Kategórie
Tlačové správy

Novela zákona o dani z príjmov ušetrí peniaze na daniach, vyžiada si však náklady na konzultantov

Parlament prijal novelu zákona o dani z príjmov, ktorá od nového roka zníži vo via­ce­rých oblastiach daňovo-od­vo­do­vé zaťaženie.

Highgate Law & Tax

Zmeny sa týkajú najmä zdaňovania krypto­mien, ale aj po­die­lových fondov či zamestnaneckých akcií, ktorými môže zamestnávateľ odmeniť svojich zamestnancov či živnostníkov.

Od dane bude oslobodený aj odpredaj podielu v eseročke. Hoci zmeny na prvý pohľad odľahčia od daní a odvodov peňaženky podnikateľov či zamestnancov, daňoví odborníci z advo­kát­skej kancelárie Highgate Law & Tax upozorňujú, že síce zmeny sú vo svojom výsledku pozitívnou správou, ale obsahujú množstvo ne­kon­zis­tentností. A tie v konečnom dôsledku budú pre da­ňov­níkov dôvodom pre zvýšené náklady na kon­zul­tan­tov, aby nové pravidlá dokázali v praxi aj efektívne uplatniť.

Nové pravidlá pre kryptonadšencov a malé investičné fondy

Predaj kryptomien sa doposiaľ zdaňoval pri progresívnej sadzbe 19 %, prípadne 25 %; a vzťa­ho­val sa naň aj 14 % odvod do zdra­vot­nej poisťovne. Po novom sa budú krypto­meny po roku držania zdaňovať pri 7 % sadzbe a zdra­votné odvody sa platiť nebudú. Rovnako nebude dani podliehať ani výmena krypto­mien a od dane z príjmov bude oslobodený aj staking, ktorý doposiaľ tiež podliehal daňovo-odvodovému zaťaženiu. Okrem toho, že to prinesie priaznivejšie podmienky pre pod­ni­ka­teľov, pomôže to zabrániť aj úniku mladých spoločností zo Slo­ven­ska do daňových rajov. Do off­sho­ro­vých krajín práve pre vysoké zdanenie odchádzalo totiž relatívne významné číslo krypto nadšencov alebo množstvo z nich príjmy z kryptomien ne­prizná­va­lo. A to nielen kvôli daniam a odvodom, ale aj preto, že často nevedeli, ako majú niektoré príjmy z kryptoaktív vlastne zdaňovať alebo administratívne vykazovať.

Spolu s novými pravidlami pre zdaňovanie krypta sa menia aj podmienky pre vstup investorov do malých investičných fondov. Do ich portfólia patria tiež krypto­aktíva, rovnako ako ne­hnu­teľ­nosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital a podobne. Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz väčšej pozornosti, no doposiaľ do nich mohli de facto investovať len profesionálni investori. Po novom budú dostupnejšie aj pre neprofesionálnych klientov.

„Prijaté zmeny sú obrovským prínosom z marketingového hľadiska. A to nielen vo vzťahu k zahraničiu, ale aj vo vzťahu k slovenským daňovníkom. Kritická časť daňovníkov najmä v oblasti krypta totiž pre vysoké zdanenie realizovala často ilegálne kroky s cieľom sa mu vyhnúť. Takže s veľkou prav­de­po­dob­nosťou neplatila priama úmera – čím vyššia sadzba dane, tým vyššie aj príjmy do ve­rej­ných rozpočtov. Prínosné sú aj zmeny v možnosti zakladať na Slo­ven­sku určité typy investičných fondov, ktoré nepodliehajú žiadnemu daňovému zaťaženiu, jednak na úrovni fondu ako takého, tak aj na úrovni niektorých investorov. Toto má veľký cveng a pomáha to pozitívne najmä u mladých ľudí ukotvovať Slovensko na mape sveta,“ konštatuje daňový a finančný advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Zamestnanecké podiely a predaj podielu v eseročke budú oslobodené od dane

Novela zákona o dani z príjmov oslobodzuje od daní aj zamestnanecké akcie, prípadne podiely na firme, ktorými môže zamestnávateľ odmeniť svojich zamestnancov, prípadne živnostníkov – tzv. ESOP. Doteraz sa tieto podiely zdaňovali u za­mestnan­cov štan­dardne, ako ich mzda a u živnostníkov ako odmena. Od daní bude tiež u fyzických osôb oslobodený predaj podielu v eseročke po 3 rokoch a vyplatenie podielových listov bude tiež oslobodené po 3 rokoch. Hoci však prijaté zmeny znižujú daňovo-odvodové zaťaženie, právnici upozorňujú, že boli šité horúcou ihlou a v zákone je stále veľa dier. Na to, aby sa firmy pri uplat­ňo­vaní nových pravidiel vyhli ne­zrov­na­lostiam, budú napokon musieť platiť konzultantov.

„Predmetné zmeny neprešli štandardným legislatívnym konaním a ich kvalita nezodpovedá štandardnom kvality právnych noriem v oblasti verejného práva. Ako príklad uvediem situáciu s predajom podielu v eseročke fyzickou osobou, ktorá ho nadobudla ako benefit v rámci zamestnaneckých akcií – ESOP. Tá ho totiž zdaňuje, ale ak by išlo o akcie, už by predaj táto fyzická osoba nezdaňovala. Dôvod vzniku takejto disparity je prav­de­po­dobne ten, že tieto zmeny upravovali tri novely, ktorých tvorcovia so sebou ne­ko­mu­ni­ko­vali.

Okrem spo­mí­na­ného problému ne­zda­ňo­va­nia predaja akcií fyzickej osoby, ktorá ich nadobudla v rámci ESOP programu, prijaté zmeny obsahujú aj množstvo ďalších technických nedostatkov. Už len pri spomínanom ESOP-e nie je jasné, čo je vlastne oslobodené od dane. Je to reálna alebo nominálna hodnota podielov? A prečo nie aj ostatné právne formy? Pri krypte nie je ujasnená prin­ci­piálna otázka, čo sa to vlastne zdaňuje tými 7 %? Ne­zda­ňo­va­nie výmeny krypto aktív pre zmenu pôsobí disruptívne pre účtovné predpisy, ktoré takýto dopad ne­pred­po­kla­dajú. Rozchádzanie daní a účtovníctva má z dlho­do­bého hľa­diska ne­ga­tívny dopad na kvalitu a transpa­rentnosť účtovníctiev spo­loč­ností a zvyšuje to ich náklady na účtovných a daňových poradcov. Takýto náklad firmy na poradcu je v eko­no­mic­kej teórií ne­efek­tívnym nákladom – ne­sú­vi­sí priamo s pod­ni­ka­ním firmy. V ideálnom svete štát vytvára jedno­duchšie a daňovo neutrálne pravidlá, a ak je to účelné, zníži zrozumiteľne sadzbu dane. Zároveň sa tiež javí, že prijaté zmeny v oblasti investičných fondov sú v rozpore s právom EÚ,“ uzatvára daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.


Autor: Highgate Law & Tax.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *