Kategórie
Tlačové správy

Už toto leto pomôže Slovensku viac ako tisíc nových stromov

Do krajiny ich vysadili dobrovoľníci vďaka programu Sadíme budúcnosť.

Sadíme budúcnosť

Deväť komunít naprieč Slovenskom vy­sa­di­lo počas jari 1 042 nových stromov práve tam, kde boli najviac potrebné. Projekty si medzi seba roz­de­lili viac ako 25-tisíc eur a ruku k dielu pri­lo­žilo vyše 500 do­bro­voľ­níkov. Sadili sa tra­dičné ovocné sady, aleje i vetro­lamy, ktoré najmä v letných mesiacoch pomôžu so zvlá­da­ním vlny horúčav, vy­sy­cha­júcej pôdy, za­bo­jujú o zlep­še­nie prí­rod­nej roz­ma­ni­tosti či zadržia viac vody v krajine.

Program Sadíme budúcnosť je najväčšia vý­sad­bová ini­cia­tíva na Slo­ven­sku, ktorá má za cieľ prinavrátiť funkčnú zeleň do otvo­re­nej krajiny mimo les. Nové stromy v kul­túrnej krajine, ktorá je najviac poznačená ľudskou činnosťou, sú jedným z dostupných nástrojov, ako ju pripraviť na ne­ga­tívne dôsledky zmeny klímy, urobiť ju pestrejšou i zdravšou pre jej obyvateľov.

Jar patrila dobrovoľníkom z deviatich komunít

Celkovo bolo na jar podporených deväť projektov, ktoré vymysleli a zrea­li­zo­vali dobro­voľ­níci z občian­skych združení, miest, škôl, i ne­for­mál­nych občianskych iniciatív. Sadili sa tradičné druhy stromov, ako duby, lipy, ale svoje ne­zastu­pi­teľné miesto majú i ovocné pôvodné re­gio­nálne odrody ako sú jablone, hrušky, slivky, čerešne, orechy či moruše.

„Veľmi nám záleží na kvalite každej výsadby, rovnako tak i na následnej starostlivosti. Dobro­voľ­níci z každého projektu sa zaviazali, že sa o stromy budú starať v nasledujúcich troch rokoch, ktoré sú pre rast novo­vy­sa­dených stromov kľúčové. Sme radi, že aj vďaka novým stromom sa spájajú komunity a vracia sa pri­ro­dzený vzhľad a kul­túra krajiny. Z vy­sa­de­ných stromov sa tešia nielen tí, čo priložili ruku k dielu, ale sú významné najmä pre bu­dú­ce ge­ne­rá­cie,“ pri­bli­žuje Martina Hromadová, programová ma­na­žérka ini­cia­tívy Sadíme budúcnosť.

Medzi lokality, ktoré boli podporené na jar, patrí mesto Trstená, kde sa na sídlisku Západ vysadil nový ovocný sad pre oby­va­te­ľov. V obci Nový Ruskov vysadili pri ja­ze­re dubovú alej, ktorá bude znižovať vplyv vetra v danej oblasti, a doplnený bol aj sad tradičných odrôd v Rimavskej Sobote z dielne občianskeho združenia ZOGOR. Medzi naj­väčšie projekty z jarného grantového kola patrí projekt výsadby vetro­lamu v Dlhej nad Váhom a výsadba Aleje priateľstva popri cyklotrase v Haliči. Čerešne a slivky sa sadili aj vo vyhľa­dá­vanej lokalite Banisko v Brezne. Unikátnou bola výsadba stromov na pastve na Látkach pri Detve, kde sa sadili druhy odolné a prispô­so­bivé na vy­so­kú nad­morskú výšku, ktorou sa táto oblasť vyznačuje. Ovocné stromy sadili dobro­voľ­níci aj na Rytierovom dvore pri Rimavskej Sobote. Jarné kolo ukončila výsadba na Bukovej hôrke v okrese Stropkov, ktorá bude slúžiť pre ko­mu­nitu zo ši­ro­kého okolia.

Jesenná výsadbová sezóna sa blíži

V programe Sadíme budúcnosť sú každý rok vyhlásené dve otvorené grantové kolá.

„Jesenné grantové kolo 2023 bolo uzavreté 9. júna a pri­ja­tých bolo 33 žiadostí, ktoré teraz hodnotí odborná porota. Výsledky by sme mali uverejniť koncom júla. Už teraz sa tešíme, kde všade budeme sadiť budúcnosť túto jeseň,“ uzatvára Hromadová.

Foto:

Výsadba Aleje priateľstva popri cyklotrase v Haliči
Výsadba Aleje priateľstva popri cyklotrase v Haliči.

Nadácia Ekopolis ako organizátor iniciatívy Sadíme budúcnosť vďačí za pod­poru ge­ne­rál­nemu partnerovi GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ale aj finančným partnerom iniciatívy a finančným partnerom výsadieb: Nadácii Slovenskej sporiteľne a spo­loč­nos­tiam Kaufland, L’Oréal, Answear.sk a Unilever, ktorí pod­po­rujú zmyslu­plné a uži­točné aktivity lokálnych združení či obcí, ktorým záleží na bu­dúc­nosti a kva­lite životného prostredia. Dôležitým partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je tiež spo­loč­nosť SLOVNAFT, a.s., ktorá prostredníctvom gran­to­vého programu Zelené oázy v roku 2023 pod­po­ruje v 26 pro­jek­toch výsadby stoviek stromov.


Autorka: Martina Hromadová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *