Kategórie
Osobné

Aké sú iné myšlienky a iné aktivity iných ľudí?

O novinárskej neschopnosti vyjadrovať sa presne, určito.

Jan Jandourek uverejnil 19. júla 2015 článok Pred 90 rokmi vydal Hitler Mein Kampf. Dnes to sotva niekto bude čítať. Na konci článku napísal:

„Hitler je preč, Mein Kampf v sku­točnosti ako stará hara­burda nikoho ne­zau­jíma. Je to čí­ta­nie pre bá­da­te­ľov a záu­jem­cov o histó­riu. Sku­točným ne­bez­pe­čenstvom sú dnes iné my­šlienky a predo­všetkým iné akti­vity iných ľudí.“

Nanič článok.

Zbytočné ho čítať. Je to nanič článok. Ne­na­pí­sal, ktoré sú tie ne­bez­pečné iné my­šlien­ky, a aké iné akti­vity iných ľudí. To je naj­vyšší ama­te­rizmus u novi­nára, keď používa ne­konkrét­ne slová.

Načo píšu novinári nič ne­ho­vo­ria­ce články? Je na­ozaj ná­roč­né byť konkrétny?

Akí iní? Zo zväzu záhrad­károv či ša­cho­vé­ho krúžku?

Novinár, ak chce písať kva­lit­né články, mal by sa vy­jad­ro­vať jasne, zro­zu­mi­teľ­ne, a mal by sa vy­hý­bať ne­urči­tým po­me­no­va­niam.

Jan Jandourek pochádza z východných Čiech, konkrétne z Nového Města nad Metují. Narodil sa v roku 1965, študoval teo­lógiu a socio­lógiu, pôsobil ako duchovný, redaktor, pred­náša­júci socio­lógiu a modernú lite­ra­túru. V Reflexe pri­spieva pre­do­všetkým do rub­riky Reflexia (Reflexe). Zau­jíma sa o to, kde to v spoloč­nosti drhne a prečo. Do po­všimnu­tia­hodných mas­médií píše a ho­vo­rí od roku 1991. Pra­co­val v českom týždenníku Mladá fronta DNES a od roku 2010 v Reflexe. Dlhšie veci publi­koval vo vy­dava­teľstvách Naklada­telství Li­do­vé no­vi­ny, Hynek, Portál, Petrov a Grada. Verí svojej ro­di­ne, tiež v Boha, ne­smrteľ­nosť ľudskej duše a v li­be­rál­nu demo­kraciu.

Archív:

Jan Jandourek
Jan Jandourek.
Jandourek o sebe
Jandourek o sebe.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uve­rej­ne­ný 19. 7. 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *