Kategórie
Tlačové správy

Zlyhanie politikov môže napraviť ústavný súd

Tlačová správa k podaniu na Ústavný súd SR, ktoré sa týka právneho uznania párov rovnakého pohlavia.

Slovensko dlhodobo nevie právne uznať páry rov­na­ké­ho po­hla­via a po­môcť im tak v rie­še­ní bežných život­ných situácií. V niektorých kra­ji­nách, kde politici neboli schopní sa posunúť ďalej na ceste k reš­pek­to­va­niu práv menšín, na­po­mo­hol ústavný súd. Touto dobrou praxou sa inš­pi­ro­va­la skupina poslancov NR SR pod vedením SASKY a v úzkej spolu­práci s Ini­cia­tí­vou Ina­kosť vzniklo podanie na Ústavný súd SR. Práve ten je inštitúcia, ktorá môže politikom nastaviť zrkadlo a zaujať jasné sta­no­vis­ko, že neschop­nosť par­la­men­tu prijať právnu úpravu uzná­va­jú­cu páry rovnakého pohlavia a reš­pek­tu­jú­cu a chrá­nia­cu vzťahy týchto párov, je v rozpore s ústavou, ako aj s medzi­ná­rod­nými záväzkami Slovenska.

Väčšina štátov Rady Európy, ako aj prevažná väčšina štátov Európskej únie a demo­kra­tic­kého sveta, poskytujú určitú formu právneho uznania párom rovnakého pohlavia. Manželstvá párov rovnakého pohlavia sú le­ga­li­zo­va­né vo vyše tridsiatke krajín sveta. Prevažná väčšina oby­va­te­ľov EÚ (vyše 373 miliónov ľudí, čo pred­sta­vu­je 83,5 %) žije v kra­ji­nách, ktoré nejakou formou uznali partnerstvá a rodiny párov rovnakého pohlavia. Manželstvá pre páry rovnakého pohlavia sú le­ga­li­zo­va­né v takmer všetkých krajinách západnej Európy. Mnohé štáty Európy, ktoré nemajú le­ga­li­zo­va­né man­želstvá gejov a lesieb, im umožňujú uzavrieť re­gistro­va­né partnerstvá, pričom v nie­ktorých prípadoch v nich majú partneri rovnaké práva, ako keby sa zosobášili. Slovensko však stále zostáva medzi niekoľkými krajinami v EÚ, ktoré ne­umož­ňu­jú žiadnu z týchto možností.

„Pred dvoma týždňami sme si pripomenuli 30 rokov od vznesenia požiadavky na pri­ja­tie zákona o partnerstvách párov rovnakého pohlavia or­ga­ni­zá­cia­mi LGBTI+ ľudí,“ povedal riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

„Za tri desaťročia prebiehala na Slo­vensku celo­spo­lo­čenská a aj odborná diskusia, realizovali sa výskumy a prieskumy, us­ku­toč­ni­li demon­štrácie, verejné zhro­maž­denia, spisovali petície, výzvy a využili sa všetky formy ob­čianskeho aktivizmu. Legislatívne návrhy boli opakovane prerokovávané parlamentom, žiadny ale neuspel. Výsledkom je, že štát dnes zaostáva nielen v európskom kontexte, ale aj v porovnaní so slo­venskou spo­loč­nosťou. Prieskumy verejnej mienky už od roku 2015 ukazujú, že inštitút životných partnerstiev pre všetky páry má podporu väčšiny ľudí na Slo­vensku,“ dodal Macko.

Pozitívne zmeny nastali aj vo firemnom sektore; a viaceré firmy dnes nad rámec existujúcich zákonov priznávajú partnerské a rodinné benefity aj pre páry rovnakého pohlavia. Práve dnes vyzvalo 25 firiem (vrátane veľkých zamestnávateľov) politikov na zlepšenie postavenia LGBTI+ ľudí, vrátane zmeny legislatívy.

Národná rada SR vykazuje dlhodobú legislatívnu nečinnosť tým, že neprijala právnu úpravu uznávajúcu páry rovnakého pohlavia a rešpektujúcu a chrániacu vzťahy párov rovnakého pohlavia. Ide pritom o záväzok, ktorý štátu vyplýva tak z ústavy, ako aj z medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov. Väčšinu slovenských politikov v parlamente k zmene názoru, žiaľ, nepomkol ani teroristický útok na príslušníkov a príslušníčku LGBTI+ menšiny z 12. októbra 2022, ktorý viedol k úmrtiu Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha a k zraneniu Radky Trokšiarovej. Krátko po ňom vznikla výzva Ide nám o život, ktorá požaduje aj prijatie životných partnerstiev, a ktorú podporilo vyše 100 organizácií a firiem; a takmer 35 000 ľudí.

Naplniť ľudskoprávne štandardy uznania a ochrany vzťahov párov rovnakého pohlavia by teraz mohol Ústavný súd SR, na ktorý sa s podaním obrátilo vyše 30 poslancov Národnej rady SR.

„Chcela by som touto cestou poďakovať Lucii Berdisovej, rešpektovanej odborníčke na ústavné právo, ktorá nám kľúčovo pomohla s ústavnou argumentáciou, na ktorej stojí celé podanie. Je rovnako veľmi dôležité, že sa pri tomto podaní zišli poslanci, ktorí nie sú len z poslaneckého klubu SASKY (i keď celý poslanecký klub SASKY je pod týmto podaním podpísaný), ale pridali sa k nám aj Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska, poslanci z občiansko-demokratickej platformy okolo pani poslankyne Moniky Kozelovej, a takisto poslanci z politickej strany Demokrati, osobitne Miroslav Kollár a Kristián Čekovský. Ďakujem im za to,“ uviedla v tejto súvislosti tímlíderka SASKY pre spravodlivosť Mária Kolíková.

Výsledkom konania by mohol byť nález, v ktorom Ústavný súd SR skonštatuje, že nečinnosť Národnej rady SR spočívajúca v neprijatí právnej úpravy uznávajúcej páry rovnakého pohlavia a rešpektujúcej a chrániacej vzťahy párov rovnakého pohlavia a vzťahy založené v rámci práva na rodinný život, nie je v súlade s Ústavou SR. Išlo by o významný odkaz pre Národnú radu SR, aby si naplnila tento záväzok štátu.

„Sme presvedčení, že ústavný súd je tá inštitúcia, ktorá môže vyslať jasný odkaz národnej rade, aby prijala právnu úpravu, ktorá bude v súlade s ústavou, zaručí týmto ľuďom uznanie a prizná im práva, ktoré im patria, aby sa vysporiadali s bežnými životnými situáciami, ako je napríklad dedenie, vdovské a vdovecké dôchodky, pokračovanie v živnosti po smrti partnera alebo partnerky, úrazové dávky, ošetrovanie chorého partnera a chorej partnerky, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či informovanosť o zdravotnom stave partnera. Toto je presne to, čo chceme vyriešiť,“ doplnila Mária Kolíková.

Odkaz na podanie Ústavný súd SR.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *