Kategórie
Tlačové správy

Stojíme na strane samospráv

Apelujeme na úradnícku vládu.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) stojí na strane samo správ a ape­lu­je na vládu Ľudovíta Ódora, aby boli vy­pla­tené do­da­točné zdroje, ktoré žia­da­jú mestá a obce.

„Sme svedkami nepríjemnej situácie, za ktorú nesú plnú zod­po­ved­nosť Igor Matovič a Eduard Heger. Prvý preto, že bagrom pretlačil pro­ro­dinný balíček, ktorý položil samo­správy na ko­le­ná. Druhý preto, že napriek sľubom, ne­na­šiel dosta­točné zdroje na krytie tak obrovského výpadku, ktoré samo­správy postihol. Po­va­žu­jeme za nesmierne dôležité, aby úradnícka vláda našla aspoň čiastočné zdroje na vy­pla­tenie kom­pen­zácií. Kom­plexné a systé­mové rie­še­nie by však malo byť pre­ne­chané až na novú vládu. Vyhneme sa tak po­pu­lis­tic­kému zneu­ží­vaniu témy niekto­rými po­li­tikmi,“ uviedol pred­seda SASKY Richard Sulík.

Podľa predsedu Výboru NR SR pre fi­nan­cie a roz­po­čet Mariána Viskupiča je riešením na­via­zať fi­nan­co­vanie samo­správ na da­ňo­vý mix a fiš­kál­nu de­cen­tra­li­záciu.

„Takýto mix prinesie vyššiu mieru pred­ví­da­teľ­nosti pri plá­no­vaní roz­počtov samo­správ. Zároveň za­bez­pečí eko­no­mický rast pre mestá a obce,“ doplnil člen Rady pre eko­no­mický rast Marián Viskupič.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *