Kategórie
Tlačové správy

Rada pre dobiehanie EÚ navrhuje viacero riešení na zníženie rastu cien

Tlačová správa Rady pre dobiehanie EÚ, ktorá navrhuje viacero riešení, ako znížiť rast cien.

Rada pre dobiehanie EÚ strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) po­va­žu­je za dô­le­ži­té, aby vláda v sú­vis­losti s rastom cien pri­jí­ma­la také o­patre­nia, ktoré pomôžu Slo­vensku na­štar­to­vať eko­no­mický rast. Okrem návrhu, ktorý vláda už predsta­vila a ktorý predsta­vi­te­lia SASKY vítajú, predsta­vu­je Rada pre do­bie­ha­nie EÚ však viacero ďalších riešení, ako znížiť rast cien.

„V záujme Slovenska je jedno­značne podniknúť kroky, ktoré povedú k zní­že­niu cien, prí­pad­ne k zasta­ve­niu ich nárastu. Rada pre do­bie­ha­nie EÚ navrhuje viacero riešení, ako sa pre­pra­co­vať k cieľu. Je to na­príklad väčšia kon­ku­ren­cia, in­for­mo­va­nie a ak­ti­vi­zácia spotre­bi­te­ľov či me­nej by­ro­kra­cie pri otvorení predajní. Priamo ovplyvniť ceno­tvorbu nevieme a ani nechceme,“ uviedol predseda rady a tímlíder SASKY pre hospodárstvo Ján Oravec.

Napriek tomu však existujú ďalšie možnosti.

„Je to napríklad príchod ďalších hráčov, ktorí dokážu znížiť marže, pričom v tomto vie byť vláda aktívna. Vie napríklad pro­ak­tív­ne osloviť rôzne európske reťazce, najmä z okolitých krajín, zároveň vie pomôcť s oslo­vo­va­ním po­ten­ciál­nych za­mest­nan­cov, prí­pad­ne ich preškoliť,“ vysvetlil predseda SASKY Richard Sulík.

Rada pre dobiehanie EÚ tiež navrhuje, aby sa ministerstvo hospodárstva, ktoré poskytuje dotácie spotrebiteľským združeniam, s nimi dohodlo na porovnávaní cien, a tým umožnilo spotrebiteľom nakupovať lacnejšie. V zahraničí to bez problé mov funguje, robia to rôzne spotrebiteľské združenia. Riešením je aj zníženie ad­mi­nistra­tív­nych nárokov na otvorenie predajní na nevyhnutné mini­mum či návrat k riadnej fiškálnej zodpovednosti.

„Odmietame však cenové stropy či stropovanie marží. Opakovane sa totiž ukázalo, že cenové stropy vedú k nedostatku tovarov, na ktoré sú uvalené, aktuálne sa to deje napríklad v Maďarsku. Stropovanie marží zase vedie k obchádzaniu cez nastr čené firmy, pričom je to také ľahké, že je prakticky nemožné stropovať marže. Zároveň ide o extrémne silný zásah do fungovania trhových mechanizmov a do slo bo dy podnikania, vypína sa tiež dôležitá funkcia ceny, a to je určenie hodnoty predmetného statku,“ uviedol člen rady a tímlíder SASKY pre verejné financie Marián Viskupič.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *