Kategórie
Tlačové správy

Slovensko môže prísť takmer o dva milióny eur

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k výzve pre mi­nis­ter­stvo hospo­dárstva, keďže Slo­ven­sko môže prísť takmer o dva milióny eur.

Slovensko môže prísť takmer o dva milióny eur, a to pre zly­ha­nie vedenia Slovenskej banskej spoločnosti, ktorá si zákon v prípade ťažby zlata vykladala po svojom.

Upozornila na to SASKA. Spoločnosť podľa strany tvrdila, že neťaží zlato, ale tzv. poly­me­ta­lické rudy, za čo platila podstatne nižšie úhrady. Po kontrole, ktorú ini­cio­valo bývalé vedenie rezortu hospo­dárstva, jej bola vyrubená úhrada za pre­doš­lých 5 rokov vo výške 1,7 milióna eur. SASKA preto vyzýva mi­nis­ter­stvo hospo­dárstva, aby na ťažbu zlata a na tento spor dohliadlo a ne­do­pus­tilo, aby Slo­ven­sko pri­chá­dzalo o ďalšie peniaze.

„Mať kvalitných odborníkov, ktorých no­mi­nu­jete do dô­le­ži­tých štátnych funkcií, je základom, aby štát nestrádal, ale prosperoval. Po našom odchode z mi­nis­ter­stva hospo­dárstva vymenilo OĽANO vedenie banských úradov a ich jediným cieľom bolo evidentne chrániť namiesto záujmov štátu záujmy pár vyvolených,“ uviedol predseda SASKY Richard Sulík.

Dodal, že ide konkrétne o vyťažené zlato, ktoré patrí podľa ústavy nám všetkým. Ak niekto získa povolenie na jeho ťažbu a následne ho speňaží, je za to povinný platiť úhrady. Za vyťažené zlato to je úhrada vo výške 5 percent, za polymetalické rudy 0,1 percenta.

„Slovenské predpisy boli nastavené vždy správne. Žiaľ, Slovenská banská spoločnosť si ich vysvetľovala po svojom a úhrady v tejto výške 20 rokov odmietala platiť,“ dodal Richard Sulík.

Ešte upozornil, že za viac ako 7 000 kíl zlata platili Slo­ven­sku v prie­me­re 16 eur za kilo­gram, pričom kilo zlata sa na burze minulý rok ob­cho­do­valo v prie­mere za 61-tisíc eur.

Keďže bolo rozhodnutie o vyrubenej pokute napadnuté na súde, udelená ešte nebola, upozornil pod­pred­seda SASKY Karol Galek.

„Na súde nás však po výmene vedenia banských úradov po našom odchode z vlády para­doxne zastupujú ľudia, ktorí sa predtým dlhé roky nečinne prizerali práve obchádzaniu platných predpisov. Preto máme obavy, ako budú títo ľudia zastupovať záujmy Slo­ven­ska ako majiteľa vy­ťa­že­ného zlata a či im bude sku­toč­ne záležať na sume 1,7 milióna eur, ktorú má ťažobná spo­loč­nosť doplatiť,“ vysvetlil Karol Galek.

Nové vedenie rezortu hospodárstva preto musí na tento spor dohliadnuť a zá­ro­veň musí využiť všetky svoje právo­moci a opravné prostriedky v prí­pa­de, že by staro­nové vedenie banského úradu opäť zlyhalo.

Vláda podľa Karola Galeka už koná.

„Minulý týždeň prijala úpravu nariadenia o úhra­dách za vy­ťa­že­né ne­rasty, v ktorom nám dala za pravdu. Nielen na­ria­de­nie, ale aj OECD jasne de­fi­nu­jú, čo je ruda zlata, a teda každý ne­rast, z ktorého je možné eko­no­micky získať zlato bez ohľadu na jeho obsah. Drobná úprava le­gis­la­tívy za­bez­pečí, že Slo­ven­ská banská spo­loč­nosť bude musieť od bu­dú­ceho roka platiť za zlatú rudu úhradu 5 percent. O mi­nu­losti roz­hod­ne súd,“ uviedol na záver Karol Galek.

Pričom dodal, že ministerstvo bude musieť dozrieť na to, aby banské úrady dostatočne chránili záujmy Slovenska a nie súkromnej spo­loč­nosti, ako tomu bolo pred naším príchodom na mi­nis­ter­stvo.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *