Kategórie
Tlačové správy

Oslávte s nami deň žiráf!

Už túto sobotu v ZOO Bratislava.

Zviera s najdlhším krkom na svete má svoj deň práve v naj­dlhší deň v roku, 21. júna. Svetový deň žiráf vznikol z ini­cia­tí­vy Giraffe Conservation Foundation (GFC) a jeho cieľom je upozorniť na kle­sa­jú­ce počty divoko žijúcich žiráf. Po­pu­lá­cie sa zmenšujú najmä kvôli strate ich pri­ro­dze­né­ho prostre­dia, ale aj kvôli pytliakom, ktorí ich lovia. Tento rok si pri­po­mí­na­me deň žiráf už po de­sia­ty raz.

Aj chov žiráf má svoje pravidlá

Žirafa Rothschildova (foto: Roman Berco Balog)
Žirafa Rothschildova (foto: Roman Berco Balog).

Chov žiráf v európskych zoologických záhradách nie je náhodný. Riadi ho koordinátor, ktorý má prehľad o všet­kých jedincoch. Určuje, kam dané zviera pôjde, či a s kým sa môže páriť. V zoo­lo­gic­kých záhradách sa totiž na­chá­dza­jú aj je­din­ce, ktoré sú hybridné alebo nemajú známy pôvod. Koordinátor preto dohliada, aby počty žiráf boli pre pod­mien­ky zoo­lo­gic­kých záhrad udržateľné. Aby v prí­pa­de ohrozených druhov bolo možné v bu­dúc­nosti jedince vrátiť späť do prí­ro­dy. V mi­nu­lom storočí prišla v roku 1954 prvý­krát do ZOO Praha žirafa masajská s menom Lenka. Neskôr v 70. ro­koch dodal riaditeľ zoo­lo­gic­kej záhrady Dvůr Králové Josef Vágner do ZOO Praha žirafy Rotschildove. S cho­vom žiráf v ZOO Bra­tislava sa začalo v roku 1984, a to konkrétne so ži­ra­fa­mi sieťovanými (Giraffa reticulata). V sú­čas­nosti v bra­­tislavskej zoo nájdete troch jedincov žirafy Rothschildovej – samca a dve samice.

Dokážete piť ako žirafa?

Svetový deň žiráf

V sobotu 24. júna bude v zoo prebiehať množstvo aktivít venovaných práve týmto po­zo­ru­hod­ným stvo­re­niam. Situované budú na hor­nom ihrisku pri vý­be­hu plameniakov. Určite si ne­ne­chaj­te ujsť komentované kŕmenie žiráf, ktoré sa uskutoční pri ich výbehu o 13.30 h. Pre deti je pripravené aj obľúbené maľovanie na tvár.

Program:

10.00 h – 15.00 h – vzdelávací ostrov (ihrisko pri plameniakoch)

  • ukážka lebky a stavcov žirafy
  • výstava historických fotiek ku chovu žiráf v našej zoo
  • kreslenie žirafy kriedou pri detskom ihrisku
  • omaľovánky, priraďovačky
  • aktivita „Zvládneš piť ako žirafa?“

13.30 h – komentované kŕmenie žiráf (výbeh žiráf a zebier)

10.00 h – 17.00 h – maľovanie na tvár (ihrisko pri pla­me­nia­koch)

Dohodnite si rande so žirafou!

Rande so žirafou
Rande so žirafou.

Pre všetkých obdivovateľov žiráf dávame do po­zor­nosti zážitkový program Rande so žirafou, ktorý je opäť v po­nu­ke na ZOO shop a je vhodné pre jed­not­liv­cov, dvojice a aj ro­di­ny. Ak pozná­te niekoho zamilovaného do žiráf, darujte mu zážitok stať sa na pol dňa ich chovateľom. Zaručujeme, že to bude NEZABUDNUTEĽNÉ!

Sledujte nás na InstagrameFacebooku.

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných živočíchov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spoločnými silami tak prispievame k za­cho­va­niu rozmanitosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!

ZOO Bratislava

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *