Kategórie
Tlačové správy

Navýšenie podpory pre mestá a obce z regionálnych dotácií

9 miliónov na zelenšie verejné priestranstvá, športoviská a služby. V poradí už 3. toho­ročná výzva určená pre celé územie Slovenska.

Dobrá správa pre mestá a obce. Minis­ter­stvo in­ves­tí­cií, re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja a infor­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu za 9 miliónov eur, ktorá je určená pre obce, mestá a mimo­vládne organizácie. Z dotácie regionálneho rozvoja si môžu obce a mestá vybudovať nové verejné priestranstvá, športoviská či tu­ris­tické miesta.

„Som veľmi rada, že sa nám dotačnú pomoc pre re­gio­nál­ny roz­voj po­da­ri­lo zo štátneho rozpočtu získať 9 miliónov eur navyše pre obce, mestá a mimo­vládne organizácie. Kvalita života ľudí v re­gió­noch sa totiž odvíja aj od toho, aké majú možnosti na aktívne trávenie voľného času – či už ide o deti, mládež alebo dospelých. Preto sme sa rozhodli v poradí už tretiu dotačnú výzvu v tomto roku dať práve na takéto zmyslu­plné projekty. Vďaka financiám môžu v mestách a obciach vybudovať alebo zre­konštru­o­vať prie­sto­ry na rôzne voľno­časové a športové aktivity, ktorých je nedostatok,“ oznámila vice­premiérka a mi­nis­ter­ka pre re­gio­nál­ny rozvoj Veronika Remišová.

Výzva je určená pre obce, mestá, mimo­vládne organizácie a občianske zdru­že­nia na celom Slo­vensku. Na jeden projekt môžu získať štátnu dotáciu od 100 000 až do 450 000 eur.

Vybudovaný alebo zrekonštruovaný priestor musí byť zameraný na pohybové a voľno­časové aktivity ne­sú­ťaž­né­ho cha­rak­te­ru a má byť miestom pre aktívny odpočinok obyvateľov.

Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané napríklad na na­sle­du­jú­ce aktivity:

  • workoutovú zostavu
  • rôzne športy či hry, ako napríklad stolný tenis, petang, možnosť a miesto na hranie šachu
  • pumptrackovú dráhu
  • detské ihrisko, komunitnú záhradu, letnú čitáreň
  • tanečný parket a iné.

„Podporujeme projekty, ktoré do našich regiónov prinesú nielen nové pracovné miesta, ale aj lepšie služby, pomôžu lokálnej ekonomike a spríjemnia voľný čas pre oby­va­te­ľov. Tak ako sme sľúbili, euro­fondy dostávame bližšie k ľuďom – do regiónov a problémy, pred kto­rý­mi bý­va­lé vlády zatvárali oči, my pomáhame riešiť,“ dodala Remišová.

„Od môjho nástupu pred troma rokmi sme podporu pre re­gio­nál­ny roz­voj navýšili o 29 miliónov eur a pod­po­ra šla podľa nových, férových pra­vi­diel – žiadne pri­de­ľo­va­nie dotácií po stra­níckej či ka­ma­rátskej linke, ako sa to často stávalo v mi­nu­losti,“ uviedla Remišová.

Len za uplynulé tri roky MIRRI SR podporilo stovky organizácií po celom Slo­vensku sumou 4 milióny eur z do­tá­cií re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja, ďalších 13 miliónov dostanú v tomto roku. Tiež sme navýšili podporu pre naj­me­nej rozvinuté okresy až o 40 % a vďaka tomu sme pomohli vytvoriť v re­gió­noch vyše tisíc pracovných miest, a to v krízových rokoch. Veľkou podporou pre samo­správy bolo taktiež 20 miliónov eur, vďaka kto­rým si mohlo chod­ní­ky a miestne cesty zrekonštruovať viac ako 150 obcí a miest.

Aktuálna výzva pre obce, mestá a mimo­vládne or­ga­ni­zá­cie je uve­rej­ne­ná na stránke Dotácie.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Navýšenie podpory pre mestá a obce z regionálnych dotácií”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *