Kategórie
Tlačové správy

Rada pre budúcnosť školstva víta výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu budov a internátov

Tlačová správa Rady pre budúcnosť školstva strany Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SASKA) k výzve na mo­der­ni­záciu budov a in­ter­nátov verejných a štátnych vysokých škôl.

Rada pre budúcnosť školstva strany SASKA si uvedomuje, akou devízou pre kra­ji­nu sú mladí ľudia a akým prínosom pre eko­no­mický rast sú kvalitné vysoké školy.

Aj preto sme počas nášho pôsobenia na mi­nis­ter­stve školstva pre­sa­dili, aby boli do in­fraštru­ktúry vysokých škôl zahrnuté in­ves­tície vo výške viac ako 200 miliónov eur. Plán obnovy a odol­nosti pred­po­kla­dal vyhlásenie dvoch výziev v treťom kvartáli roku 2022.

„Očakávame, že ministerstvo uverejní už opa­ko­va­nú druhú výzvu na spá­ja­nie vysokých škôl v čo naj­kratšom čase. Môže to zlepšiť ich kon­ku­ren­cie­schop­nosť v sú­ťa­ži o štu­denta. Aj kvalitu, najmä koncentráciou kritickej masy odborníkov. Veríme, že o výzvu na pod­po­ru kon­zor­cií bude zo strany vysokých škôl záujem. Prípravu projektov spájania sme ešte v roku 2021 pod­po­rili výzvou na in­teg­ráciu vysokých škôl vo výške 10 miliónov eur. Za­po­jilo sa do nej 9 uni­ver­zít v 4 projektoch. Jeden z roz­vo­jo­vých projektov sa týkal aj bra­tis­lav­ských uni­ver­zít, ktoré sa k myš­lien­ke spájania prihlásili aj v projekte ACCORD za 100 miliónov eur a vy­jad­re­niami v aka­de­mic­kom senáte aj rektor UK,“ uviedol pred­seda Rady pre bu­dúc­nosť školstva Branislav Gröhling.

Podľa Branislava Gröhlinga však treba doplniť, že nimi plánované investície v spo­mí­na­nej výške 200 miliónov eur išli ruka v ruke so systé­mo­vými zmenami riadenia a fun­go­vania vysokých škôl.

„Presadili sme novelu vy­so­ko­škol­ského zákona, ktorá priniesla zmeny riadenia vysokých škôl, funkčné miesta docentov a pro­fe­so­rov, hod­no­tenie tvorivej činnosti za­hra­nič­nými panelmi, možnosť fi­nan­co­vania prostredníctvom výkon­nostných zmlúv, ako aj kratšie externé štúdium,“ dodal.

„Teší nás, že už tretí minister školstva pokračuje v za­ča­tých refor­mách a potvr­dzuje správnosť ich na­sta­venia. Ukazuje sa, že SASKA má víziu a kva­litný program pre vy­so­ké školy, ktorý dokáže postupne realizovať. Vo zvy­šo­vaní kvality vysokých škôl je však potrebné ďalej po­kra­čo­vať,“ poznamenal člen Rady pre bu­dúc­nosť školstva Ľudovít Paulis.

SASKA v programe navrhuje úpravu spôsobu akreditácie vysokých škôl, zmenu fi­nan­co­vania odrážajúcu uplat­ni­teľnosť odborov, ale aj zatrak­tív­nenie pri­jí­ma­cieho konania či úpravu konceptu zá­ve­reč­ných prác v kon­texte umelej in­te­li­gencie tak, aby dávali zmysel pre študentov 21. sto­ro­čia.

„Pre kvalitné vysoké školy sú potrebné aj investície do ich vybavenia a budov. Je potrebné využiť zdroje plánu obnovy a odolnosti, ale trvalo udržateľným zdrojom pre tieto investície môže byť len rast eko­no­miky. Ten rieši aj problém platov a zotrva­nia, prí­padne návratu štu­dentov zo za­hra­ničia,“ dodal Ľudovít Paulis s tým, že SASKA je pritom jedinou stranou, ktorá zabezpečí ekonomický rast.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *