Kategórie
Tlačové správy

Servisné poukážky, nástroj ktorý nefunguje

Jedným z nástrojov na podporu so­ciál­neho pod­ni­ka­nia sú servisné poukážky, ktorých účelom je podpora dopytu po službách zo sociál­nych pod­nikov.

Poukážky majú okrem iného umožňovať od­ká­za­ným občanom využívať služby sociálnych podnikov, ktoré ďalej zvý­hod­ňuje štát. Pozreli sme sa, ako po 4 rokoch tento systém funguje a v pub­li­ká­cii Servisné poukážky, nástroj, ktorý nefunguje, sme dospeli k na­sle­du­jú­cim zá­ve­rom.

Aplikácia systému servisných poukážok za štyri roky:

  • Nepriniesla pozitívne benefity vo zvy­šo­va­ní do­py­tu po službách sociálnych podnikov.
  • Dáta ukázali, že prvé roky fungovania systému boli náklady na tlač pou­ká­žok do­kon­ca vyššie ako vypla­tená hod­nota servisných poukážok či sumárna výška be­ne­fi­tu, ktorú vyplatilo ministerstvo.
  • Aj v roku 2022 bolo takmer 90 % poukážok na daný rok ne­vyu­ži­tých a zlikvi­do­va­ných.
  • Dôvodom neúspechu tejto formy podpory sociálnej eko­no­mi­ky je ne­za­po­je­nie sa do systému zo strany sociálnych podnikov a opráv­ne­ných subjektov z dôvodu do­da­toč­nej byro­kracie či limi­tov štátnej pomoci.
  • Z dôvodu doterajšej neefektívnosti tohto programu na pod­poru do­py­tu by sa mala po­zastaviť účinnosť tohto nástroja s cieľom zabrániť ďalšiemu plytvaniu. Ministerstvo by malo pre­hodnotiť významnosť podpory dopytu a prípadný alter­natívny návrh by malo pod­ložiť analýzou, v ktorej by zdôvodnilo jej pred­pokladanú účinnosť.

Celú publikáciu aj so zaujímavými údajmi o nákla­doch a využívaní sociálnych poukážok si môžete stiahnuť z odkazu INESS – Inštitútu ekonomických a spolo­čenských analýz.

Ako fungujú poukážky

Vytlačené a zlikvidované servisné poukážky v rokoch 2019 – 2022
Vytlačené a zlikvidované servisné poukážky v rokoch 2019 – 2022.
Servisné poukážky ružovej farby sú určené pre odkázané osoby.
Servisné poukážky modrej farby sú určené pre všetky osoby.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z odpovede na žiadosť o informácie od MPSVaR SR.

Servisná poukážka pre odkázanú osobu (ružová farba) je pre­dáva­ná za 5 eur, avšak jej no­mi­nálna hod­nota je 10 eur. Za 10 eur si môže odkázaná osoba zakúpiť služby v sociálnom podniku. Následne ju MPSVaR SR odkupuje od sociálneho podniku za sumu 10 eur, t. j. 5 eur je benefit pre od­ká­zanú osobu. Servisná poukážka pre všetky osoby (modrá farba) je pre­dá­va­ná za 10 eur a aj jej no­mi­nálna hod­nota je 10 eur. Následne je možné zakúpiť si služby v hodnote 10 eur. Výkupná cena zo strany MPSVaR SR je 13 eur, t. j. 3 eurá pred­stavu­jú be­ne­fit zo strany štátu pre sociálny podnik.


Autor: Jakub Zeman, INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *