. Ich spo­loč­ným snom je mať vo svojej opatere jedovatého hada.

Monika je žena činu. Stará sa o anti­lopy, ktoré sa nachádzajú nad pa­vi­ló­nom primátov, spolu s kole­gyňou realizujú komentované kŕmenia pri anti­lopách vraných a nilgau. Jej snom je mať na svojom rajóne antilopy bongo.

Šimon je mladý chovateľ, ktorý v zoo pracuje len nie­koľko mesiacov. Zaujíma ho orni­to­lógia a v bra­tis­lav­skej zoo sa stará o hrošíky, púštne anti­lopy ako sú adaxy, oryxy a dik­diky.

V bratislavskej zoo v súčasnosti pracuje 28 za­mest­nan­cov na pozícii chovateľ. Každý chovateľ je zodpovedný za určitú skupinu zvierat zoskupenú v rajóne – na­prík­lad šelmy, opice, te­rá­rium/exo­tárium, les a po­dobne. Chovatelia medzi jed­not­li­vými rajónmi rotujú, aby sa postupne zaškolili do sta­rostli­vosti o všetky živočíchy žijúce v zoo.

Predpokladom na prácu chovateľa je mini­málne stredo­školské vzde­la­nie/ma­tu­ri­ta v odbore cho­va­teľstvo alebo veterina, bezú­hon­nosť, zdravotná spô­so­bilosť, spo­ľah­livosť, psychická stabilita, rozvážnosť, samo­statné myslenie, dobré po­zo­ro­va­teľské schopnosti. Byť chovateľom v zoo je práca, ktorá sa musí vykonávať za kaž­dého počasia, precízne, v ktorej osobné ego ide nabok a do po­pre­dia sa dostáva blaho zvieraťa.

Foto:

Chovateľka s antilopou
Chovateľka s antilopou.
Chovateľka s fúrikom
Chovateľka s fúrikom.

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Jedna odpoveď na “Tento týždeň je venovaný práci chovateľov v zoo”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *