Kategórie
Tlačové správy

RTVS konečne získala finančnú stabilitu

O nový model jej financovania sme sa vo veľkej miere pričinili aj my.

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k zákonu o fi­nan­co­va­ní RTVS, ktorý dnes schválil parlament.

Parlamentom dnes úspešne prešiel návrh zákona, ktorý konečne zabezpečí pre ve­rej­no­právnu RTVS sta­bi­li­tu a mi­lió­ny eur na jej činnosť. Práve strana Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) sa vo veľkej miere pri­či­ni­la o model jej fi­nan­co­va­nia, podľa ktorého RTVS kaž­do­roč­ne dostane na svoj chod štátny príspevok vo výške 0,17 percenta HDP Slovenska.

„Od 1. júla ľudia konečne nebudú platiť kon­ce­sio­nárske poplatky, ktoré boli totálne ne­u­drža­teľným spôsobom fi­nan­co­va­nia RTVS. O toto sme sa postarali my v SASKE. Príspevok vo výške 0,17 percenta HDP tak predstavuje adekvátnu náhradu koncesií. Nový model fi­nan­co­va­nia priamym trans­fe­rom podielu HDP za­ru­ču­je väčšiu ne­zá­vis­losť ako do­te­raj­šie fi­nan­co­va­nie,“ uviedol predseda SASKY Richard Sulík.

„RTVS konečne získala finančnú stabilitu. Na svoju činnosť dostane 183 miliónov eur a v na­sle­du­jú­com roku takmer 200 miliónov eur. Napriek názorovej od­liš­nosti od­bor­ní­kov pri zru­še­ní kon­ce­sio­nárskych poplatkov konečne nebude musieť každý rok žiadať nie­koľ­ko­krát vládu o poskyt­nu­tie do­da­toč­ných fi­nan­cií na svoju činnosť. Verím, že sa to odrazí aj na kva­li­te vy­sie­la­nia, pod­po­re umenia, vedy a ve­rej­no­prospeš­ných aktivít; a najmä na po­sil­ňo­va­ní hrádze proti de­zin­for­má­ciám,“ dodal tímlíder SASKY pre kultúru René Parák s tým, že práve ve­rej­no­práv­ne mas­mé­diá by mali byť v prvej línii.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *