Kategórie
Tlačové správy

Hrozí úplné zastavenie aktivačných prác

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k o­hro­ze­niu fi­nan­co­va­nia ak­ti­vač­ných prác.

Financie na aktívnu politiku trhu práce sú skoro vy­čer­pa­né. Fi­nan­co­va­nie ak­ti­vač­ných prác, ktoré do tejto po­li­ti­ky spa­da­jú a pre mno­hé rodiny sú kľú­čo­vé, je tak od sep­tem­bra oh­ro­ze­né, keďže zmluvy sú účinné len do tohto mesiaca. Upo­zor­nil na to pred­seda par­la­mentného výboru pre so­ciál­ne veci a posla­nec za stranu Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SASKA) Vladimír Ledecký. Podľa jeho slov môže dôjsť v dôsled­ku ne­dostatku fi­nan­cií do­kon­ca k ich úplnému zastaveniu.

„Dnes vidíme, že ak­ti­vač­né práce sa ob­me­dzi­li a zdroje na vytvá­ra­nie pra­cov­ných miest sa rýchlo míňajú. Hrozí, že od sep­tem­bra tieto aktivity ne­bu­de mať štát z čoho fi­nan­co­vať,“ uviedol Vladimír Ledecký.

Zmene spôsobu financovania pred­chá­dza­la novela zákona z dielne ministra práce Milana Krajniaka. Dovtedy bolo fi­nan­co­va­nie ak­ti­vač­ných prác ne­systé­mové a fi­nan­cie naň mohol získať v podstate kto­koľ­vek. Novela za­bez­pe­či­la, že oblasť aktívnej po­li­ti­ky je efektív­nej­šie spra­vo­va­ná cez ad­res­nej­šie pri­de­ľo­va­nie zdrojov. Cieľom je, aby neboli zne­uží­vané.

„Zmena zákona bola prospešná a dobrá, no bez za­bez­pe­če­nia fi­nan­co­va­nia môže byť ka­tas­tro­fou práve pre naj­chu­dob­nej­šie rodiny,“ vysvetlil Vladimír Ledecký.

Podľa predsedu sociálneho výboru sa týmto zasiahne do tých naj­bied­nej­ších rodinných rozpočtov.

„Tieto rodiny naozaj pre­po­čí­ta­va­jú každý cent. Ne­ma­jú toľko talentu, schopností či zruč­ností, ako náš svet po­tre­bu­je. Neberme aspoň naj­schop­nej­ším z nich možnosti zamestnať sa. Musíme ne­pre­tr­ži­te pod­po­ro­vať vy­tvá­ra­nie pra­cov­ných prí­le­ži­tosti, pre­tože práca je základ,“ dodal Vladimír Ledecký.

Na tento problém už upozornil aj ak­tu­álnu mi­nis­terku práce Soňu Gáborčakovú.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *