Kategórie
Tlačové správy

Prinášame riešenia pre zdecimované samosprávy

Tlačová správa Rady pre ekonomický rast strany Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SASKA) k rie­še­niam pre zde­ci­mo­va­né samo­správy.

Samosprávy sú vo veľmi ťažkej situácii, za ktorú nesie zod­po­ved­nosť Igor Matovič a jeho bagrom pre­tla­čený ro­di­čov­ský bonus, pri­po­mí­na Rada pre eko­no­mický rast strany Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SASKA).

Matovičov rodičovský bonus je naplno viditeľný a pre sa­mo­správy zni­ču­júci, keďže peniaze, ktoré dostali rodiny, vzal práve mestám, obciam a krajom. Samo­správy toto riešenie úplne zde­ci­mo­valo. Rada pre eko­no­mický rast preto navrhuje zmenu fi­nan­co­vania samo­správ tak, aby vedeli svoju činnosť vykrývať zo širšieho daňového mixu. Teraz im financie prúdia len z daní z príjmu fyzických osôb.

„Mestá, obce a kraje sú mesiac po mesiaci v ťažšej a ťažšej situácii, keď im na účty prúdi v po­rov­naní s mi­nu­lým rokom stále menej a menej peňazí. A to pri ak­tu­ál­nej ešte stále dvoj­ci­fernej inflácii, ktorá zasahuje a zvy­šuje výdavky samo­správ. Celú absurdnosť balíčka pre rodiny si uve­do­mo­vala aj Hegerova vláda, ktorá schválila a samo­správam na účet poslala necelých 245 miliónov eur z dane z príjmu právnických osôb. Transfer dostali v apríli, no ne­po­kryje to celý vý­pa­dok približne 780 miliónov eur, ktorý spôsobilo zvýšenie daňového bonusu,“ vysvetlil predseda Rady pre eko­no­mický rast a tím­líder SASKY pre verejné financie Marián Viskupič.

Dodal, že bývalý premiér im sľúbil ešte dodatočnú finančnú pomoc, ktorej časť však úradnícka vláda blokuje.

Marián Viskupič: „Finančná situácia štátu je rovnako ťaživá, ale toto len dokazuje, ako ne­pri­ja­teľne a ne­zmy­selne Igor Matovič presadil svoje.“

Jednostranná viazanosť samospráv len na výnos dane z príjmu fyzických osôb kriví motivácie miest, obcí a krajov; a zároveň ne­za­ru­čuje stabilné fi­nan­co­vanie a spô­so­buje pnutie vo vzťahu medzi štátom a samo­správami. SASKA prináša dve konkrétne riešenia. Prvým je zmena daňového mixu pre fi­nan­co­va­nie samo­správ tak, že peniaze im budú prúdiť z dane z pri­da­nej hodnoty, z daní z príjmu fyzických osôb, ako aj z daní z príjmu právnických osôb. Tento mix bude podobný hlavnému daňovému mixu štátu.

„Popri vyššej stabilite a šir­šiemu pohľadu obcí na da­ňo­vú po­li­ti­ku štátu to prinesie aj vyššiu mieru pred­ví­da­teľ­nosti pri plá­no­va­ní roz­poč­tov samo­správ. Predošlé roky jasne ukázali esenciálnu úlohu samo­správ vo fun­go­vaní krajiny a zá­ro­veň kontra­pro­duk­tívnosť roz­po­rov medzi centrálnou a samo­správnou úrovňou riadenia,“ vysvetlil Marián Viskupič.

Samosprávy sú z pohľadu potrieb občanov k nim naj­bližšie a naj­lepšie poznajú ich problémy. Musia byť však mo­ti­vo­va­né, aby dokázali tieto problémy efektívne riešiť, a teda musia mať dostatok zdrojov na kom­pe­ten­cie, ktoré majú.

„Samosprávy momentálne nie sú dosta­točne mo­ti­vo­vané vytvárať pod­mienky pre eko­no­mické aktivity na svojom území a pri­ťa­ho­vať tak domácich či zahra­nič­ných investorov,“ povedal predseda Rady pre eko­no­mický rast Marián Viskupič s tým, že druhým naším riešením je preto fiškálna de­cen­tra­li­zácia.

Znamená to, že treba prehodnotiť financovanie tak, aby časť z daňových príjmov samo­správ tvorili dane z eko­no­mic­kých aktivít priamo na ich území a z daní z príjmov občanov žijúcich na danom území. Aj v prípade obcí, miest a krajov sa musí podľa Mariána Viskupiča eko­no­mická aktivita oplatiť. SASKA preto navrhuje postupné 4-ročné zvy­šo­va­nie motivácie pre samo­správy, keď sa bude per­cento z jed­not­li­vých daní rok čo rok zvyšovať, čo bude bonusom k základne nasta­ve­nému fi­nan­co­va­niu samo­správ.

„Na týchto dvoch príkladoch jasne do­ka­zu­jeme, že SASKA je jediná strana, ktorá dokáže za­bez­pe­čiť eko­no­mický rast. Ten je totiž jedinou cestou, ako sta­bi­li­zovať verejné financie Slo­ven­ska. Zvy­šo­vanie daní hospo­dársky rast tlmí, čo kon­zis­ten­tne tvrdíme dlhé roky, takže aké­koľ­vek zvy­šo­vanie daňovo-odvo­do­vého za­ťa­že­nia bude pre nás vždy červenou čiarou,“ dodal Marián Viskupič.

V nepriaznivej finančnej situácii však nie sú len samo­správy, ale celá krajina. Inštitút finančnej politiky rezortu financií upozornil, že ne­u­dr­ža­teľný vývoj ve­rej­ných fi­nan­cií v dôsledku vy­so­kých de­fi­citov a zadĺženia Slo­ven­ska sa dá vyriešiť jedine kon­so­li­dáciou, a teda znížením výdavkov alebo zvýšením príjmov do roz­počtu. Člen Rady pre eko­no­mický rast Martin Barto upo­zor­ňuje, že kon­so­li­dáciu je nutné usku­točniť pro­rasto­vými opatreniami a podstatne efek­tív­nej­šími verejnými výdavkami.

„Nezvyšovanie celkového daňovo-odvo­do­vého za­ťa­že­nia, zjedno­du­šenie pod­ni­kania, pred­ví­da­teľ­nosť a sta­bi­litu eko­no­mic­kého prostredia po­va­žu­jeme za kľú­čové pro­rastové opatrenia pre bu­dú­cu vládu,“ vysvetlil Martin Barto.

Rada je presvedčená, že časť rozpočtových výdavkov nie je efektívna najmä preto, že sú plošné, a nie adresné.

„Transféry z rozpočtu fyzickým a práv­nickým osobám musia byť adresné, a teda musia smerovať len k tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ vyjadril sa Martin Barto.

Na záver Martin Barto dodal, že konsolidácia verejných financií sa bude musieť uskutočniť v nie­koľ­kých krokoch počas dlhšieho obdobia. Pričom podľa neho platí, že vyšší eko­no­mický rast na­po­mô­že kon­so­li­dá­cii; a tlak na re­duk­ciu vý­dav­kov tak bude miernejší.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *