Kategórie
Tlačové správy

Rok sme upozorňovali na blížiacu sa blamáž

Potvrdilo sa, že Rázsochy z Plánu obnovy sú sci-fi.

Rázsochy sa nestíhajú, Hegerova vláda zlyhala a štát potrebuje plán B. Skonštatoval to tieňový minister zdravotníctva za SASKU Tomáš Szalay po stret­nu­tí s pred­sta­vi­teľ­mi vlády. SASKA viac ako rok nahlas u­po­zor­ňo­va­la na to, že plány na výstavbu Rázsoch sú priveľmi op­ti­mis­tické a dnes sme dostali de­fi­ni­tív­ne za pravdu.

Rada pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita (SASKA) konštatuje, že sa naplnili negatívne scenáre, na ktoré sme upozorňovali už pred rokom.

„Došlo na naše slová. Hovorili sme, že vláda E. Hegera ráta s príliš optimistickými termínmi a neberie do úvahy realitu. Dnes sa to potvrdilo. Ak by sme ešte chvíľu išli po tejto ceste, prepadnú nám všetky peniaze,“ hovorí Tomáš Szalay.

Riešením podľa neho bude presun peňazí z projektu Rázsochy na projekty, ktoré sú vo vyššom štádiu pripravenosti a ktoré sa stihnú dokončiť do po­lo­vi­ce roka 2026.

„Plán obnovy a odolnosti v zdra­vot­níctve bol do­te­raz v stave ne­rea­li­zo­va­teľ­nosti. Dnes sa stal možno rea­li­zo­va­teľ­ný a niečo by sa mohlo podariť zachrániť. Nikto si ale nemôže dovoliť žiadny sklz,“ dodal Tomáš Szalay.

Predseda SASKY Richard Sulík pripomína, že túto blamáž sme očakávali.

„Dôrazne som ešte ako člen vlády u­po­zor­ňo­val, že plány na dosta­va­nie Rázsoch sú ne­reálne z fi­nančného aj ča­so­vé­ho hľa­diska,“ vysvetľuje Richard Sulík s tým, že to bola práve SASKA, kto vyzval vtedajšieho premiéra Hegera, aby dostal za stôl všetkých zainteresovaných.

Namiesto toho nás obvinil, že v spolupráci so stranou SMER – sociálna demokracia sa­bo­tu­je­me novú ne­moc­nicu. Našťastie sa tejto aktivity chopil nový minister Palkovič, čo vnímame pozitívne.

Do problémov sa pre neustále prieťahy na mi­nister­stve zdra­vot­níctva dostal aj projekt ne­moc­ni­ce v Martine. Vláda preto dnes premýšľa o úplnom zrušení pôvodného uznesenia vlády. To by znamenalo, že by sa začalo odznova. Martina Antošová, ktorá vedie projekt novej nemocnice v Martine, je presved­če­ná, že lepšou cestou by bolo upravenie uznesenia vlády.

„Nemyslíme si, že je správne riešenie hodiť celý projekt do koša. Budeme sa pri­ho­vá­rať za to, aby sa prijal do­da­tok k uz­ne­se­niu vlády a martinská ne­moc­nica bola vy­sú­ťa­že­ná a v po­lo­vi­ci roka 2026 hotová v maxi­málnom možnom variante. Ak by ministerstvo zdra­vot­níctva od apríla 2021 do júna 2022 konalo a do­okola neu­va­žo­va­lo o iných možnostiach, mohol sa projekt vy­sú­ťa­žiť skôr,“ uzatvára s tým, že dnes by tak nehrozilo pre­pad­nu­tie peňazí z Plánu obnovy.


Autor: Tomáš Kottra, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *