Kategórie
Tlačové správy

Regulácia AI je potrebná

Musí však vzísť zo širokého konsenzu odborníkov z oblastí tech­no­lógií, práva, eko­nó­mie či ďalších seg­men­tov.

Enehano Solutions s.r.o.

Umelá inteligencia sa čoraz viac stáva súčasťou života bežných ľudí, ale aj fun­go­va­nia pod­ni­kov. V prieskume spo­loč­nosti Salesforce viac ako dve tretiny vrcholových IT lídrov uviedlo, že uprednostňuje vo svojom pod­ni­ka­ní ge­ne­ra­tívnu AI a tre­ti­na ju dokonca označuje za naj­vyššiu prioritu.

Avšak takmer 80 % percent vedúcich IT pracovníkov zároveň vyjadrilo obavy z bez­peč­nostných rizík. [1] Nad ri­zi­kami sa tiež zamýšľajú úradníci aj po­li­tici. Aj preto bude AI v EÚ regulovaná zákonom, ktorý je prvým komplexným zákonom o umelej in­te­li­gen­cii na svete. Upozorňuje na to spoločnosť Enehano s tým, že regulácia je síce potrebná, no mala by byť prijímaná ako široký konsenzus medzi odborníkmi z rôznych oblastí, nakoľko aj umelá inteligencia má výrazný vplyv na eko­no­mický a ho­spo­dársky pokrok.

Nadšenie aj obavy z AI

Riaditelia podnikov, akademici, tvorcovia politík a nespočetné množstvo ďalších ľudí hľadá spôsoby, ako využiť umelú inteligenciu. V podnikaní má umelá inteligencia napríklad potenciál zmeniť spôsob, akým spoločnosti komunikujú so zákazníkmi, zefektívniť výrobné procesy a pod­po­riť obchodný rast. V prieskume spoločnosti Salesforce až 67 % vrcholových IT lídrov uviedlo, že vo svojom podnikaní preferujú generatívnu AI, pričom 33 % ju označuje za naj­vyššiu prioritu. Avšak 79 % percent vedúcich IT pracovníkov v rov­na­kom prieskume uviedlo obavy, že tieto tech­no­lógie prinášajú potenciálne bez­peč­nostné riziká, a ďalších 73 % sa bojí zaujatých výsledkov. [2] To, že si­mu­lo­va­nie ľudskej činnosti neraz naráža aj na právne a etické riziká, si však uvedomujú nielen IT odborníci, ale aj úradníci a zá­ko­no­dar­covia. Európsky parlament preto schválil vôbec prvú reguláciu pre umelú inteligenciu na svete. Cieľom je zabezpečiť, aby systémy AI používané v EÚ boli bezpečné, trans­pa­rentné, sle­do­va­teľné, ne­diskri­mi­načné a šetrné k ži­vot­nému prostrediu.

„Vývoj umelej inteligencie síce napreduje, no stále nedokáže poňať emocionálny alebo obchodný kontext. Zároveň, ak nie je umelá inteligencia nasadená s jasnými etickými usmerneniami, môže potenciálne spôsobiť namiesto úžitku aj škodu. Umelá inteligencie by sa mala vnímať ako spôsob, ako zrýchliť a zefektívniť procesy a uľahčiť človeku prácu, ale nie nahradiť človeka. To, že sa niečo dá auto­ma­ti­zovať, totiž ne­zna­me­ná, že by sa malo auto­ma­ti­zovať úplne všetko. Je teda potrebné nielen stanoviť regulačné rámce, ale tiež do zauto­ma­ti­zo­vaných činností zapojiť ľudí, aby riadili presnosť výstupov, vylúčili zaujatosť a zabránili možným problémom,“ vysvetľuje odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Regulácia by mala zohľadňovať technologický pokrok

Umelá inteligencia sa však stala fenoménom súčasnej doby a tech­no­lo­gický vývoj nemožno vytesniť ani zastaviť. S tým, ako krajiny a firmy v nich dokážu využívať dáta a nové technológie, je totiž veľmi úzko prepojený ekonomický rast a kon­ku­ren­cie­schop­nosť. Zavádzanie umelej inteligencie napomáha hospo­dárstvu, ale otvára aj potenciál pre zlepšenie služieb verejnosti. Môže poskytnúť riešenia mnohých výziev aj v zdra­vot­níctve aj v poľno­hospo­dárstve, má vplyv tiež na uhlíkovú stopu. Think tank Európskeho parlamentu odhaduje, že AI pomôže znížiť globálne emisie skleníkových plynov o 1,5 % až 4 %; a dokonca môže priniesť do roku 2035 rast produktivity práce od 11 % až do 37 %. Umelá inteligencia je tiež kľúčovým prvkom k di­gi­tál­nej trans­for­mácii EÚ. A preto, hoci sú regulačné opatrenia a jasne definované pravidlá na mieste, podľa spo­loč­nosti Enehano by ich nemali sta­no­vo­vať od stola výlučne len politici či úradníci.

„Umelá inteligencia je v súčasnosti jedným z hnacích motorov napredovania vo všetkých oblastiach života. Tak, ako každý nový vynález, aj umelá inteligencia môže byť zneužiteľná. Preto je dobré, že sa pracuje na jasnom a riadne definovanom rámci, na základe ktorého sa bude AI využívať. Finálne pravidlá by však mali byť výsledkom konsenzu širokej skupiny odborníkov s praktickými skúsenosťami z oblasti práva, informatiky, obchodu, hospodárstva, školstva, zdravotníctva i politiky, jednak preto, aby boli v praxi realizovateľné, a aby chránili práva ľudí, ale zároveň, aby nebránili technickému a hospo­dár­skemu pokroku,“ dodáva Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Európsky parlament už prijal prvý zákon o umelej inteligencii a teraz by mali nasledovať rokovania s krajinami EÚ v Rade o jeho konečnej podobe. Európska komisia očakáva dohodu na fi­nál­nom znení už v tomto roku.


[1] i [2] – IT Leaders Call Generative AI a ‘Game Changer’ but Seek Progress on Ethics and Trust.

Autor: Enehano.

Článok dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *