Kategórie
Tlačové správy

Novinky o domácnostiach v SR podľa SODB 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil základné údaje o do­mác­nos­tiach na stránke www.scitanie.sk. Prinášame vám naj­dô­le­ži­tej­šie trendy v po­pu­lár­nom článku.

SODB 2021

Prvý významný trend – zmen­šo­va­nie do­mác­ností z hľa­dis­ka počtu členov

Celkovo je na Slovensku 2 376 103 cen­zo­vých do­mác­ností. V roku 2011 to bolo 2 064 635, v roku 2001 to bolo 2 071 743 do­mác­ností. Zazna­me­na­li sme nárast o viac ako 15 %. Oproti roku 2011 narástol aj podiel cen­zo­vých domácností s jedným alebo dvomi členmi domácnosti o 6 per­cen­tuál­nych bodov (p. b.) a pokle­sol podiel cen­zo­vých domácností s tromi a viac členmi. Najviac cen­zo­vých domácností je v Bra­tislavskom kraji, kde k to­mu­to trendu prispie­vajú hlavne domácnosti jed­not­livcov. Prie­merný počet členov cen­zo­vej domácnosti v roku 2021 bol 2,2 oby­va­te­ľa, v roku 2011 to bolo 2,6 oby­va­te­ľa.

Nárast cenzových domácností s jedným alebo dvomi členmi môže byť spô­so­be­ný snahou nielen mladých ľudí (ho­vo­rí­me napríklad aj o roz­ve­de­ných) o sa­mostatné bývanie. Je to trend istého in­di­vi­dua­lizmu a úroveň životných podmienok skupín obyvateľstva.

Druhý významný trend – zmena štruktúry rodinných domácností

Kým v roku 2011 tvorili úplné rodiny založené man­želstvom 76 %, v roku 2021 došlo k poklesu na 66 %. Neúplné rodiny v roku 2011 tvorili 16 % a v roku 2021 až štvrtinu – teda 25 %. V podiele rodín za­lo­že­ných ko­ha­bi­tá­ciou (spolu­žitím osôb rôzneho alebo rovnakého pohlavia bez sobáša) došlo tiež k zvýšeniu, ale nie k tak významnému (z 8 % na 9 %). Kohabitujúci pár je pár, ktorý spolu žije v 1 domácnosti bez uzavretia manželstva a na sčítacom formulári obaja deklarovali, že žijú ako druh a družka.

Ich počet sa zvýšil medzi­cen­zálne z 90-tisíc (89 308) na 135-tisíc (134 615) – v pod­state ide o 50% medzi­cenzálny nárast.

Tretí významný trend – zvýšenie počtu domácností jednotlivcov

Podľa sčítania v roku 2021 až 835-tisíc obyvateľov žije ako jednotlivci. To znamená, že až 15 % populácie uprednostňuje svoje individuálne súkromie a žije jednotlivo. Z daného počtu až 60 % obyvateľov žije tak, že sú v byte sami a necelých 40 % obýva byt ešte s nejakým iným členom. Z hľadiska pohlavia prevládajú medzi jednotlivcami ženy, domácnosti jednotlivo žijúcich žien tvoria 55 %, pričom v roku 2011 tvorili až 59 %. Z hľadiska veku v takmer 40 % prípadov ide o osamelo žijúcich dôchodcov. Významným faktorom je aj nádej dožitia sa vyššieho veku, ktorá je výraznejšia práve u žien. Druhou početnou skupinou v rámci domácností jednotlivcov sú domácnosti mladých ľudí, ktorí síce tvoria samostatnú cenzovú domácnosť, ale v byte s nimi žijú ďalšie nerodinne spriaznené osoby.

Predlžuje sa spolužitie detí a rodičov

SODB 2021 odhalilo, že až v tretine rodinných domácností (32,3 %) býva s rodičmi aspoň jedno dieťa, ktoré už nie je závislé. S rodičmi v dospelosti žije 463 437 obyvateľov Slovenska.

Rodinné domácnosti zostávajú naj­po­čet­nej­ším typom cen­zo­vých domácností

Až 80 % obyvateľov Slovenska žije v tradičných rodinných domácnostiach. Je to takmer 4,2 milióna obyvateľov. Z toho ¾ tvoria úplné rodiny, kde sú prítomní obaja partneri. Z daného počtu až 88 % tvorí manželský pár, žije v nich 2,9 milióna obyvateľov (53 % celkovej populácie SR) a 12 % úplných rodinných domácností tvoria kohabitujúce páry, čo predstavuje 7,5 % našej populácie.

Domácnosti tvorené osobami rovnakého pohlavia

Ku kohabitácii rovnakého pohlavia sa v jednej cenzovej domácnosti prihlásilo 2 280 obyvateľov SR (0,6 %). Kohabitanti rovnakého pohlavia tvoria 1 117 domácností, čo predstavuje 0,05 % zo všetkých cenzových domácností v SR.

Rodinné domácnosti s jedným dieťaťom

Vo viac ako 71 % rodinných domácností je členom domácnosti aspoň jedno dieťa. Tieto domácnosti podľa SODB 2021 tvoria 39 %. Vo viac ako 566-tisícoch rodinných domácností žije len jedno dieťa. Rodinné domácnosti s dvomi deťmi predstavujú 32 % (458 807) a sú druhé najpočetnejšie.

V neúplných rodinách prevláda model osamelej matky

Osamelé matky s dieťaťom tvoria takmer 86 % domácností osamelých rodičov.

Osamelí otcovia s dieťaťom tvoria len 14 % takýchto domácností.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *