Kategórie
Tlačové správy

Lepšie podmienky pre sladovnícky jačmeň

Prazdroj pokračuje v jeho záchrane.

Plzeňský Prazdroj

Veľký Šariš – Sladovníckemu jačmeňu, ktorého pestovanie na Slo­vensku sa kvôli zmene klímy ocitlo za ostatné roky v kríze, svitá na lepšie časy. Pivo­var­ní­ci a pesto­va­te­lia spolu s od­bor­níkmi na agro­lesníctvo po úspešnej vlaňajšej premiére prinášajú unikátny projekt PRE JAČMEŇ do ďalších regiónov Slo­venska. Ten aplikuje princípy agrolesníctva tak, aby pomohol predísť degradácii pôdy, zlepšil jej úrodnosť i schop­nosť zadržiavať vodu a zá­ro­veň znížil riziko povodní. Ďalším zapojeným poľ­no­hospodárskym družstvom je PD Rozkvet so sídlom v Odoríne na východe Slovenska.

Veľké povodne, erózia, ale aj extrémne suchá zem. Každým rokom je Slo­vensko čoraz viac konfrontované s výkyvmi počasia. Tie sa týkajú aj pesto­va­te­ľov sladovníckeho jačmeňa, pretože ide o veľmi citlivú plodinu, ktorej je kvôli náročným podmienkam z roka na rok menej. Prazdroj v roku 2022 spojil sily s Nadáciou Ekopolis a spolu s odborníkmi z Národného lesníckeho centra v rámci projektu PRE JAČMEŇ otvorili diskusiu o bu­dúcnosti udržateľného pestovania sladovníckeho jačmeňa na Slovensku.

„Plochy sceľované za ko­lektivi­zácie do veľkých lánov v aktuálnych klimatických podmienkach neobstoja. Vedú k zníženiu schopnosti pôdy zadržiavať vodu a tiež k zvýšenej citlivosti na eróziu a od­pla­ve­nie jej naj­úrodnejšej vrstvy. Cielenou podporou výsadby drevín v lokalitách dokážeme zabrániť pôdnej erózii a odnosom najúrodnejších častíc pôdy a humusu; a zároveň prispejeme k posilneniu biodiverzity a zmier­ňo­va­niu mikro­klimatických extrémov,“ približuje Ivan Tučník, vedúci projektu za Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Po pilotnej fáze, ktorá prebehla v poľno­hospodárskom družstve Radošinka, sa začali o ino­va­tívne postupy agro­lesníctva zaujímať i ďalší pestovatelia.

Pomoc farmárom aj prírode

V podmáčaných miestach poľnohospodárskeho družstva vysadili odborníci spolu s dobrovoľníkmi pred druhým májovým víkendom dohromady 75 kusov sadeníc
V podmáčaných miestach poľnohospodárskeho družstva vysadili odborníci spolu s dobrovoľníkmi pred druhým májovým víkendom dohromady 75 kusov sadeníc.

Na úspech pilotného dielu projektu nadviazala výsadba v poľno­hospodárskom družstve Rozkvet so sídlom v Odoríne na východe Slo­venska. Jej realizácii pred­chádzalo vypracovanie odbornej štúdie. Tá zadefinovala konkrétne agro­lesnícke postupy a vhodné opatrenia pre družstvo, ktoré mu pomôžu lepšie ovplyvniť vlhkosť vody a reguláciu povrchového odtoku z poľno­hospo­dárskych plôch.

„Pestovanie sladovníckeho jačmeňa je v súčas­nosti mimo­riadne zložité. Nielen kvôli extrémnym zmenám klímy, ale aj z hľa­diska para­metrov a kritérií kvality, ktoré musí spĺňať. Projekt PRE JAČMEŇ nám napomôže zlepšiť podmienky, prispeje tiež k skultúr­neniu životného prostredia, ale aj k obnove fauny a flóry,“ hovorí Mária Novysedláková, predsed­níčka PD Rozkvet so sídlom v Odoríne.

V podmáčaných miestach poľno­hospodárskeho družstva vysadili odborníci spolu s do­bro­voľ­níkmi pred druhým májovým víkendom dohromady 75 kusov sadeníc jelší, topoľov, vŕb a brestov. Majú miestnej pôde pomôcť zmierniť extrémy, keďže sú schopné zadržiavať zrážkovú vodu a infiltrovať ju do podzemia.

„Stromy plnia významnú úlohu, pretože krajina je s nimi odol­nejšia a ľahšie sa pri­spô­so­bu­je zmenám klímy. Ak sú správne vysadené, umožňujú poľno­hospodárom lepšie čeliť veternej erózii aj vlahovému deficitu; a zároveň tak plniť prísne kritériá na kvalitu, ktoré sladovnícky jačmeň vyžaduje,“ vysvetľuje Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Ďalším zapojeným poľnohospodárskym družstvom v projekte PRE JAČMEŇ je PD Rozkvet so sídlom v Odoríne, na východe Slovenska
Ďalším zapojeným poľnohospodárskym družstvom v projekte PRE JAČMEŇ je PD Rozkvet so sídlom v Odoríne, na východe Slovenska.

Prazdroj si zakladá na kvalite surovín, z ktorých pivo varí, a zároveň sa ich snaží nakupovať čo naj­bližšie k svojmu pivovaru. V roku 2022 nakúpil 100 % sladovníckeho jačmeňa od lokálnych do­dá­va­te­ľov na Slo­vensku, celkovo išlo o viac ako 24-tisíc ton. Do roku 2030 má spoločnosť za cieľ nakupovať všetky poľno­hospo­dárske su­ro­vi­ny od farmárov s udržateľným spôsobom produkcie.

„Pokles produkcie sladovníckeho jačmeňa na Slo­vensku je významný a zohnať kvalitnú surovinu je stále ťažšie. Preto je jednou z našich priorít byť aktívnymi v dis­ku­sii o udrža­teľ­nosti v poľno­hospodárstve a rozvíjať vzájomné vzťahy s pesto­va­teľmi. Ďalšie zapojené družstvo potvrdzuje, že projekt má pre pesto­va­te­ľov skutočne pozitívny prínos,“ dopĺňa Ivan Tučník s tým, že do konca roka sa výsadby budú realizovať aj na ďalších poľno­hospodárskych družstvách v rôznych kútoch Slovenska.

Zaujímavosti o sladovníckom jačmeni a slade

  • Slad nie je tekutina, ide o naklíčené a usušené obilné zrnko.
  • Slad je jednou zo základných surovín pri výrobe piva. Prevažne sa na jeho výrobu používa práve jačmeň.
  • Jedno steblo jačmeňa môže mať v priemere 26 využiteľných zŕn.
  • Na výrobu jedného pollitráku piva sa môže spotrebovať až 3 000 zrniek sladu, čo je dohromady približne 95 gramov.
  • Výroba sladu trvá obyčajne 10 dní, v sladovni vo Veľkom Šariši je na jeho výrobu potrebných približne 3,5 litra vody na kilogram sladu.
  • Vlani sa v sladovni v Pivovare Šariš spracovalo viac ako 24-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa. Slad, ktorý sa tu vyrába, je prvotriednej kvality.

Autorka: tlačová hovorkyňa Plzeňského Prazdroja Slovensko Zdenka Huňady.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *