Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slo­ven­ská po­pu­lá­cia.

SODB 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na po­pu­lá­ciu SR a pod­mienky jej bývania k roz­ho­du­jú­cemu oka­mi­hu sčítania. Dnes sa dozviete viac o zastúpení žien v po­pu­lá­cii a o vývoji rodinného stavu v našej krajine ako so­cio­lo­gic­kého fenoménu.

Slovenskú populáciu charakterizuje pozitívna femininita

Štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia charakterizuje slovenskú populáciu z dlho­do­bého hľadiska pozitívna femininita, keďže zastúpenie žien v po­pu­lácii bolo v prie­behu jed­not­li­vých sčítaní od roku 1869 vždy nad 50 %. Celkovo naj­vyššia prevaha žien bola sledovaná v roku 1900, keď na 1 000 mužov pripadalo 1 146 žien. V tomto období zazna­me­nali ženy naj­vyšší podiel v po­pu­lácii, keď predstavovali 53,4 % z cel­ko­vej populácie.

Do roku 1961 index femininity prudko klesol hlavne v dôsledku vysokého prirodzeného prírastku v 50. rokoch. Táto hodnota indexu bola zároveň najnižšia v histórii sčítaní a taktiež bolo zazna­me­na­né naj­nižšie zastúpenie žien v populácii (50,6 %). V roku 2021 bolo 2,665 milióna mužov (48,9 %) a 2,784 milióna žien (51,1 %). Podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 na Slovensku pripadalo 1 044 žien na 1 000 mužov.

Na začiatku 20. storočia priemerný vek obyvateľov SR dosahoval úroveň 26,6 roka

Polovica obyvateľov bola mladšia ako 22 rokov. Na základe vekovej štruktúry patrilo obyvateľstvo Slovenska v prvej polovici 20. storočia k pomerne mladým populáciám. V tomto období vysoká plodnosť spolu s vy­so­kým počtom žien v re­pro­duk­čnom veku prispievala každo­ročne ku vzniku početných generácií, ktoré sa ale rýchlo redukovali nepriaznivými úmrtnostnými pomermi v dojčenskom a detskom veku.

Aj ďalšie ukazovatele potvrdzujú relatívne mladé obyvateľstvo. Na začiatku 20. storočia podiel detskej zložky bol viac než 37 % (vyše 1,031 milióna), pričom podiel osôb starších ako 65 rokov predstavoval menej než 5 % (vyše 131,3-tisíc). Na 100 detí do 15 rokov pripadalo len 13 osôb starších ako 65 rokov. Priemerný vek dosahoval úroveň 26,6 roka a polovica obyvateľov Slovenska bola mladšia ako 22 rokov (Šprocha, Majo, 2016). Až po 1. sve­to­vej vojne prišlo k výraznejším zmenám vo ve­ko­vej štruktúre. Od za­čiat­ku 90. rokov prišlo k výrazným zmenám v de­mo­gra­fic­kej re­pro­duk­cii spočívajúcich v ešte výraznejšom poklese intenzity plodnosti. Počet narodených chlapcov klesol v porovnaní s rokom 1900 o takmer 38,1-tisíc (20 %). Pokles narodených dievčat bol výraznejší, v roku 2021 bolo o takmer 60,4-tisíc narodených dievčat menej (29,4 %).

Historicky najnižšia hodnota osôb žijúcich v manželstve bola zistená pri sčítaní v roku 2021

V manželstve žije len niečo cez 48 % populácie SR. Dlho­dobo naj­vý­raz­nej­šie zastúpenie medzi obyvateľmi vo veku 16 rokov a viac z hľadiska rodinného stavu mali osoby žijúce v man­žel­stve. Po 1. sve­to­vej vojne sa podiel že­na­tých/vy­da­tých po­­hy­­bo­­val na hra­­ni­­ci 57 %. Táto hodnota bola relatívne nízka, vychádzajúca z ne­priaz­ni­vého po­voj­no­vého stavu, keď mnoho manželstiev končilo úmrtím jedného z manželov. V roku 1961 podiel žijúcich v manželstve predstavoval 67,5 %, čo je naj­vyššia hodnota počas sledovaného obdobia. Po roku 1980 ich podiel začal kontinuálne klesať a po­kra­čuje až do sú­čas­nosti. Historicky naj­nižšia hodnota bola zistená pri sčí­ta­ní obyvateľov v roku 2021, keď podiel obyvateľov žijúcich v man­žel­stve predstavoval 48,2 % (vyše 2,182 milióna) z oby­va­te­ľov vo veku 16 rokov a viac.

V roku 2021 sa zvýšilo zastúpenie slobodných osôb v po­rov­naní s rokom 1991 o 9,9 p. b.

Aktuálne obdobie prinieslo nárast podielu a počtu slobodných osôb v dôsledku odkladania sobášov do vyššieho veku. Podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 tvorili slobodné osoby vo veku 16 a viac rokov 33,1 % (takmer 1,498 milióna). Keďže sa prehĺbili rozdiely v intenzite prvo­so­báš­nosti medzi pohlaviami, boli výraznejšie rozdiely v zastúpení slobodných mužov a slo­bod­ných žien. Slobodní muži predstavovali 38,4 % (842,6-tisíc) a slo­bod­né ženy 28,1 % (655-tisíc). V roku 2021 sa zvýšilo zastúpenie slobodných osôb v po­rov­naní s rokom 1991 o 9,9 p. b.

V roku 2021 podiel rozvedených osôb predstavoval 9,7 %, čo je ich naj­vyšší podiel a počet v sle­do­va­nom období

Podiel rozvedených osôb bol až do konca 70. rokov relatívne zanedbateľný. Ich podiel medzi obyvateľmi vo veku 16 rokov a viac predstavoval menej ako 1 %. Od začiatku 21. sto­ro­čia vplyvom vyššej intenzity rozvodovosti a zlep­šo­va­nia úmrtnostných pomerov sa podiel rozvedených stal vyšší ako podiel ovdovených, čím sa stal treťou naj­po­čet­nejšou sku­pi­nou v rámci rodinného stavu. V roku 2021 podiel rozvedených osôb vo veku 16 rokov a viac predstavoval 9,7 % (vyše 444,5-tisíc), čo je ich najvyšší podiel a počet v sledovanom období. V porovnaní s rokom 1991 je to nárast o 6,2 p. b. Z pohľadu diferencie medzi pohlaviami mali vyššie zastúpenie rozvedené ženy ako muži. Naj­vý­raz­nejšie rozdiely boli v roku 2021, kedy zastúpenie rozvedených žien bolo o 2 p. b. vyššie než u mužov. Rozvedené ženy tvorili 10,8 % (251,6-tisíc) a rozvedení muži 8,8 % (192,9-tisíc).

Viac ovdovelých žien – ďalšiu príležitosť na sobáš mali viac muži ako ženy

Najvyššie zastúpenie ovdovených osôb bolo v prvých povojnových rokoch najmä v dôsledku vojnových strát. V roku 1921 ich podiel predstavoval 11,1 % obyvateľov vo veku 16 rokov a viac (224,4-tisíc). Vzhľadom na dlho­dobú existenciu mužskej nadúmrtnosti sú častejšie ovdovenými ženy než muži. Okrem diferenčnej úmrtnosti dôležitú úlohu zohráva aj intenzita, s akou ovdovené osoby opakovane vstupujú do manželstva. Keďže príležitosti na ďalší sobáš mali dlho­dobo vyššie ovdovení muži, aj tento proces prispieval k častejšiemu výskytu ovdovených žien v populácii Slovenska (Šprocha, Majo, 2016). Najvyššie zastúpenie mali ovdovené ženy práve v roku 1921, ktoré tvorili 17 % (179,6-tisíc). V po­rov­naní s ovdo­ve­nými mužmi bolo ich zastúpenie o 12,4 p. b. vyššie, ovdovení muži tvorili 4,6 % (44,8-tisíc). V nasledujúcom období prišlo k poklesu ovdovených osôb. Vplyvom zlep­šo­va­nia sa úmrtnostných pomerov najmä u mužov sa podiel ovdovených postupne znižoval až na hodnotu 8,4 % (383,6-tisíc) v roku 2021.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *