Kategórie
Tlačové správy

Novou štátnou tajomníčkou MIRRI SR pre regionálny rozvoj je Barbora Lukáčová

Skúsená expertka prichádza do ve­de­nia rezortu re­gio­nál­ne­ho roz­voja po takmer 20 rokoch práce pre samo­správu.

Vláda dnes na návrh ministra investícií, re­gio­nál­ne­ho roz­voja a infor­ma­ti­zá­cie Petra Balíka vy­me­no­va­la novú štátnu tajomníčku pre oblasť investícií a re­gio­nál­ne­ho roz­voja. Stala sa ňou dlho­ročná odborníčka na rozvoj regiónov Barbora Lukáčová.

Na post štátnej tajomníčky Ministerstva investícií, re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja a infor­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR) prináša dlho­ročné skúsenosti z práce pre rozvoj regiónov. Lukáčová doteraz pôsobila ako riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a ria­de­nia projektov Bra­tislavského samo­správneho kraja. Svoje skúsenosti z práce pre rozvoj regiónov chce využiť najmä pri spustení implementácie integrovaných územných stratégií, ktoré sú súčasťou nových euro­fondov, Programu Slovensko.

„Reforma euro­fondov, ktorú prináša Program Slovensko, znamená pre rozvoj našich regiónov obrovskú príležitosť. Z cel­ko­vej takmer 13-miliardovej obálky budú o vyše 2 miliardách rozho­do­vať priamo regióny v rámci integrovaných územných investícií. Verím, že skú­se­nosti Barbory Lukáčovej budú prínosom a úspešne naštartuje nové euro­fondy v regiónoch,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

„Okrem cieľa zabezpečiť v čo naj­krat­šom čase spustenie integrovaných územných investícií patrí medzi moje priority zrýchlenie čerpania euro­fondov z do­bie­ha­jú­ce­ho obdobia. Pre nové euro­fondy je pre mňa výzvou správne nastavenie procesov a opatrení tak, aby sa jedno­značne predišlo riziku ne­do­čer­pa­nia zdrojov EÚ, čo opa­ko­va­ne zažívame už druhé programové obdobie. V záujme udržateľného rozvoja celej krajiny urobím všetko pre to, aby bolo MIRRI SR skutočným partnerom samospráv,“ priblížila svoje priority Barbora Lukáčová.

Nová štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová má dlho­ročné odborné skúsenosti v oblasti re­gio­nál­neho rozvoja, v samo­správe pracovala od roku 2004. Uplynulých 13 rokov pôsobila na úrade Bra­tislavského samo­správneho kraja, kde zastrešovala tvorbu a pre­sa­dzo­va­nie nástrojov komplexného udržateľného rozvoja kraja, strategických dokumentov rozvoja kraja v jed­not­livých sektorových politikách, taktiež tvorbu a pre­sa­dzo­va­nie všeobecných záväzných nariadení, viac­ročného rozpočtu kraja, ako aj ši­ro­kú euro­fondovú agendu, vrátane prípravy strategických projektov. V mi­nu­losti tiež pracovala v kancelárii primátora Bra­tislavy ako odborníčka na stratégiu, rozvoj a externé zdroje. Po skon­čení štúdia politológie na Trnavskej univerzite bola krátko na pozícii analytičky v kan­ce­lá­rii predsedu vlády.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *